Museum Uploaded: Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí

01.09.2017

Dostálek Libor, Katedra informatiky
01/09/2017 – 28/02/2021
Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020


Museum Uploaded (BY-CZ 25)
Název CZ: Museum Uploaded: Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí
Název DE: Museum Uploaded: Digitale Technologien für interaktive und grenzüberschreitende Museumskooperationen
Koordinátor: Stadt Deggendorf
Partneři: Prácheňské muzeum v Písku, Technische Hochschule Deggendorf, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Řešitel: Dostálek Libor, Katedra informatiky
Realizace: 01/09/2017 – 28/02/2021
Rozpočet: 1 830 330,39 EUR (projekt) / 281 235,87 EUR (PřF)
Poskytovatel: Bavorské státní ministerstvo hospodářství, energie a technologie
Program: Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020

www

Abstrakt

Museum Uploaded je partnerský projekt, jehož záměrem je inovovat existující informační technologie a vyvinout nové technologie, které budou následně poprvé využity v oblasti muzejnictví. Technická vysoká škola Deggendorf a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích spolupracují na vývoji nového digitálního výstavního systému. Muzea v Deggendorfu a Písku přitom slouží jako vzorové případové studie. Při společné vědecké práci obou muzeí budou shromážděna a s využitím digitálních strategií zpracována témata a materiály, které se dotýkají kulturního dědictví v přeshraničním kontextu. Muzea budou fungovat jako laboratoře, ve kterých se společně diskutují různé vývojové přístupy vysokých škol určené k prezentaci a vizualizaci muzejních materiálů. Ověřuje se jejich vhodnost pro využití a zachycuje se zpětná vazba. Zvláštností této koncepce z perspektivy informačních technologií a mediální tvorby je propojení digitálních médií s využitím moderních serverových a internetových technologií, jak pro potřeby stálých expozic, tak také pro nové formy prezentace s cílem ztvárnění prostorových a časových údajů. Důležitou součástí tohoto technického řešení je vytvoření centrálního systému uchování dat, který splňuje požadavky na dlouhodobou archivaci elektronických dat. Tento udržitelný systém zajistí trvalou vizualizaci dat a metadat v muzejních prezentacích a umožní výměnu dat s jinými institucemi.

Cíle

  • Vývoj inovativních metod a techniky pro digitální strategie v muzeích a prezentovat vybrané aspekty společného kulturního dědictví na vysoké úrovni muzejní a vědecké práce
  • Inovace stávající expozice (Prácheňské muzeum)
  • Příprava nové stálé expozice (Městské muzeum v Deggendorfu)
  • Vytváření virtuálního muzea příhraničního regionu
  • Zatraktivnění muzeí v příhraničním regionu prostřednictvím zpracování, zpřístupnění a prezentaci důležitých kulturně-historických aspektů společných dějin
  • Zlepšení kvality kulturní infrastruktury a vytvoření dlouhodobých nabídek pro využití v oblasti společenského života regionu i cestovního ruchu
  • Posílení povědomí o společných kulturních dějinách a pro kulturní dědictví

Výstupy

  • Vyvinutí systému digitálních zobrazovacích zařízení (Digital Signage) pro muzea 
  • Vytvoření metodologie pro digitální prezentaci přeshraničních témat v muzejních expozicích