Rozšíření učitelské kvalifikace o další předmět - obsahy studia

Rozšíření učitelské kvalifikace o další předmět - matematika, fyzika, informatika, chemie, biologie Rozsah: 250 hodin (max. 5 semestrů), biologie 326 hodin (max. 4 semestry )


Obsahy studia jednotlivých programů:

Matematika (garant Doc. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D.)

Lineární algebra, Matematická analýza I, Základy matematické logiky, Diskrétní matematika, Lineární algebra 2, Matematická analýza II, Geometrie 1, Didaktika matematiky I, Matematická analýza III, Didaktika matematiky II, Úvod do diferenciálních rovnic, Matematická analýza IV, Metody řešení úloh SŠ, Algebra, Numerická matematika 1

Fyzika (garant Mgr. Václav Šlouf, Ph.D.)

Fyzika I (mechanika, molekulová fyzika a termika), Fyzika II (elekřina a magnetismus), Fyzika III (kmitání, vlnění, akustika, optika), Fyzika IV (atomová fyzika, základy kvantové mechaniky, základy speciální teorie relativity), Matematika, Matematika pro fyziky I, Matematika pro fyziky II, Elektronika, Fyzika pevných látek, Astronomie a astrofyzika, Didaktika fyziky pro SŠ I, Didaktika fyziky pro SŠ II, Základy fyzikálních měření, Praktikum pokusů pro SŠ I, Praktikum pokusů pro SŠ II, 

Informatika (garant Mgr. Jiří Pech, Ph.D.)

Povinné předměty: 
Didaktika informatiky (všeobecná), Didaktika programování I, Didaktika programování II, Didaktika informatiky na odborných školách. 

Povinně volitelné předměty:
Navrhování mikropočítačových systémů, Objektové programování I, Architektura počítačů III, Koučing a mentoring, Computer Hardware, Počítačová kriminalita, Základy práce s Arduino pro učitele SŠ, Úvod do práce s RaspBerry Pi a Pythonem pro učitele SŠ, Pokročilé webové technologie.

Chemie (garant Mgr. Michal Kutý, Ph.D.)

Chemická laboratorní technika, Anorganická chemie I, Anorganická chemie II, Chemické výpočty a názvosloví, Technika a didaktika školních pokusů, Kompendium organické chemie, Základy analytické chemie, Obecná a fyzikální chemie pro chemiky, Biochemie I, Didaktika anorganické a organické chemie, Repetitorium chemie

Biologie (garant Mgr. Josef Juráň, Ph.D.)

Základy buněčné biologie/Genetika/Fylogeneze a diverzita organismů/Biologie protist/Mykologie/Botanika vyšších rostlin/Zoologie bezobratlých/Zoologie obratlovců/Zoologická exkurze/Mykologická exkurze/Botanická exkurze/Evoluční biologie člověka/Fyziologie živočichů a člověka/Fyziologie rostlin/Základy funkční anatomie člověka/Biogeochemické cykly/Ekologie a biogeografie biomů/Ekologie/Seminář z praktické didaktiky přírodních věd/Didaktika praktických cvičení z biologie