Informace pro doktorandy


• Student doktorského stupně musí do 2 měsíců od zahájení studia předložit oborové radě prostřednictvím studijního oddělení „Plán doktorského studia“, který vypracoval se svým školitelem na základě závěrů přijímacího řízení. Plán studia posoudí a následně schválí či neschválí oborová rada. V případě neschválení oborová rada navrhne další kroky a doporučení. Viz "práva a povinnosti doktorandů", bod 3.

• Student doktorského stupně musí během prvního roku svého studia odevzdat prostřednictvím školitele (resp. studijního oddělení) oborové radě k posouzení literární rešerši na téma, na které se během své práce orientuje, a zasazuje jej do širšího kontextu. Rešerše musí být sepsána v anglickém jazyce. Její rozsah není stanoven. Viz "práva a povinnosti doktorandů", bod 6.

• Student doktorského stupně má povinnost 1x ročně prezentovat pokroky a výsledky své práce na katedrovém semináři, a to v anglickém jazyce. V  prvním roce svého studia student prezentuje metodiku a cíle disertace. Zápočet za splnění předmětu Doktorandský seminář uděluje předseda oborové rady (nikoliv garant předmětu KPA/181 Seminář mag. oborů - parazitologie). Viz "práva a povinnosti doktorandů", body 6 a 7.

• Student doktorského stupně každoročně odevzdá na předepsaném formuláři „Výroční zprávu o průběhu studia“, ve které uvede plnění svých povinností a stručně popíše pokroky ve své práci (tj. absolvované předměty, plnění pedagogických povinností, prezentace výsledků na konferencích, publikace, zahraniční stáže). Výroční zprávu schválenou a podepsanou školitelem student předloží vždy nejpozději k 31.10. prostřednictvím studijního oddělení oborové radě k posouzení. V případě výhrad oborová rada navrhne další kroky a doporučení. Viz "práva a povinnosti doktorandů", bod 8.

• Student je povinen důsledně dbát na etiku vědecké práce včetně publikování získaných výsledků. Na všech publikacích vzniklých v souvislosti s řešením disertační práce i na případných jiných výstupech vždy uvádějí jako své pracoviště Přírodovědeckou fakultu JU. Viz "práva a povinnosti doktorandů", bod 11.

.

Složení oborové rady Katedry parazitologie (akad. rok 2021/2022):