Požadavky


Povinnost prezentovat na katedrovém semináři:

studenti bakalářského stupně:         minimálně 2× za studium, v českém jazyce

studenti magisterského stupně:      minimálně 1× ročně, v českém jazyce se slajdy v angličtině

doktorandi:                                         minimálně 1× ročně, v anglickém jazyce

Povinnost studentů referovat na katedrovém semináři se řídí Opatřením děkana č. D48, jehož poslední aktualizace nabyla účinnosti dne 1.9. 2020.

Na semináři student prezentuje téma zaměření své kvalifikační práce. V prvním roce studia se předpokládá, že student ještě nemá mnoho vlastních výsledků, tudíž se předpokládá prezentace dosud známých faktů k dané problematice (úvod do problematiky), a prezentace metodiky a cílů práce. Studenti se hlásí na termíny prezentací garantovi předmětu (Jana Kvičerová; janaq@centrum.cz). Studenti, kteří v daném semestru plánují obhajovat, by se měli přihlásit k prezentaci s dostatečným předstihem před odevzdáním závěrečné práce, aby stihli zapracovat případné kritické poznámky a připomínky.

ZÁPOČET za předmět uděluje studentům bakalářského a magisterského stupně studia Jana Kvičerová, doktorandům Eva Nováková.