Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Biological Chemistry pro akademický rok 2021/2022


1. Na základě § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách vyhlašuji podmínky pro přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále PřF JU) v přeshraničních bakalářských programech/oborech vyučovaných v anglickém jazyce:

program obor počet přijímaných
Biological Chemistry Biological Chemistry (studium v angličtině ve spolupráci s Johannes Kepler Universität, Linz) 20

2. Podávání přihlášek 

Přihlášky lze podávat do 31. března 2021. Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na adrese https://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/e-prihlaska. Povinnou přílohou e-přihlášky jsou ročníková vysvědčení ze střední školy nebo výpis z třídního katalogu/výpis ze školní matriky (výpis musí být opatřen razítkem školy a podpisem odpovědné osoby) ve formátu PDF a kopie dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení, pokud tento uchazeč neuhradí platební kartou přímo z prostředí přihlášky. Uvedené dokumenty lze do e-přihlášky dodat i po jejím podání, nebudou-li však dodány do termínů uvedených v odstavci 2, bude přihláška z přijímacího řízení vyřazena.  

3. Kritéria přijímání

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání – doklad o dosažení tohoto vzdělání (úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, u uchazečů ze zahraničí ověřené doklady o dosaženém vzdělání a absolvovaných předmětech; fakulta si vyhrazuje právo vyžádat si vyšší formy ověření nebo nostrifikaci) je nutné dodat na studijní oddělení PřF JU nejpozději do 30. září 2021 do 11:00 hod (předat osobně na studijním oddělení PřF JU nebo zaslat poštou na adresu studijního oddělení PřF JU, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice tak, aby do určeného termínu mohlo být doručeno - rozhodující je termín doručení).

Ke studiu v programu Biological Chemistry mohou být přijati uchazeči, kteří podají přihlášku a zaplatí poplatek (viz odst. 5), pokud na střední škole absolvovali minimálně 3 roky výuky chemie a 3 roky výuky matematiky. V případě nesplnění některého z uvedených kritérií musí uchazeč projít testem z daného předmětu / předmětů a prokázat znalosti odpovídající rozsahu osnov střední školy poskytující všeobecné střední vzdělání.

Body z testu z daného předmětu budou přepočteny na známku (100-88 % bodového zisku - 1, 87‑75 % - 2, 74-62 % - 3, 61-50 % - 4, 49 % a méně – 5). Uchazeči, kteří získají známku 5 (slovy: pět), nebudou ke studiu přijati.

Uchazeči hlásící se ke studiu v programu musí úspěšně vykonat přijímací zkoušku z anglického jazyka.

Pokud bude přihlášeno uchazečů více, než je v odst. 1 stanovený počet pro jednotlivé obory, bude kritériem pro přijetí:

  • Na první místa pořadí budou zařazeni účastníci celostátního kola přírodovědně zaměřené olympiády pro SŠ; k přihlášce je nutno přiložit úředně ověřené kopie příslušných osvědčení o umístění. 
  • Na další místa budou zařazeni úspěšní absolventi (hodnocení 5–3) Mezinárodních oborových AP (Advanced Placement) zkoušek pořádaných organizací College Board.
  • Na další místa za těmito uchazeči budou zařazeni řešitelé kterékoli přírodovědně zaměřené olympiády v kategoriích odpovídajících 1. až 4. ročníku SŠ, kteří se v krajských kolech opakovaně (tedy nejméně dvakrát) umístili na prvních pěti místech; k přihlášce je nutno přiložit úředně ověřené kopie příslušných osvědčení o umístění.
  • Účastníci srovnávacích testů MATEMATIKA+ pořádaných Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) s výsledkem 1 až 2, pokud splní kritérium počtu odstudovaných let biologie a chemie.
  • Zbývající místa budou zaplněna uchazeči dle jejich prospěchu z chemie a matematiky za 2. až 4. ročník SŠ. 

Pro uchazeče, kteří se museli podrobit testu, bude do pořadí započtena známka z testu.

4. Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška z angličtiny se bude konat 25. června 2021 (náhradní termín 29. června 2021).
Zkouška z angličtiny má za cíl posoudit schopnost studenta studovat v anglickém jazyce; zkouška je písemná a je založena na posouzení schopnosti pracovat s textem, porozumět mu a interpretovat ho. Zkouška z angličtiny se hodnotí stupni podle zisku bodů 0–60, přičemž minimálně 30 bodů je potřeba pro hodnocení “prospěl“. Hodnocení “prospěl” je podmínkou nutnou k přijetí uchazeče.

Pro uchazeče, kteří nesplňují přijímací kritéria oboru (viz odst. 3), na nějž se hlásí, se bude odborná přijímací zkouška konat 25. června 2021 (náhradní termín 29. června 2021). 

5. Poplatek za přijímací řízení 

Poplatek za přijímací řízení je stanoven na 500 Kč.
Název banky: ČSOB 
Účet: 104725778 / 0300 
Variabilní symbol: 6020106 
Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky vygenerované systémem elektronické registrace přihlášky. (U cizinců do poznámky jméno + příjmení).
Poplatek za přihlášku ke studiu může být uchazečem hrazen složenkou, bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány JU. 

Pro platby ze zahraničí:
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ20 0300 0000 0001 0472 5778
Banka: ČSOB 

6. Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrná opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce „Zohlednění specif. potřeb“. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra (www.centrumssp.jcu.cz), e-mailem (centrum-ssp@jcu.cz) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

7. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí 

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude každému uchazeči zasláno neprodleně po vyhodnocení celkového pořadí uchazečů (konec června – začátek července).
Nesouhlasí-li uchazeč s rozhodnutím o nepřijetí ke studiu, má právo podat odvolání proti rozhodnutí děkana, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Pokud děkan své rozhodnutí nezmění, postoupí odvolání k rozhodnutí rektorovi Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rozhodnutí rektora je konečné. Odvolání musí být odůvodněno tím, že nebylo správně posouzeno splnění podmínek uvedených v odstavcích 3 a 4. V ostatních případech se odvolání považuje za neodůvodněné. Pro potřebnou argumentaci má uchazeč právo nahlédnout do své vlastní dokumentace, která byla podkladem pro rozhodnutí děkana. Nemá právo nahlížet do dokumentace jiných uchazečů ani do protokolů komisí.

Tyto podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Biological Chemistry na Přírodovědecké fakultě JU projednal Akademický senát PřF JU dne 20. října 2020. 

 

V Českých Budějovicích 13. listopadu 2020 

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU

PDF

Dodatek k Rozhodnutím o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících studijních programech pro akademický rok 2021/2022