Rozšíření učitelské kvalifikace na vyšší stupeň školy - obsahy studia

Rozšíření učitelské kvalifikace na vyšší stupeň školy - ze ZŠ na SŠ Rozsah: 200 hodin (max. 4 semestry), biologie 266 hodin (max. 4 semestry)


Obsahy studia jednotlivých programů:

Matematika (garant Doc. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D.)

Didaktika matematiky I, Didaktika matematiky II, Didaktika matematiky III, Metody řešení úloh SŠ, Diskrétní matematika, Matematická analýza IV, Geometrie 2, Numerická matematika 1, Úvod do diferenciálních rovnic, Souvislá pedagogická praxe, Konzultace závěrečné práce.

Fyzika (garant Mgr. Václav Šlouf, Ph.D.)

Didaktika fyziky pro SŠ I, Didaktika fyziky pro SŠ II, Řešení fyzikálních úloh pro SŠ I, Řešení fyzikálních úloh pro SŠ II, Praktikum pokusů pro SŠ I, Praktikum pokusů pro SŠ II, Teorie relativity a pole, Teoretická mechanika, Termodynamika a statistická fyzika, Kvantová teorie I, Souvislá pedagogická praxe na SŠ, Konzultace závěrečné práce.

Informatika (garant Mgr. Jiří Pech, Ph.D.)

Povinné předměty: 
Didaktika informatiky, Didaktika programování I, Didaktika programování II, Počítačové sítě I

Povinně volitelné předměty:
Úvod do práce s RaspBerry Pi a Pythonem pro učitele SŠ, Základy práce s Arduino pro učitele SŠ, Základy webových technologií, Pokročilé webové technologie, Robotika I, Administrace UNIXu - týdenní praktikum, 3D modelování a tisk.

Chemie (garant Mgr. Michal Kutý, Ph.D.)

Didaktika obecné a fyzikální chemie, Technika a didaktika školních pokusů, Didaktika anorganické a organické chemie, Didaktika biochemie, Repetitorium chemie, Výuka chemie pro učitele SŠ, Repetitorium obecné a fyzikální chemie, Repetitorium analytické chemie, Biochemie I, Souvislá pedagogická praxe

Biologie (garant Mgr. Josef Juráň, Ph.D.)

Základy buněčné biologie/Genetika/Fylogeneze a diverzita organismů/Biologie protist/Mykologie/Botanika vyšších rostlin/Zoologie bezobratlých/Zoologie obratlovců/Zoologická exkurze/Mykologická exkurze/Botanická exkurze/Evoluční biologie člověka/Fyziologie živočichů a člověka/Fyziologie rostlin/Základy funkční anatomie člověka/Biogeochemické cykly/Ekologie a biogeografie biomů/Ekologie/Seminář z praktické didaktiky přírodních věd/Didaktika praktických cvičení z biologie