Menu

Studenti


V tabulce jsou uvedeni studenti katedry a jimi řešené práce (v LS 2017/2018):

Příjmení Jméno Název práce Školitel Typ práce
BRANIŠOVÁ Vendula Ditrich Oleg bakalářská
BRDÍČKOVÁ Klára Role zánětu v aktivaci latentní mikrosporidiozy způsobené Encephalitozoon cuniculi u imunokompetentních a imunodeficitních myší. Sak Bohumil diplomová
ČENKOVÁ Miroslava Kuchta Roman bakalářská
FERENCOVÁ Jana bakalářská
HEINCLOVÁ Pavla Vliv přímé predace různými predátory na populace cerkárií vybraných druhů motolic (Digenea) Soldánová Miroslava diplomová
CHARVÁTOVÁ Klára Variabilita TLR2 receptoru u hrabošovitých hlodavců (Arvicolinae) napříč Evropou, v závislosti na parazitovanosti hostitele Mácová Anna bakalářská
JACHNÍKOVÁ Nikola Porovnání populační struktury parazita a hostitele na systému Sépie obecná-Dicyemida Krausová Marie bakalářská
JUHAŇÁKOVÁ Eliška Evoluce symbiotických bakterií krevsajícího dvoukrřídlého hmyzu Hypša Václav diplomová
KAMIŠ Jan Kvičerová Jana bakalářská
KOČOVÁ Pavlína Populačně-genomická analýza generalistického parazita - tasemnice Ligula intestinalis Štefka Jan diplomová
KORDÍKOVÁ Lucie Kokcidie ptáků Galapág: prevalence, morfologie a fylogenetické vztahy Kvičerová Jana bakalářská
KRAUSOVÁ Marie Molekulární fylogeneze a evoluce skupiny Mesozoa Štefka Jan disertační
KYSLÍK Jiří Bioinformatická a funkční charakterizace taxonomicky omezených genů Fiala Ivan disertační
LEVÁ Jana Sledování genové exprese interleukinu IL-10 v imunitní odpovědi potkaního modelu v průběhu infekce Hymenolepis diminuta Jirků-Pomajbíková Kateřina bakalářská
LHOTSKÁ Zuzana Axenizace buněk střevního prvoka rodu Blastocystis Jirků-Pomajbíková Kateřina bakalářská
LISNEROVÁ (JEDLIČKOVÁ) Martina Fiala Ivan disertační
MÁCOVÁ Anna Apodemus vs. Eimeria: Evoluční faktory speciace a diverzifikace v systému hostitel-parazit Kvičerová Jana disertační
MARŠÍKOVÁ Aneta Diverzita, epidemiologické pozadí a evoluční mechanismy hantavirů hlodavců
Kvičerová Jana disertační
MARTINŮ Jana Hostitelská specificita, genealogie a koevoluce v modelových systémech parazit - hostitel Štefka Jan disertační
MAZANEC Hynek Molekulární a morfologická charakterizace motolic ptáků z Islandu Faltýnková Anna diplomová
MORÁVKOVÁ Veronika Metamorfózy spirochét Borrelia burgdorferi sensu lato: od dormantních forem zpět k životu Rudenko Nataliia diplomová
MYŠKOVÁ Eva Molekulární epidemiologie střevních parazitů lišky polární a medvěda ledního v Arktidě Ditrich Oleg disertační
NOVOTNÝ David Životní cyklus a diverzita Podocotyle spp. na Svalbardu Ditrich Oleg bakalářská
ROHÁČOVÁ (ZIKMUNDOVÁ) Jana Comparative molecular and ecological approaches to trematode diversity in freshwater lake ecosystems in the sub-Arctic Kostadinova Aneta disertační
RŮŽKOVÁ (přerušeno) Jiřina Zavedení experimentálního in vivo modelu pro studium střevního prvoka rodu Blastocystis Jirků-Pomajbíková Kateřina bakalářská
ŘEŽÁBKOVÁ Lucie Molekulárně-fylogenetická charakteristika izolátu Hymenolepis diminuta udržovaného v laboratorních podmínkách Jirků-Pomajbíková Kateřina bakalářská
ŘÍHOVÁ Jana Hypša Václav disertační
SMOLENOVÁ Štěpánka Analýza invazivní schopnosti a infekčního potenciálu klonu "evropského" druhu B. garinii izolovaného ze severoamerických hlodavců s využitím laboratorních modelů infikovaných savců Rudenko Nataliia diplomová
TOMANCOVÁ Veronika Diverzita kryptosporidií parazitujících u vrubozubých Kváč Martin bakalářská
TREFANCOVÁ (HOBLÍKOVÁ) Aneta Populačně-genetická struktura kokcidií parazitujících u hrabošovitých hlodavců a jejich koevoluce s hostiteli; objasnění původu isosporových infekcí Kvičerová Jana diplomová
UHROVÁ Lucie Evoluční historie a molekulární fylogeneze nearktických zástupců tasemnic skupiny Onchoproteocephalidea Brabec Jan diplomová
VYHLÍDALOVÁ Tereza Soldánová Miroslava diplomová
WOLFOVÁ Stáňa Štefka Jan bakalářská
ZEMANOVÁ Aneta bakalářská
ŽÁNOVÁ Veronika Ditrich Oleg bakalářská