Mareš Milan


Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc. (1943 – 2011) se narodil v Českých Budějovicích, kde také navštěvoval základní a střední školu. Svá vysokoškolská studia v oboru Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1965.  Od roku 1966 pracoval nepřetržitě v Ústavu teorie informace a automatizace Československé akademie věd a dosáhl zde vědeckých hodností kandidát věd (1977) a doktor věd (1990) se specializací Teorie her. Na Univerzitě Karlově byl pak jmenován v roce 1997 docentem na základě habilitační práce Výpočty s vágními čísly a v roce 2001 profesorem v oboru Teoretická informatika. V Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd působil ve vedoucích funkcích místoředitele pro vědu (1990 – 1998) a ředitele (1998 – 2007). Od roku 2005 do své náhlé smrti zde též řídil projekt Výzkumného centra Data – algoritmy – rozhodování, do něhož byly kromě ústavu zapojeny i tři vysoké školy a pět firem z praxe.

Od roku 2008 až do své smrti garantoval studijní program Aplikovaná informatika na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde vedl přednášku teorie informace.

Prof. Milan Mareš byl vynikajícím badatelem v několika oblastech výzkumu. Jeho monografie „Výpočty s fuzzy veličinami“ (Computation over Fuzzy Quantities, CRC-Press 1994) byla hojně citována předními světovými odborníky v teorii fuzzy množin a systémů. Propojení jeho výzkumu v různých směrech se odrazilo v další monografii „Fuzzy kooperativní hry: kooperativní chování s vágními očekáváními“ (Fuzzy Cooperation Games: Cooperative Behavior with  Vague Expectations, Physica Verlag 2001). Jeho bibliografie obsahuje stovky vědeckých článků, příspěvků na mezinárodních konferencích a kapitol v knihách. Byl též dlouhodobým šéfredaktorem časopisu Kybernetika.

Prof. Milan Mareš byl také skvělým popularizátorem vědy. Širokou čtenářskou obec potěšily mnohé články k zajímavým tématům z matematiky a informatiky v novinách a časopisech, zvláště pak mimořádně čtivé a přitom fundované knihy „Slova, která se hodí, aneb jak si povídat o matematice, kybernetice a informatice“ (2006) a „Příběhy matematiky“ (2008).

Prof. Milan Mareš: Zdroje informace a jejich měření

Zdroje informace a jeji mereni.pdf (3196.705KB)
Zdroje informace a jeji mereni.pdf