Program LIFE

10.06.2016

Program LIFE je komunitární program pro životní prostředí a oblast klimatu 2014-2020. Skládá se ze dvou podprogramů: Podprogram pro životní prostředí (75% z rozpočtu LIFE), Podprogram pro oblast klimatu (25% z rozpočtu LIFE). Každý podprogram se člení na tři prioritní oblasti.


Členění programu:

A) Podprogram Životní prostředí (% znamená výši dotace z EK)

1. Příroda a biologická rozmanitost - 60 – 75% (tvoří 55% z alokace podprogramu )
2. Životní prostředí a účinné využívání zdrojů – 60%
3. Správa a informace v oblasti životního prostředí – 60%

B) Podprogram Klima (% znamená výši dotace z EK)

1. Zmírňování změny klimatu – 60%
2. Přizpůsobování se změně klimatu – 60%
3. Správa a informace v oblasti klimatu – 60%

Výzvy jsou vyhlašovány každoročně, aktuálně je vyhlášena výzva s uzávěrkami v září 2016 (dle typu grantu) – viz https://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#traditional.

Zároveň již byla vyhlášena výzva k soutěži o národní kofinancování projektů s uzávěrkou příjmu žádostí do 7.7.20116. Národní kofinancování může činit 15 % způsobilých výdajů projektu, max. však 10 mil. Kč.  

Program LIFE je otevřen všem právnickým osobám. Základním rysem projektů LIFE je inovativnost a kreativita. Žádosti jsou velmi náročné na přípravu i vzhledem k celoevropské konkurenci jejich předkladatelů. Typický projekt má rozpočet 1-2 mil. EUR. Realizovat projekt přináší spoustu podnětů pro rozvoj organizace a zároveň je známkou její prestiže. LIFE je tak určen spíše ambiciózním a zkušeným žadatelům s vizí konkrétní uplatnitelné změny životního prostředí či klimatu, která bude odpovídat projektovému tématu/politické prioritě programu.

MZP provozuje složku na drive.google.com (https://drive.google.com/folderview?id=0B1ijRHSLTNTzfjNLU1ctNTNwR3AxeUI1akppWVo5Vkg0S3V0ajRGak9MaEJJZEtyR01ucWs&usp=sharing), která obsahuje všechny klíčové podklady v češtině. Doporučuji především prezentace 01_Uvod do programu LIFE a 02_Specifika LIFE, kde je mimo jiné v několika bodech shrnuto, jak má vypadat typický projekt LIFE. Důležité je, že projektem se nerealizují výzkumné aktivity vyjma přípravných aktivit, které jsou nezbytné k provádění hlavních demonstračních/pilotních aktivit. Jde o komplementární program k ostatním evropským programům (jako např. Horizon 2020, který je určen pro výzkumné projekty).

Další informační zdroje:
https://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life
https://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm