Aplikovaná informatikaTyp studia: bakalářský, Forma: prezenční, Doba studia: 3 roky, Vyučovací jazyk: čeština

Představení studijního programu

Pokud se rozhodnete pro studium bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika získáte základní vzdělání v tomto vědním oboru. Čeká vás studium disciplín informatických věd jako jsou algoritmy, teorie programování a dalších metod souvisejících s návrhem a analýzou komplexních počítačových i jiných systémů. Na naší fakultě se z vás stane odborník s odpovídajícím analytickým myšlením a komplexním nahlížením na řešení celé řady informatických aspektů, ale i problémů přesahujících do běžného civilního života.

V rámci studia se budete individuálně profilovat v závislosti na volbě specializace. Tato individualizace obnáší výběr povinně volitelných předmětů. Skladba  předmětů je dána již zmíněnou volbou specializace, kterou si student vybere po 1. ročníku, ve kterém absolvuje povinné předměty, které jsou společným základem studia informatiky.

Po absolvování 1. ročníku si student dle svého zájmu a zaměření volí některou ze specializací, které studuje ve 2. a 3 ročníku.

Dostupné specializace

Web a multimédia (Informační systémy)

Absolvent této specializace získá potřebné znalosti a dovednosti pro samostatný vývoj webových aplikací a pro práci ve vývojových týmech orientovaných na webové technologie. V kontextu vývoje webového obsahu je v rámci specializace věnována pozornost základních technologiím pro tvorbu obsahu a webových aplikací (HTML 5), technologiím souvisejícím s vývojem informačních systémů s webovým rozhraním (např. JAVA EE, ASP.NET) a v neposlední řadě též specifikům mutlimediálnímu obsahu.

Robotika a vestavěné (embedded) systémy 

Studenti se seznámí s teoretickými základy hardware se zaměřením na jeho chování, návrh a testování. Naučí se provádět analýzu jednotlivých prvků počítačů a číslicových systémů, kterou využijí při návrhu nových vestavěných a robotických systémů. Dále získají dovednosti nutné k návrhu a výstavbě distribuovaných systémů. Studenti si osvojí základní principy mechatroniky a robotických systémů. Dále se naučí uplatňovat programovací techniky a algoritmy při návrhu a implementaci aplikací vestavěných systémů a autonomních zařízení. Student tak získá znalosti a dovednosti nezbytné pro účinnou aplikaci informačních a komunikačních technologií v oblasti vestavěných systémů, autonomních robotických systémů s mikroprocesorovou technikou nebo počítačem řízených systémů.

Bezpečnost a sítě

Cílem studia této specializace je získání znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti, počítačových sítí a zajišťování digitálních stop. Studenti si v průběhu studia osvojí základy programovacích technik, seznámí se s architekturou síťové infrastruktury a koncových informačních systémů a to takovým způsobem, aby byli schopni je adekvátně zabezpečit proti kybernetickým útokům, předcházet jim či zamezit únikům citlivých nebo osobních dat z těchto systémů. Z druhé strany se studenti seznámí se základními technikami testování zabezpečení počítačové infrastruktury a informačních systémů či prostředky sledování a zaznamenávání celo-infrastrukturních aktivit. Další oblastí studia pak jsou postupy zajištění ICT prostředků v souvislosti s evidencí průběhu kybernetických bezpečnostních incidentů. Student tak získá ucelený přehled z oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti, které jako celek budou studenta profilovat mezi elitní odborníky na počítačovou bezpečnost.

Kriminalisticko-techniká činnost v IT - Forenzní analýza

Absolvent získá znalosti řešení případných bezpečnostních rizik v oborech ICT.  Dále se naučí komunikovat s orgány činnými v trestním řízení při vyšetřování bezpečnostních incidentů na lokálních výpočetních, telekomunikačních celků a jiné digitální technice a nebo  v rámci světové sítě Internet. Dále bude schopen analyzovat bezpečnostní problém, identifikovat je a korektně je řešit v souladu s mezinárodními  standardy a postupy ve forenzní praxi. V rámci výuky se též naučí základní analýzy napadené výpočetní techniky. Taktéž bude schopen vypracovat technickou zprávu o uvedeném incidentu. Student se bude orientovat ve znalecké činnosti a to jak z oblasti technické, tak z oblasti legislativní úpravy ČR a mezinárodních pravidel. Absolvent bude tak připraven pro případnou funkci soudního znalce v oborech Kybernetiky, výpočetní techniky a elektroniky a nebo zaměstnance, který řeší bezpečnostní incidenty. , v rámci Policie ČR a dalších státních institucí může zastávat funkce na úrovni zaměstnance znaleckých ústavů, popř. vyšetřovatelů informační kriminality.

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářského studijního programu mohou pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia. I bez pokračování v navazujícím studiu, jejich uplatnění na trhu práce však není problém. Jako  kvalitní odborníci v oboru budete vysoce ceněni. V závislosti na specializaci můžete pracovat například na těchto pozicích (podle NSP 6):

 • Architekt kybernetické bezpečnosti
 • Auditor kybernetické bezpečnosti
 • Správce operačních systémů a sítí
 • Programátor PLC
 • Samostatný technik IT
 • Programátor pro mobilní aplikace
 • Analytik IT
 • Návrhář databází
 • Návrhář podnikových procesů
 • Samostatný programátor
 • Bezpečnostní manažer ICT
 • Forenzní, soudní znalec

Podmínky přijetí

Podmínky přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Aplikovaná informatika se řídí studijním řádem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a navíc je vyžadováno na fakultní úrovni:

 • Minimálně 3 roky výuky matematiky na střední škole – v případě nesplnění uvedeného kritéria musí uchazeč projít testem z daného předmětu a prokázat znalosti odpovídající rozsahu osnov střední školy poskytující všeobecné střední vzdělání.

Možnosti studia

Bakalářské studium Aplikovaná informatika je jednooborové a lze je absolvovat podle doporučeného průchodu studiem. Nahlédněte do jednotlivých specializací, jak by mohlo vypadat vaše studium ve zvolené specializaci: