Magisterské studijní programy


Do navazujícího magisterského studia přijímáme studenty 2x ročně, vždy po bakalářských státních závěrečných zkouškách, které zároveň slouží jako přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia.

Vedle zkoušky z informatiky ještě uchazeči o navazující magisterské studium skládají test z angličtiny. Test z angličtiny je odpuštěn všem studentům, kteří složili Bakalářskou zkoušku z angličtiny alespoň na 2 mínus.

Pro studenty z ostatních fakult a oborů se organizují samostatné ústní přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia z informatiky. A dále skládají test z angličtiny.

Jelikož studenti do navazujícího magisterského studia mohou být přijati i z jiných a oborů a fakult, tak je vyžadováno tzv. vstupní minimum. Vstupní minimum je množina kurzů bakalářského studia, kterou musí studenti před ukončením navazujícího magisterského studia doložit, že absolvovali. Doložení stvrzují garanti jednotlivých kurzů vstupního minima na základě předložených sylabů absolvovaných kurzů. Garant připojuje své stanovisko k žádosti, která se podává prostřednictvím IS STAG. Předměty jsou uznávány v případě, že student splnil příslušný předmět na 2 nebo lepší a současně toto hodnocení není starší 5 let.

Magisterské obory

Na základě rozhodnutí Akreditačního úřadu bylo pozastaveno přijímání nových uchazečů do navazujícího magisterského studia oboru Aplikovaná informatika.

V současné době připravujeme ve spolupráci s Ekonomickou fakultou  JU novou akreditaci, která bude mít dvě specializace:

  • Podniková informatika – bude navazovat na studium informatiky na Ekonomické fakultě
  • Softwarové inženýrství - bude navazovat na studium informatiky na Přírodovědecké fakultě

Předpokládáme, že udělovaným titulem bude "Ing." Akreditační proces potrvá přibližně jeden rok.