Zadané

Pozn.: Uvedené kvalifikační práce zahrnují pouze studenty, kteří mají řádně odevzdaný Zadávací protokol.


Zadané bakalářské práce:

Biologie extracelulárních vesikul tasemnice Schistocephalus solidus.
Bušková Nikol, školitel Mgr. Hynek Mazanec

Characterization and localization of Bartonella species infecting North American Triatominae (kissing bugs).
Alexandra Kogler (Biological Chemistry), školitel doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Comparison of metabolic pathways in insect symbiotic bacteria.
Robin Schurz, školitel prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Kokcidie ptáků Galapág: prevalence, morfologie a fylogenetické vztahy.
Lucie Kordíková, školitel MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Porovnání genomických evolučních změn a metabolické kapacity symbiotických bakterií rodu Legionella u vší.
Natálie Furiková, školitel prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Struktura mikrobiomů odlišných genetických linií vší Polyplax serrata.
Damián Dedecius, školitel prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Vývoj fluorescenční reportérové linie Babesia divergens.
Šárka Borsodi, školitel RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
.

Zadané diplomové práce:

Analýza genetickej diverzity Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi v rozsahu strednej a východnej Európy s použitím multilokusovej sekvenčnej typizácie.
Bc. Veronika Morávková, školitel Didyk Yuliya

Hlodavci jako rezervoár hantavirů: hantaviry u hlodavců v urbánních oblastech a v oblastech výskytu nákaz člověka, tkáňový tropismus hantavirů v hlodavcích.
Bc. Jan Kamiš, školitel MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Charakterizace mitochondriálního genomu vybraných myxosporeí: genomický a ultrastrukturální přístup.
Bc. Vendula Branišová, školitel RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Sledování proměnlivosti diverzity myxozoí na toku řeky Malše analýzou environmentální DNA.
Bc. Veronika Žánová, školitel RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Úloha Toll dráhy v regulaci imunitní odpovědi klíštěte.
Bc. Veronika Tomancová, školitel RNDr. Ondřej Hajdušek, Ph.D.

Životní cykly motolic čeledi Opecoelidae na Svalbardu.
Bc. David Novotný, školitel doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

.

Zadané disertační práce:

Biodiverzita myxozoí na základě rozsáhlého screeningu ryb a environmentálních vzorků.
Mgr. Martina Lisnerová, školitel RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Bioinformatická a funkční charakterizace taxonomicky omezených genů.
Mgr. Jiří Kyslík, školitel RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Diverzita, epidemiologické pozadí a evoluční mechanismy hantavirů hlodavců.
RNDr. Aneta Maršíková, školitel MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Evoluce genomu bakteriálních symbiontů krevsajícího hmyzu.
RNDr. Jana Říhová, školitel prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Imunologické aspekty infekce neutrálních buněk virem klíšťové encefalitidy.
Mgr. Hana Tykalová, školitel prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Isolation and characterization of extracellular vesicles of Hymenolepis diminuta.
Mgr. Hynek Mazanec, školitel doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

Molekulární epidemiologie střevních parazitů lišky polární a medvěda ledního v Arktidě.
RNDr. Eva Myšková, školitel doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Molekulární fylogeneze a evoluce skupiny Mesozoa.
Mgr. Marie Krausová, školitel doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

Parasitic cnidarians: comparative genomics and host-parasite interaction of unexplored lineages.
Mgr. Anežka Santolíková, školitel Astrid Holzer, MSc., Ph.D.

Sledování zánětem indukované migrace mikrosporidií do ložiska zánětu.
RNDr. Klára Brdíčková, školitel RNDr. Bohumil Sak, Ph.D.