Menu

Klinická biologie


Magisterský studijní obor Klinická biologie umožňuje získat množství teoretických znalostí i praktických dovedností a uplatnit je v praxi při provádění složitých metodických postupů v širokém spektru laboratoří. Absolvent je schopen interpretovat výsledky laboratorních nálezů a může proto nalézt uplatnění na vedoucích místech laboratoří (virologie, lékařská genetika, klinická biochemie apod.). Na tento obor je možné navázat doktorským studiem a pokračovat ve vědecké práci. Obor nemá zdravotnickou akreditaci, absolventi oboru si za přispění fakulty mohou doplnit tuto kvalifikaci absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu „Odborné zdravotnické laboratorní metody“, který je každoročně zajišťovaný Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze (www.ipvz.cz).