Aplikovaná informatika

V roce 2021 se Katedře informatiky PřF podařilo akreditovat novou podobu profesně orientovaného bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika.Typ studia: bakalářský, Forma: prezenční, Doba studia: 3 roky, Vyučovací jazyk: čeština

Představení studijního programu

Cílem bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika je připravit pro praxi vybavené odborníky, kteří umí s využitím získaných znalostí a dovedností použitím moderních metod a technologií systémově řešit širokou škálu problémů z oblasti aplikované informatiky. Tyto schopnosti absolventi získají v průběhu studia aktivní účastí na řešení praktických problémů a seznámením se s novými poznatky z oblasti teoretické a aplikované informatiky. Jejich odborný profil je předurčuje k analytickému myšlení a schopnosti definovat požadavky v oblasti bezpečnosti a sítí, a informačních systémů včetně základních znalostí vestavěných systémů, které jsou potřebné jak pro navazující inženýrské studium, tak především pro budoucí uplatnění v praxi. 

V rámci studia se budete individuálně profilovat výběrem vašich volitelných a povinně volitelných předmětů. Kromě nich však získáte i všeobecný přehled a znalosti studiem povinných předmětů, které jsou společným základem studia informatiky.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto studijního programu jsou kvalitními odborníky v oboru IT, o které je tradičně z praxe velký zájem. V závislosti na specializaci můžete pracovat například na těchto pozicích (podle NSP 6):

  • Správce operačních systémů a sítí - Správce operačních systémů a sítí nastavuje parametry operačních systémů počítačů a počítačových sítí za účelem zajištění funkčnosti a bezpečnosti provozování výpočetních systémů.
  • Samostatný technik IT - Samostatný technik IT soustřeďuje dostupné technické informace o provozu informačních systémů, identifikuje možnosti zlepšení provozu, posuzuje jejich proveditelnost a koordinuje servisní a rozvojové činnosti.
  • Analytik IT - Analytik informačních technologií analyzuje požadavky procesů a potřeb a na základě analýzy navrhuje schematické diagramy částí softwarových aplikací i jejich celků.
  • Návrhář databází - Návrhář databází v konkrétním databázovém systému na základě analýzy vytváří návrh databáze od konceptuálního modelu po fyzický model, programuje navrženou databázovou vrstvu aplikace a podílí se na optimalizaci jejího provozu.
  • Samostatný programátor - Samostatný programátor na základě analyticko-projektové dokumentace vytváří počítačové programy, aplikace a řešení a provádí jejich ladění a testování. 

Absolventi bakalářského studijního programu mohou také pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia.

Podmínky přijetí

Podmínky přijetí ke studiu se řídí studijním řádem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Současně platí Rozhodnutí děkanky PřF o podmínkách k přijetí ke studiu tohoto programu.

Možnosti studia

Profesní bakalářské studium Aplikovaná informatika je jednooborové. Studované předměty jsou uspořádány do několika bloků, ve kterých je v průběhu studia nutné získat určitý počet studijních kreditů. Doporučený průběh studiem je naznačen v přiloženém schématu, kde jsou uvedené všechny skupiny a u každého předmětu je uvedeno jeho kreditové ohodnocení. 

Bc. AI - doporuceny pruchod studiem (358.914KB)
Doporučený průchod studiem profesního bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika