Program INTER-EXCELLENCE

10.06.2016

Program INTER-EXCELLENCE je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Program nahrazuje dosavadní programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji: INGO II, EUPRO II, COST CZ, EUREKA CZ, KONTAKT II, GESHER/MOST. Program se člení na šest podprogramů.


Podprogramy:

INTER-ACTION – podpora spolupráce českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v zemích mimo EU (podmínkou je uzavřená bilaterální smlouva v oblasti výzkumu a vývoje

INTER-COST - podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu (formou nových akcí – tj. tematických okruhů vybíraných k podpoře orgány COST

INTER-TRANSFER - podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí v případě, kdy je v nich umožněno přímé členství uchazeče, nebo v případě, kdy účast na aktivitách organizace mezinárodního nebo vládního charakteru v zahraničí není umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu členských zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím

INTER-INFORM - podpora budování a udržitelnosti informačních sítí a služeb ve výzkumu a vývoji v zájmu zvýšení účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech výzkumu a vývoje

INTER-VECTOR - posílení aktivního zastoupení českých výzkumných pracovníků v řídících orgánech špičkových nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem

INTER-EUREKA - podporuje užší propojení mezi průmyslovými podniky všech velikostí s výzkumnými organizacemi (uděluje projektům statut EUREKA) a umožňuje projektům zažádat o spolufinancování z veřejných prostředků ve svých domovských zemích

Způsobilé náklady: přímé náklady/výdaje

osobní náklady/výdaje včetně sociálních a zdravotních odvodů;

odpisy dlouhodobého majetku (hmotný a nehmotný);

ostatní zboží a služby;

subdodávky;

cestovné  + nepřímé výdaje ve výši 25 % z přímých výdajů.

První veřejná soutěž by měla být vyhlášena k 1. 7. 2016 (v případě zájmu prosím sledujte stránky MŠMT).
Podrobná prezentace týkající se programu je ke stažení zde: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/prezentace-k-informacnim-dnum-programu-inter-excellence?lang=1&ref=m&source=email.