Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářském studijním oboru Biological Chemistry pro akademický rok 2020/2021 (aktualizováno)


Rozhodnutí o podmínkách přijetí
ke studiu v bakalářském studijním oboru
Biological Chemistry
pro akademický rok 2020/20211. Na základě § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách vyhlašuji podmínky pro přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále PřF JU) v přeshraničních bakalářských programech/oborech vyučovaných v anglickém jazyce:

program     obor     počet přijímaných
Biochemie
(Biochemistry)
Biological Chemistry (studium v angličtině ve spolupráci s Johannes Kepler Universität, Linz) 20

2. Podávání přihlášek
Přihlášky lze podávat do 15. května 2020. Přihlášky se podávají elektronicky (https://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/e-prihlaska) nebo v případě cizích státních příslušníků formou dopisu. Elektronickou přihlášku je nutno po vyplnění vytisknout;  k přihlášce (vytištěné nebo u cizích státních příslušníků k dopisu nahrazujícímu přihlášku) je nutno přiložit úředně ověřené kopie ročníkových vysvědčení ze SŠ nebo výpis z třídního katalogu/výpis ze školní matriky (výpis musí být opatřen razítkem školy a podpisem odpovědné osoby); uchazeči, kteří absolvovali středoškolské studium v cizině, přiloží úřední překlad ročníkových vysvědčení ze střední školy v angličtině.
Přihláška se zasílá na studijní oddělení PřF JU na adresu: PřF JU – studijní oddělení, Branišovská 1760, 37005 České Budějovice.

K vytištěné přihlášce je vždy nutno přiložit doklad o zaplacení poplatku (v případě platby složenkou kopii dokladu, originál si nechává uchazeč).
Aktualizace 31. 3. 2020: uvedené doklady lze zaslat i elektronicky bez úředního ověření na adresu uchazecBC@prf.jcu.cz .


Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrná opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce „Zohlednění specif. potřeb“. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra (www.centrumssp.jcu.cz), e-mailem (centrum-ssp@jcu.cz) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

3. Kritéria přijímání
Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání – doklad o dosažení tohoto vzdělání (úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, u uchazečů ze zahraničí ověřené doklady o dosaženém vzdělání a absolvovaných předmětech; fakulta si vyhrazuje právo vyžádat si vyšší formy ověření nebo nostrifikaci) je nutné dodat na studijní oddělení PřF JU nejpozději do 30. září 2020 do 11:00 hod (předat osobně na studijním oddělení PřF JU nebo zaslat poštou na adresu studijního oddělení PřF JU, Branišovská 1760,  370 05 České Budějovice tak, aby do určeného termínu mohlo být doručeno - rozhodující je termín doručení).


Do oboru Biological Chemistry mohou být přijati uchazeči, kteří podají přihlášku a zaplatí poplatek (viz odst. 5), pokud na střední škole absolvovali minimálně 3 roky výuky chemie a 3 roky výuky matematiky. V případě nesplnění některého z uvedených kritérií musí uchazeč projít testem z daného předmětu / předmětů a prokázat znalosti odpovídající rozsahu osnov střední školy poskytující všeobecné střední vzdělání.

Body z testu z daného předmětu budou přepočteny na známku (100-88% bodového zisku - 1, 87 75% - 2, 74-62% - 3, 61-50% - 4, 49% a méně – 5). Uchazeči, kteří získají známku 5 (slovy: pět), nebudou ke studiu přijati.

Uchazeči hlásící se na obor musí úspěšně vykonat přijímací zkoušku z anglického jazyka.

Pokud bude přihlášeno uchazečů více, než je v odst. 1 stanovený počet pro jednotlivé obory, bude kritériem pro přijetí:
•    Na první místa pořadí budou zařazeni účastníci celostátního kola  přírodovědně zaměřené olympiády pro SŠ; k přihlášce je nutno přiložit úředně ověřené kopie příslušných osvědčení o umístění.
•    Na další místa budou zařazeni úspěšní absolventi (hodnocení 5 – 3) Mezinárodních oborových AP (Advanced Placement) zkoušek pořádaných organizací College Board.
•    Na další místa za těmito uchazeči budou zařazeni řešitelé kterékoli přírodovědně zaměřené olympiády v kategoriích odpovídajících 1. až 4. ročníku SŠ, kteří se v krajských kolech opakovaně (tedy nejméně dvakrát) umístili na prvních pěti místech; k přihlášce je nutno přiložit úředně ověřené kopie příslušných osvědčení o umístění.
•    Zbývající místa budou zaplněna uchazeči dle jejich prospěchu z chemie a matematiky za 2. až 4. ročník SŠ.

Pro uchazeče, kteří se museli podrobit testu, bude do pořadí započtena známka z testu.

4. Přijímací zkoušky
Přijímací zkouška z angličtiny se bude konat 14. července.
Zkouška z angličtiny má za cíl posoudit schopnost studenta studovat v anglickém jazyce; zkouška je založena na posouzení schopnosti pracovat s textem, porozumět mu  a interpretovat ho. Zkouška z angličtiny se hodnotí stupni podle zisku bodů 0 – 60, přičemž minimálně 30 bodů je potřeba pro hodnocení “prospěl“. Hodnocení “prospěl” je podmínkou nutnou k přijetí uchazeče.

Pro uchazeče, kteří nesplňují přijímací kritéria oboru (viz odst. 3), na nějž se hlásí, se bude odborná přijímací zkouška  konat 14. července.


5. Poplatek za přijímací řízení
Poplatek za přijímací řízení je stanoven na 500 Kč.
Název banky: ČSOB
Účet: 104725778 / 0300
Variabilní symbol: 6020106
Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky vygenerované systémem elektronické registrace přihlášky. (U cizinců do poznámky jméno + příjmení).
Poplatek za přihlášku ke studiu může být uchazečem hrazen složenkou, bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány JU.


Pro platby ze zahraničí:
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ20 0300 0000 0001 0472 5778
Banka: ČSOB

Student podává na každý obor samostatnou přihlášku a platí poplatek za každou přihlášku. I v případě, že již poslal elektronickou přihlášku, je ji
třeba vytisknout a zaslat na adresu studijního oddělení spolu s kopií dokladu o zaplacení poplatku a s potvrzenými známkami ze střední školy (viz odst. 2), jinak nebude přihláška přijata k registraci.


6. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí
Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude každému uchazeči zasláno neprodleně po vyhodnocení celkového pořadí uchazečů (konec června – začátek července).
Nesouhlasí-li uchazeč s rozhodnutím o nepřijetí ke studiu, má právo podat odvolání proti rozhodnutí děkana, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Pokud děkan své rozhodnutí nezmění, postoupí odvolání k rozhodnutí rektorovi Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rozhodnutí rektora je konečné. Odvolání musí být odůvodněno tím, že nebylo správně posouzeno splnění podmínek uvedených v odstavcích 3 a 4. V ostatních případech se odvolání považuje za neodůvodněné. Pro potřebnou argumentaci má uchazeč právo nahlédnout do své vlastní dokumentace, která byla podkladem pro rozhodnutí děkana. Nemá právo nahlížet do dokumentace jiných uchazečů ani do protokolů komisí.

Tyto podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech Biological Chemistry na Přírodovědecké fakultě JU projednal Akademický senát PřF JU dne 27. listopadu 2019.

V Českých Budějovicích 28. listopadu 2019, aktualizováno 31. března 2020    

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU