Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2021/2022


Na základě § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách vyhlašuji podmínky pro přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále PřF JU) v bakalářském studijním programu Aplikovaná informatika.

Článek 1. Počet přijímaných uchazečů

Celkový počet uchazečů přijímaných ke studiu ve shora uvedeném programu je stanoven na 40.

Článek 2. Termíny přijímacího řízení

Přihlášky lze podávat od 15. července do 22. srpna 2021. Doklady o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeč doručí do 30. září, 11:00. Přijímací zkouška pro uchazeče, kteří nesplní kritéria uvedená v článku 4 tohoto opatření, se koná 10. září 2021, nebo v náhradním termínu 11. září 2021.

Článek 3. Podávání přihlášek

Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na adrese https://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/e-prihlaska. Povinnou přílohou e-přihlášky jsou ročníková vysvědčení ze střední školy nebo výpis z třídního katalogu/výpis ze školní matriky (výpis musí být opatřen razítkem školy a podpisem odpovědné osoby) ve formátu PDF a kopie dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení, pokud tento uchazeč neuhradí platební kartou přímo z prostředí přihlášky. Uvedené dokumenty lze do e-přihlášky dodat i po jejím podání, nebudou-li však dodány do termínů uvedených v článku 2, bude přihláška z přijímacího řízení vyřazena. Pokyny pro úhradu poplatku bankovním převodem jsou uvedeny v článku 7 tohoto Rozhodnutí.

Článek 4. Kritéria přijímání

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání – doklad o dosažení tohoto vzdělání (úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, u uchazečů ze zahraničí ověřené doklady o dosaženém vzdělání a absolvovaných předmětech; fakulta si vyhrazuje právo vyžádat si vyšší formy ověření nebo nostrifikaci)  je nutné dodat na studijní oddělení PřF JU nejpozději v termínech uvedených v článku 2 tohoto Rozhodnutí (předat osobně na studijním oddělení PřF JU nebo zaslat poštou na adresu studijního oddělení PřF JU, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice tak, aby do určeného termínu mohlo být doručeno - rozhodující je termín doručení).

4.1. Do programu Aplikovaná informatika mohou být přijati uchazeči, kteří podají přihlášku a zaplatí poplatek podle článku 7 tohoto Rozhodnutí, pokud splní minimálně 2 roky výuky informatiky a minimálně 2 roky výuky matematiky. V případě nesplnění některého z uvedených kritérií musí uchazeč projít testem z daného předmětu / předmětů a prokázat znalosti odpovídající rozsahu osnov střední školy poskytující všeobecné střední vzdělání.

Body z testu z daného předmětu budou přepočteny na známku (100-88 % bodového zisku – 1, 87‑75 % – 2, 74-62 % – 3, 61-50 % – 4, 49 % a méně – 5). Uchazeči, kteří získají známku 5 (slovy: pět) v testu nebo méně než 25 % bodů v pohovoru, nebudou ke studiu přijati.

Pokud bude přihlášeno uchazečů více, než je v článku 1 stanovený počet pro jednotlivé obory a kombinace oborů, budou kritéria pro přijetí následující:

  1. Na první místa pořadí budou zařazeni účastníci celostátního kola kterékoli přírodovědně zaměřené olympiády pro SŠ. K přihlášce je nutno přiložit úředně ověřené kopie příslušných osvědčení o umístění.
  2. Úspěšní absolventi (hodnocení 5-3) Mezinárodních oborových AP (Advanced Placement) zkoušek pořádaných organizací College Board.
  3. Na další místa za uchazeči dle odstavce a) a b) budou zařazeni řešitelé kterékoli přírodovědně zaměřené olympiády v kategoriích odpovídajících 1. až 4. ročníku SŠ, kteří se v krajských kolech opakovaně (tedy nejméně dvakrát) umístili na prvních pěti místech. K přihlášce je nutno přiložit úředně ověřené kopie příslušných osvědčení o umístění.
  4. Účastníci srovnávacích testů MATEMATIKA+ pořádaných Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) s výsledkem 1 až 2.
  5. Na další místa za uchazeče dle odstavců a) až d) budou v pořadí zařazeni uchazeči, kteří osvědčili schopnost samostatné odborné práce v informatických oborech. Tito uchazeči musí zaslat na studijní oddělení PřF e-mailem elektronickou verzi takové práce ve formátu PDF na adresu firerova@prf.jcu.cz současně s podáním přihlášky ke studiu. Tyto práce budou posouzeny odbornou komisí složenou z odborníků PřF JU a bude navrženo bodové ohodnocení v rozmezí 0–100 bodů. Autoři nejlepších prací (s bodovým hodnocením 70 bodů a více) budou pozváni na obhajobu svých prací. Podle výsledku obhajoby může komise navrhnout děkanovi přijetí za samostatnou odbornou práci a to maximálně 5 uchazečů.
  6. Zbylá místa do počtů stanovených v článku 1 budou zaplněna uchazeči dle jejich prospěchu z profilového předmětu/profilových předmětů (viz dále) za 2. – 4. ročník SŠ;

Prospěch se počítá ze známek na konci 2. a 3. ročníku SŠ a z pololetí 4. ročníku u uchazečů, kteří končí SŠ v daném školním roce; u uchazečů, kteří již mají ukončenou SŠ, se započítává také známka z konce 4. ročníku. Pro uchazeče, kteří se museli podrobit testu, bude do pořadí započtena známka z testu.

Článek 5. Zahraniční uchazeči

Hlásí-li se zahraniční uchazeč do českého studijního programu, je vyžadováno prokázání základní znalosti češtiny na úrovni B2 v souladu s kritérii specifikovanými ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky. Tuto znalost doloží potvrzením úspěšného složení Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE u organizace, která je oprávněna takový certifikát vydávat), tj. certifikátem nebo jeho ověřenou kopií, a to nejpozději do 10. září 2021, 11:00.

Článek 6. Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrná opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce „Zohlednění specif. potřeb“. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra (www.centrumssp.jcu.cz), e-mailem (centrum-ssp@jcu.cz) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Článek 7. Poplatek za přijímací řízení

Poplatek za přijímací řízení je stanoven na 500 Kč.
Název banky: ČSOB
Účet: 104725778 / 0300
Variabilní symbol: 6020106
Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky vygenerované systémem elektronické registrace přihlášky.
Poplatek za přihlášku ke studiu může být uchazečem hrazen složenkou, bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány JU.
Student podává na každý obor samostatnou přihlášku a platí poplatek za každou přihlášku.
Uchazeči na kombinace oborů podávají jednu přihlášku, kam uvedou oba obory, a platí jeden poplatek (500 Kč). 

Článek 8. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude každému uchazeči zasláno po vyhodnocení celkového pořadí uchazečů.
Uchazeč hlásící se do bakalářského oboru studia, ve kterém již na PřF JU studuje, nemůže být do tohoto oboru přijat.
Nesouhlasí-li uchazeč s rozhodnutím o nepřijetí ke studiu, má právo podat odvolání proti rozhodnutí děkana, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Nevyhoví-li děkan a své rozhodnutí nezmění, postoupí odvolání k rozhodnutí rektorovi Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rozhodnutí rektora je konečné. Odvolání musí být odůvodněno tím, že nebylo správně posouzeno splnění podmínek uvedených v článcích 4 a 5. V ostatních případech se odvolání považuje za neodůvodněné. Pro potřebnou argumentaci má uchazeč právo nahlédnout do své vlastní dokumentace, která byla podkladem pro rozhodnutí. Nemá právo nahlížet do dokumentace jiných uchazečů ani do protokolů komisí.

 

Tyto podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském programu Aplikovaná informatika na Přírodovědecké fakultě JU projednal Akademický senát PřF JU dne 15. července 2021.

V Českých Budějovicích 15. července 2021

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU

PDF