Aktualizovaný harmonogram výzev OP VVV pro rok 2016

28.07.2016

MŠMT uveřejnilo 3. verzi harmonogramu výzev v rámci OP VVV pro rok 2016. Podrobný harmonogram je k náhledu zde: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv?lang=1&ref=m&source=email. Upozorňujeme na posun vyhlášení většiny sledovaných výzev až na rok 2017. Zároveň v harmonogramu chybí původně plánovaná výzva 02_16_029 Mezisektorové mobility.


Harmonogram výzev OP VVV  2016
Číslo výzvy Název výzvy Plánované vyhlášení Avíza o parametrech výzvy Plánované datum vyhlášení výzvy Podporované aktivity
02_16_025 Předaplikační výzkum leden 2017 leden 2017 Realizace výzkumných projektů v před-aplikační fázi
02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce leden 2017 leden 2017 Příprava a realizace projektů dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s podniky a mezioborových partnerství (typu evropských kompetenčních center a kolokačních center)
02_16_027 Mezinárodní mobility březen 2017 březen 2017

Podpora mezinárodní mobility výzkumných pracovníků:

1) Pobyty (odborné pracovní stáže) výzkumných pracovníků v zahraničních VO a podnicích (v rámci i mimo EU)

2) Výměna výzkumných pracovníků české a zahraniční (EU) výzkumné instituce

3) Pobyty zahraničních výzkumných pracovníků ve VO v ČR, reintegrace + podpora budování kvalitních týmu (nejen podpora českých kvalitních v. pracovníků, ale i zahraničních - zaměřeno na výkonnostní kritéria)

02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj říjen 2016 listopad 2016 Rozvoj kapacit a znalostí v oblasti strategického řízení VO a podpora strategického a efektivního řízení VO vč. systémů hodnocení a zabezpečování kvality: zavedení systémů pro popularizaci VaV ve výzkumných organizacích, komunikační školení vědců + popularizační aktivity
02_16_029 Mezisektorové mobility není v harmonogramu není v harmonogramu

Posilování mezisektorové mobility výzkumných pracovníků v ČR:

1. část: Mezisektorová mobility na VŠ:
1) Hostování expertů z podniku na VŠ
2) "Profesorské židle"
3) Podpora kariérního růstu začínajícího výzkumného pracovníka aplikační a výzkumnou sférou

2. část: Podpora spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou:
4) Podnikový specialista ve VO řešící výzkumný projekt
5) Výměna zkušeností a tvorba platformy pro další spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou (podpora výzkumného prostředí)

Zdroj: MŠMT (https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv?lang=1&ref=m&source=email, zveřejněno k 27. 7. 2016)