Zadané

Pozn.: Uvedené kvalifikační práce zahrnují pouze studenty, kteří mají řádně odevzdaný Zadávací protokol.


Zadané bakalářské práce:

Characterization and localization of Bartonella species infecting North American Triatominae (kissing bugs).
Alexandra Kogler (Biological Chemistry), školitel doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Comparison of metabolic pathways in insect symbiotic bacteria.
Robin Schurz, školitel prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Diverzita a evoluce myxozoí v ancestrálních hostitelích: retrospektivní pohled do evoluce žahavců.
Kateřina Bouberlová, školitel RNDr. Pavla Sojková, Ph.D.

Kokcidie ptáků Galapág: prevalence, morfologie a fylogenetické vztahy.
Lucie Kordíková, školitel MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Kokcidie u myší domácích (Mus musculus): detekce, diverzita, distribuce, prevalence a fylogenetické vztahy.
Šárka Tesařová (FPE), školitel MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Myxozoa parazitující na rybách v přehradních nádržích v deltě Rýna: Morfologická a molekulární charakterizace.
Monika Bürgerová, školitel Mgr. Martina Lisnerová

Původci svrabu u domácích zvířat (psi, kočky, drobní savci).
Kristýna Filcová, (KBD FZE), školitel MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
.

Zadané diplomové práce:

Analýza genetickej diverzity Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi v rozsahu strednej a východnej Európy s použitím multilokusovej sekvenčnej typizácie.
Bc. Veronika Morávková, školitel Didyk Yuliya

Hlodavci jako rezervoár hantavirů: hantaviry u hlodavců v urbánních oblastech a v oblastech výskytu nákaz člověka, tkáňový tropismus hantavirů v hlodavcích.
Bc. Jan Kamiš, školitel MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Kryptosporidie a kryptosporidióza hospodářsky chovaných a volně žijících nutrií.
Bc. Zlata Limpouchová, školitel doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Úloha Toll dráhy v regulaci imunitní odpovědi klíštěte.
Bc. Veronika Tomancová, školitel RNDr. Ondřej Hajdušek, Ph.D.

Vliv ekologických a environmentálních faktorů na mikrobiomy vybraných členovců.
Bc. Simona Křepelková (KME), školitel doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Vliv potravní preference všenek (Phthiraptera: Ischocera, Amblycera) na formování jejich mikrobiomů.
Bc. Kateřina Žižková (KME), školitel doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Životní cykly motolic čeledi Opecoelidae na Svalbardu.
Bc. David Novotný, školitel doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

.

Zadané disertační práce:

Apodemus vs. Eimeria: Evoluční faktory speciace a diverzifikace v systému hostitel-parazit.
Mgr. Anna Mácová, školitel MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Biodiverzita myxozoí na základě rozsáhlého screeningu ryb a environmentálních vzorků.
Mgr. Martina Lisnerová, školitel RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Bioinformatická a funkční charakterizace taxonomicky omezených genů.
Mgr. Jiří Kyslík, školitel RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Diverzita, epidemiologické pozadí a evoluční mechanismy hantavirů hlodavců.
RNDr. Aneta Maršíková, školitel MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Evoluce genomu bakteriálních symbiontů krevsajícího hmyzu.
RNDr. Jana Říhová, školitel prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Imunologické aspekty infekce neutrálních buněk virem klíšťové encefalitidy.
Mgr. Hana Tykalová, školitel prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Isolation and characterization of extracellular vesicles of Hymenolepis diminuta.
Mgr. Hynek Mazanec, školitel doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

Molekulární epidemiologie střevních parazitů lišky polární a medvěda ledního v Arktidě.
RNDr. Eva Myšková, školitel doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Molekulární fylogeneze a evoluce skupiny Mesozoa.
Mgr. Marie Krausová, školitel doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

Parasitic cnidarians: comparative genomics and host-parasite interaction of unexplored lineages.
Mgr. Anežka Santolíková, školitel Astrid Holzer, MSc., Ph.D.

Sledování zánětem indukované migrace mikrosporidií do ložiska zánětu.
RNDr. Klára Brdíčková, školitel RNDr. Bohumil Sak, Ph.D.