PROGRAM KONFERENCE KE STAŽENÍ / DOWNLOAD PROGRAMME SEZNAM POSTERŮ KE STAŽENÍ / DOWNLOAD LIST OF POSTERS 2. cirkulář ke stažení / Download 2nd circular


O konferenci / About the conference


Zaměření konference / Scope of the conference

Půdy jsou v současnosti pod silným antropogenním tlakem umocněným postupující globální změnou klimatu, což následně ovlivňuje fungování ekosystémů a poskytování ekosystémových služeb. Na druhé straně mají půdy velký potenciál mitigace globální změny klimatu prostřednictvím sequestrace uhlíku. Bez zlepšení kvality půdy a omezení její degradace nelze zajistit v podmínkách rychle se měnícího prostředí fungování ekosystémů, ani udržitelný rozvoj lidské společnosti. Proto se letošní pravidelná konference Pedologické dny 2019 s názvem "Půda, nedílná součást ekosystémů" zaměří na funkce půdy v ekosystémech, včetně její schopnosti zadržovat vodu a živiny. Ta je neodmyslitelně spojena s obsahem a kvalitou organické hmoty, včetně její živé složky, která je nejdynamičtější složkou půdy a na které závisí transformace živin a tvorba stabilní organické hmoty. Kromě toho se konference bude věnovat především problematice lesních půd, a to nejen proto, že lesy v současnosti prochází nejbouřlivější přeměnou v novodobé historii, ale i proto, že místo konání je spojeno se snad největšími lesními komplexy na území ČR. Hlavními tématickými okruhy konference budou: (1) Lesní půda přírodních a hospodářských stanovišť, (2) Půda a voda, (3) Vliv člověka na půdu, (4) Půdní databáze, mapování a nástroje GIS a (5) Půdní procesy.

At present, soils are under strong anthropogenic pressure amplified by progressive global climate change, which in turn affects the functioning of ecosystems and the provision of ecosystem services. On the other hand, soils have great potential for greenhouse gas mitigation through soil organic matter sequestration. However, without improving soil quality and reducing land degradation, it is not possible to ensure the functioning of ecosystems or the sustainable development of human society in a rapidly changing environment. That is why this year's regular conference Pedologické dny 2019 named Soil, an integral part of ecosystems will focus on soil functions in ecosystems, including its ability to retain water and nutrients. It is inherently linked to the content and quality of soil organic matter, including its living and most dynamic component – soil biota, which provides the transformation of nutrients and the formation of stable organic matter. The conference will focus primarily on the issue of forest soils, not only because forests are currently undergoing the most turbulent transformation in modern history, but also because the site of conference location is associated with perhaps the largest forest complexes in the Czech Republic. The main topics of the conference will be: (1) Soils of natural and managed forests, (2) Soil and water, (3) Human impact on soils, (4) Soil databases, mapping and GIS and (5) Various aspects of soil processes.


Organizátoři / Organisers

Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích / Faculty of Science, University of South Bohemia
Česká pedologická společnost, z.s. / Czech Society of Soil Science
Societas pedologica slovaca
SoWa VI / SoWa Research Infrastructure

Konference se uskuteční pod záštitou NP Šumava / The conference is held under patronage of Šumava National Park

Vědecký výbor / Scientific comitee
Hana Šantrůčková
Jan Frouz
Přemysl Fiala
Bořivoj Šarapatka
Luboš Borůvka
Radim Vácha
Jaroslava Sobocká
Pavel Pavlenda
Blanka Ilavská
Anna Žigová
Organizační výbor / Organising comitee
Hana Šantrůčková
Jana Vrbová
Jan Frouz
Karolina Tahovská
Jiří Kaňa
Michal Choma
Věra Ježková
Petra Šabatová
Jiří Mastný

 V případě dotazů můžete organizační výbor kontaktovat na: / In case of any questions please contact organising comitee at: pedodny2019@gmail.com


Program konference / Conference programme

PROGRAM KONFERENCE KE STAŽENÍ / DOWNLOAD PROGRAMME  - verze ze 7. 8. 2019


Vědecký program / Scientific programme (11. - 12. 9.)

Sekce / Sections

1) Lesní půda přírodních a hospodářských stanovišť / Soils of natural and managed forests (in Czech and Slovak)
2) Půda a voda / Soil and water (in Czech and Slovak)
3) Vliv člověka na půdu / Human impact on soils (in Czech and Slovak)
4) Půdní databáze, mapování a nástroje GIS / Soil databases, mapping and GIS (in Czech and Slovak)
5) Půdní procesy / Various aspects of soil processes (in English)

 

Příspěvky účastníků / Participant contributions

Přednášky / Oral presentations

10 min přednáška + 5 minut diskuze / 10 min presentation + 5 min discussion
Rozhodnutí o přidělení přednášky bude oznámeno do 31. 7. 2019 / The decission about lecture acceptance will be announced till 31. 7. 2019


Posterová sekce / Poster session

Velikost maximálně A0, orientace na výšku / Max. size A0, portrait orientation

 
Společenský večer / Social evening (12. 9.)

V místě ubytování / In the place of accomodation
Živá hudba / Live music
Občerstvení /  Banquet

 
Exkurze / Field trip (13. 9.)

Návštěva povodí Liz, které je součástí monitorovací sítě Geomon (viz 2. cirkulář) / Visiting Liz catchment included in Geomon monitoring network (see 2nd circular)


Registrace / Registration


Termíny registrace / Registration deadlines

Včasná registrace končí 31. 5. 2019 / Early registration deadline on May 31
Pozdní registrace končí 30. 6. 2019 / Late registration deadline on June 30


Vložné / Registration fee

Včasné / Early Pozdní / Late
Členové ČSP a SPS / Members of CSS and SPS 3100,- 120,- 3600,- 140,-
Nečlenové ČSP a SPS / Non members of CSS and SPS 3700,- 140,- 4200,- 160,-
Studenti a důchodci / Students and pensioners 2300,- 90,- 2500,- 100,-


Platba vložného / Payment method

Název banky / Bank name Fio banka, a.s.
Majitel účtu / Account owner Česká pedologická společnost, z.s.
IČ / Organisation's ID 62158503
Číslo účtu pro platby v Kč / Account no. for CZK payment 2400402278/2010
Číslo účtu pro platby v € / Account no. for EUR payment 2400402278/8330
IBAN CZ3620100000002400402278
SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol / Variable symbol Bude přidělen po registraci / Will be assigned after registration
Lhůta pro zaplacení vložného / Registration fee payment deadline 30. 6. 2019


Vložné zahrnuje / Conference fee includes

Organizační náklady / Costs of organising
Sborník abstraktů / Abstract book
Občerstvení a obědy během konference (11. a 12. 9.) / Coffee breaks and lunches during conference (11. and 12. 9.)
Společenský večer / Social evening
Exkurze / Field trip

Vložné NEZAHRNUJE náklady na ubytování / Conference fee DOES NOT COVER accomodation costs


Místo konání / Location

Místem konání je Hotel Srní - Dependance / The conference will be held at Hotel Srní - Dependance


Ubytování / Accomodation

Ubytování NENÍ v ceně konference / Accomodation IS NOT INCLUDED in the conference fee

Ubytování je zarezervováno v Hotelu Srní - hlavní budově / Accomodation is reserved in Hotel Srní - main building


Pro zarezervování pokoje kontaktujte Hotel Srní: / Book your room directly at Hotel Srní:

Blanka Hančová: obchod@hotely-srni.cz; +420 376 599 212

 Při rezervaci nezapomeňte uvést, že jste účastníkem konference. / When booking, don't forget to specify that you are the conference participant.


Cena ubytování (po započítání slevy platné při rezervaci do 11. 8.) / Accomodation price (discount valid for booking until 11. 8. taken into acount)

Dvoulůžkový pokoj pro dvě osoby / Double bedroom for two persons 1100 Kč na osobu a noc / per person and night
Dvoulůžkový pokoj pro jednu osobu / Double bedroom for one person 1566 Kč na osobu a noc / per person and night

Z důvodu omezené kapacity hotelu žádáme účastníky, aby se snažili obsazovat pokoje ve dvou osobách. Děkujeme ve za vstřícnost a pochopení.
Due to limited capacity of the hotel, we kindly ask participants to prefer occuping the rooms in two persons. Thank you for helpfulness and undesrtanding.


Cena ubytování zahrnuje / The accomodation price includes
snídaně formou bufetu / buffet breakfast
vstup do bazénu 25 x 12,5 metru / access to 25 x 12.5 m swimming pool
vstup do sauny nebo parní lázně / access to sauna or steam bath
stolní tenis / table tennis
úschovna kol / bicycle storage
WiFi internet
fitness
20% sleva na další služby včetně sportovní haly / 20% discount to other services including sports hall