Menu

Více informací

Aplikovaná informatika

Informatika je obor, který se zabývá zpracováním informací. Zahrnuje množství specializovaných vědních a technických oborů.

Aplikovaná matematika

Proč je matematika považována za „královnu věd“? Především proto, že žádný jiný vědní obor se nevyznačuje tak vysokou mírou přesnosti a abstraktnosti. Výsledky matematického bádání jsou tím nejpřesnějším, čeho je věda schopna dosáhnout.

Biologie

Biologie je bohatým oborem, který nabízí zájemcům pestrý výběr organismů, biotopů i způsobů jejich studia. V současném moderním pojetí je vědou dynamickou, kombinující klasické přírodovědecké metody s nejnovějšími trendy v oblasti molekulární biologie, počítačového zpracování dat a obrazu, nebo zcela nových mikroskopických technik.

Biologie ekosystémů

Tento studijní obor spadá do magisterského studijního programu Biologie.

Biofyzika

Biofyziku lze na PřF studovat jako bakalářský, magisterský i doktorský obor. Jedná se o moderní vědní disciplínu, která využívá nejnovější fyzikální přístupy ke studiu biologických procesů na molekulární úrovni.

Biomedicínská laboratorní technika

Tento obor se zaměřuje na molekulární biologii, hematologii, imunologii, klinickou biochemii a další disciplíny z oblasti biomedicínských věd.

Fyzika

Bakalářský obor Fyzika nabízí posluchačům jak potřebné základní fyzikální kurzy a praktika, tak i možnost rozšíření znalostí o speciální fyzikální a jiné vhodné kurzy.

Chemie

Chemie a výsledky jejího výzkumu vedou ke stále podrobnějšímu poznávání biochemických pochodů v lidském těle, k rozvoji genetických metod, k přípravě nových materiálů s překvapivými vlastnostmi.

Měřicí a výpočetní technika

Obor Měřicí a výpočetní technika nabízí aplikované bakalářské vzdělání na pomezí fyziky, informatiky, elektroniky a elektrotechniky.

Péče o životní prostředí

Tento bakalářský obor je určen pro studenty se zájmem o biologické a ekologické disciplíny, kteří však zároveň uvažují o profesní dráze neakademického charakteru.

Obory vzdělávání budoucích středoškolských učitelů

V současné době je na středních školách vysoká poptávka po aprobovaných učitelích především přírodovědných a technických předmětů. Přírodovědecká fakulta nabízí možnost studia naprosté většiny těchto předmětů v aprobacích pro střední školy.

Přeshraniční studijní obory

Přírodovědecká fakulta nabízí studium dvou přeshraničních studijních oborů (Biological Chemistry a Bioinformatics), jejichž studium probíhá v angličtině a je realizováno ve spolupráci s Johannes Kepler Universität v Linci.

Botanika

Fyziologie a vývojová biologie

Hydrobiologie

Infekční biologie

Molekulární a buněčná biologie a genetika

Biofyzika

Biologie ekosystémů

Entomologie

Parazitologie

Zoologie