Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2020/2021 (aktualizováno)


1. Na základě § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách vyhlašuji podmínky pro přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále PřF JU) v následujících bakalářských programech a jejich oborech:

Jednooborové studium

program obor počet přijímaných
Aplikovaná matematika Aplikovaná matematika 20
Biofyzika     Biofyzika     10
Biologie     Biologie     160
Biologie     Biomedicínská laboratorní technika 35
Ekologie a ochrana přírody Péče o životní prostředí 60
Fyzika     Fyzika     15
Chemie     Chemie     25


Dvouoborové studium v bakalářských programech pro přípravu učitelů SŠ

Uchazeč podává přihlášku na kombinaci maior – minor, tj. hlavní a vedlejší program. To, který z kombinace programů bude maior a který minor si uchazeč volí sám.

    Volně kombinovatelné programy:
•    Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
•    Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
•    Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
•    Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
•    Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Celkový počet uchazečů přijímaných na všechny kombinace je stanoven na 110.

Programy realizované ve spolupráci s Filozofickou fakultou JU:
•    Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)
•    Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
•    Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)
•    Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)

Celkový počet uchazečů přijímaných na všechny kombinace je stanoven na 30.2. Termíny přijímacího řízení
a)    hlavní termín
V termínu jsou přijímáni studenti do všech programů uvedených v odstavci 1 tohoto Rozhodnutí. Přihlášky lze podávat do 15. května 2020. Doklady o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeči doručí uchazeč do 30. září 2020, 11:00. Přijímací zkouška pro uchazeče, kteří nesplní kritéria uvedená v tomto opatření, se koná 14. července 2020.
b)    doplňkový termín
V termínu jsou přijímáni studenti pouze do programů uskutečňovaných výhradně Přírodovědeckou fakultou k doplnění volných kapacit. Přihlášky lze podávat od 1. července do 17. srpna 2020. Doklady o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeč doručí do 15. září, 11:00. Přijímací zkouška pro uchazeče, kteří nesplní kritéria uvedená v tomto opatření, se koná 11. září 2020.


3. Podávání přihlášek
Přihlášky se podávají elektronicky https://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/e-prihlaska. Elektronickou přihlášku je nutno po vyplnění vytisknout, přiložit k ní úředně ověřené kopie ročníkových vysvědčení ze SŠ nebo výpis z třídního katalogu/výpis ze školní matriky (výpis musí být opatřen razítkem školy a podpisem odpovědné osoby; známky vyplněné přímo do vytištěné přihlášky nebudou akceptovány) a zaslat na studijní oddělení PřF JU na adresu:
PřF JU – studijní oddělení, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice.
K vytištěné přihlášce je vždy nutno přiložit doklad o zaplacení poplatku (v případě platby složenkou přiloží uchazeč kopii dokladu, originál si ponechá).
Aktualizace 31. 3. 2020: uvedené doklady lze zaslat i elektronicky bez úředního ověření na adresu uchazecBC@prf.jcu.cz .

4. Kritéria přijímání
Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání – doklad o dosažení tohoto vzdělání (úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, u uchazečů ze zahraničí ověřené doklady o dosaženém vzdělání a absolvovaných předmětech; fakulta si vyhrazuje právo vyžádat si vyšší formy ověření nebo nostrifikaci)  je nutné dodat na studijní oddělení PřF JU nejpozději v termínech uvedených v odstavci 2 tohoto Rozhodnutí (předat osobně na studijním oddělení PřF JU nebo zaslat poštou na adresu studijního oddělení PřF JU, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice tak, aby do určeného termínu mohlo být doručeno - rozhodující je termín doručení).

4.1. Do programů a oborů Aplikovaná matematika, Biofyzika, Fyzika, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro SŠ vzdělávání, Chemie, Chemie se zaměřením na vzdělávání pro SŠ, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro SŠ, a Matematika se zaměřením na vzdělávání pro SŠ mohou být přijati uchazeči, kteří podají přihlášku a zaplatí poplatek (viz odst. 7), pokud splní následující podmínky:

- Uchazeči o studium v oborech Biofyzika, Fyzika a Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro SŠ absolvovali na střední škole minimálně 3 roky výuky matematiky a minimálně 2 roky výuky fyziky. V případě nesplnění některého z uvedených kritérií musí uchazeč projít testem z daného předmětu / předmětů a prokázat znalosti odpovídající rozsahu osnov střední školy poskytující všeobecné střední vzdělání.
- Uchazeči o studium v oborech Aplikovaná matematika, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro SŠ, Matematika se zaměřením na vzdělávání pro SŠ absolvovali minimálně 3 roky výuky matematiky na střední škole. V případě nesplnění uvedeného kritéria musí uchazeč projít testem z daného předmětu a prokázat znalosti odpovídající rozsahu osnov střední školy poskytující všeobecné střední vzdělání.
- Uchazeči o studium v oborech Chemie a Chemie se zaměřením na vzdělávání pro SŠ absolvovali na střední škole minimálně 3 roky výuky chemie a 3 roky výuky matematiky. V případě nesplnění některého z uvedených kritérií musí uchazeč projít testem z daného předmětu / předmětů a prokázat znalosti odpovídající rozsahu osnov střední školy poskytující všeobecné střední vzdělání.
- Uchazeči o studium kombinace oborů obsahujících angličtinu nebo francouzštinu musí mimo požadavků výše uvedených splnit i kritéria stanovená v Rozhodnutí děkana o podmínkách přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích pro akademický rok 2020/2021 vydaného Filozofickou fakultou JU.

Body z testu z daného předmětu budou přepočteny na známku (100-88 % bodového zisku - 1, 87-75 % - 2, 74-62% - 3, 61-50% - 4, 49% a méně – 5). Uchazeči, kteří získají známku 5 (slovy: pět) v testu nebo méně než 25 % bodů v pohovoru, nebudou ke studiu přijati.

Pokud bude přihlášeno uchazečů více, než je v odst. 1 stanovený počet pro jednotlivé obory a kombinace oborů, budou kritéria pro přijetí následující:
a)    Na první místa pořadí budou zařazeni účastníci celostátního kola kterékoli přírodovědně zaměřené olympiády pro SŠ. K přihlášce je nutno přiložit úředně ověřené kopie příslušných osvědčení o umístění.
b)    Úspěšní absolventi (hodnocení 5 – 3) Mezinárodních oborových AP (Advanced Placement) zkoušek pořádaných organizací College Board.
c)    Účastníci srovnávacích testů MATEMATIKA+ pořádaných Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) s výsledkem 1 až 2.
d)    Na další místa za uchazeči dle odstavců a) a c) budou zařazeni řešitelé kterékoli přírodovědně zaměřené olympiády v kategoriích odpovídajících 1. až 4. ročníku SŠ, kteří se v krajských kolech opakovaně (tedy nejméně dvakrát) umístili na prvních pěti místech. K přihlášce je nutno přiložit úředně ověřené kopie příslušných osvědčení o umístění.
e)    Zbylá místa do počtů stanovených v odst. 1 budou zaplněna uchazeči dle jejich prospěchu z profilového předmětu/profilových předmětů (viz dále)  za 2. – 4. ročník SŠ; u oborů pro vzdělávání společně s prospěchem z 2. oboru,
- prospěch z matematiky a fyziky za 2. až 4. ročník SŠ pro obory: Biofyzika, Fyzika, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro SŠ (u oboru pro vzdělávání společně s prospěchem z 2. oboru),
- prospěch z matematiky za 2. až 4. ročník SŠ pro obory Aplikovaná matematika, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a Matematika se zaměřením na vzdělávání pro SŠ (u oborů pro vzdělávání společně s prospěchem z 2. oboru),
- prospěch z chemie a matematiky za 2. až 4. ročník SŠ pro obory Chemie a Chemie se zaměřením na vzdělávání pro SŠ (u oboru pro vzdělávání společně s prospěchem z 2. oboru)

Prospěch se počítá ze známek na konci 2. a 3. ročníku SŠ a z pololetí 4. ročníku u uchazečů, kteří končí SŠ v daném školním roce; u uchazečů, kteří již mají ukončenou SŠ, se započítává také známka z konce 4. ročníku.

Pro uchazeče, kteří se museli podrobit testu, bude do pořadí započtena známka z testu.

4.2. Do programů a oborů Biologie, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro SŠ, Péče o životní prostředí a Biomedicínská laboratorní technika mohou být přijati uchazeči, kteří podají přihlášku a zaplatí poplatek (viz odst. 7), pokud splní podmínku, že absolvovali na střední škole tři roky výuky biologie a dva roky výuky chemie.
V případě nesplnění uvedeného kritéria musí uchazeč projít testem z daných předmětů a prokázat znalosti odpovídající rozsahu osnov střední školy poskytující všeobecné střední vzdělání.

Body z testu z daného předmětu budou přepočteny na známku (100-88% bodového zisku - 1, 87 75% - 2, 74-62% - 3, 61-50% - 4, 49% a méně – 5). Uchazeči, kteří získají známku 5 (slovy: pět), nebudou ke studiu přijati.

Pokud bude přihlášeno uchazečů více, než je v odst. 1 stanovený počet pro jednotlivé obory a kombinace oborů, budou kritéria pro přijetí následující:
a)    Na první místa pořadí budou zařazeni účastníci celostátního kola kterékoli přírodovědně zaměřené olympiády pro SŠ. K přihlášce je nutno přiložit úředně ověřené kopie příslušných osvědčení o umístění.
b)    Úspěšní absolventi (hodnocení 5 – 3) Mezinárodních oborových AP (Advanced Placement) zkoušek pořádaných organizací College Board.
c)    Účastníci srovnávacích testů MATEMATIKA+ pořádaných Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) s výsledkem 1 až 2, pokud splní kritérium počtu odstudovaných let biologie a chemie.
d)    Na další místa za uchazeči dle odstavce a) a b) budou zařazeni řešitelé kterékoli přírodovědně zaměřené olympiády v kategoriích odpovídajících 1. až 4. ročníku SŠ, kteří se v krajských kolech opakovaně (tedy nejméně dvakrát) umístili na prvních pěti místech. K přihlášce je nutno přiložit úředně ověřené kopie příslušných osvědčení o umístění.
e)    Na další místa za uchazeči dle odstavců a) až d) budou v pořadí zařazeni uchazeči, kteří osvědčili schopnost samostatné odborné práce v přírodovědných oborech. Tito uchazeči musí zaslat na studijní oddělení PřF e-mailem elektronickou verzi takové práce ve formátu PDF na adresu firerova@prf.jcu.cz současně s podáním přihlášky ke studiu. Tyto práce budou posouzeny odbornou komisí složenou z odborníků PřF JU a bude navrženo bodové ohodnocení v rozmezí 0 – 100 bodů. Autoři nejlepších prací (s bodovým hodnocením 70 bodů a více) budou pozváni na obhajobu svých prací. Podle výsledku obhajoby může komise navrhnout děkanovi přijetí za samostatnou odbornou práci a to maximálně 25 uchazečů pro obor Biologie, 5 uchazečů pro obor Biologie se zaměřením na vzdělávání pro SŠ, 6 uchazečů pro obor Biomedicínská laboratorní technika, 7 uchazečů pro obor Péče o životní prostředí. Uvedené zvýhodnění řešitelů odborných prací platí pouze v hlavním termínu přijímacího řízení.

Uchazeči, kteří zašlou svou odbornou práci, ale nebudou pozváni k obhajobě či nebudou na základě obhajoby navrženi na přijetí za samostatnou odbornou práci, budou dále posuzováni podle odst. 4.2. bod f).

f)    Zbylá místa do počtů stanovených v odst. 1 budou zaplněna uchazeči dle jejich prospěchu z biologie za 2. – 4. ročník SŠ; u oboru pro vzdělávání společně s prospěchem z 2. oboru.

Prospěch se počítá ze známek na konci 2. a 3. ročníku SŠ a z pololetí 4. ročníku u uchazečů, kteří končí SŠ v daném školním roce; u uchazečů, kteří již mají ukončenou SŠ, se započítává také známka z konce 4. ročníku.

Pro uchazeče, kteří se museli podrobit testu, bude do pořadí započtena známka z testu.


5. Přijímací zkoušky
Přijímací zkouška pro uchazeče, kteří nesplňují přijímací kritéria oboru, na nějž se hlásí, se bude konat 14. července pro hlavní termín přijímacího řízení, respektive 11. září 2020 pro doplňkový termín (bez náhradního termínu).

6. Hlásí-li se zahraniční student do českého studijního programu, je vyžadováno  prokázání základní znalosti češtiny na úrovni B2 v souladu s kritérii specifikovanými ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky. Tuto znalost doloží potvrzením úspěšného složení Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE u organizace, která je oprávněna takový certifikát vydávat) a to nejpozději do 31. července 2020 do 11:00 hod, respektive do 15. září 2020, 11:00.

7. Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrná opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce „Zohlednění specif. potřeb“. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra (www.centrumssp.jcu.cz), e-mailem (centrum-ssp@jcu.cz) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.


8. Poplatek za přijímací řízení
Poplatek za přijímací řízení je stanoven na 500 Kč.
Název banky: ČSOB
Účet: 104725778 / 0300
Variabilní symbol: 6020106
Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky vygenerované systémem elektronické registrace přihlášky.
Poplatek za přihlášku ke studiu může být uchazečem hrazen složenkou, bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány JU.
Student podává na každý obor samostatnou přihlášku a platí poplatek za každou přihlášku.
Uchazeči na kombinace oborů podávají jednu přihlášku, kam uvedou oba obory, a platí jeden poplatek (500 Kč).
Elektronickou přihlášku je třeba vytisknout a zaslat na adresu studijního oddělení spolu s kopií dokladu o zaplacení poplatku a s potvrzenými známkami ze střední školy (viz odst. 2), jinak nebude přihláška přijata k registraci.

9. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí
Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude každému uchazeči zasláno po vyhodnocení celkového pořadí uchazečů (konec června – začátek července pro hlavní termín, respektive do 23. září 2020 pro doplňkový termín).
Uchazeč hlásící se do bakalářského oboru studia, ve kterém již na PřF JU studuje, nemůže být do tohoto oboru přijat.
Nesouhlasí-li uchazeč s rozhodnutím o nepřijetí ke studiu, má právo podat odvolání proti rozhodnutí děkana, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Nevyhoví-li děkan a své rozhodnutí nezmění, postoupí odvolání k rozhodnutí rektorovi Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rozhodnutí rektora je konečné. Odvolání musí být odůvodněno tím, že nebylo správně posouzeno splnění podmínek uvedených v odstavcích 4 a 5. V ostatních případech se odvolání považuje za neodůvodněné. Pro potřebnou argumentaci má uchazeč právo nahlédnout do své vlastní dokumentace, která byla podkladem pro rozhodnutí. Nemá právo nahlížet do dokumentace jiných uchazečů ani do protokolů komisí.

Tyto podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských oborech na Přírodovědecké fakultě JU vyučovaných v českém jazyce projednal Akademický senát PřF JU dne 27. listopadu 2019.

V Českých Budějovicích 28. listopadu 2019, aktualizováno 31. března 2020


prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU

Dodatek