Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech pro akademický rok 2021/2022


1. Na základě § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb. a bodu 32 zákona č. 552/2005 Sb., kterým se mění § 50 zákona č. 111/1998 Sb., vyhlašuji podmínky pro přijetí ke studiu oborů v navazujících dvouletých magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen PřF JU) pro akademický rok 2021/2022. 

Pro akademický rok 2021/2022 budou uchazeči přijímáni do programů (oborů) uvedených níže.

Program Obor Zaměření/specializace
Biofyzika Biofyzika
Biological Chemistry
Biologie/Biology Experimentální biologie  Fyziologie rostlin                                  
Fyziologie živočichů                            
Molekulární a buněčná biologie a genetika
Klinická biologie
Parazitologie
Biologie ekosystémů Ekologie                                              
Hydrobiologie
Půdní biologie
Aplikovaná ekologie
Biologie ochrany přírody
Botanika/Botany Botanika Bionomie sinic a řas
Mykologie
Systematika vyšších rostlin
Ekologie populací a společenstev
Vegetační ekologie
Archeobotanika
Fyzikální měření a modelování
Chemie životního prostředí
Chemie Biochemie
Zoologie/Zoology Zoologie Zoologie obratlovců
Entomologie
Ekologie živočichů
Archeozoologie
Etologie
Evoluce živočichů
Ochrana fauny
Tropická ekologie
Učitelství pro střední školy Učitelství pro střední školy se specializací biologie
Učitelství pro střední školy se specializací chemie
Učitelství pro střední školy se specializací fyzika
Učitelství pro střední školy se specializací informatika
Učitelství pro střední školy se specializací matematika

Celkový počet uchazečů přijímaných ke studiu v magisterském stupni na PřF je stanoven na 131.  

Pro jednotlivé studijní programy jsou maximální počty přijímaných uchazečů uvedeny v následující tabulce. 

Program Počet přijímaných
Biofyzika 5
Biological Chemistry 7
Biologie* 47
Botanika 9
Chemie životního prostředí 5
Biochemie 5
Fyzikální měření a modelování 15
Zoologie 13
Učitelství pro střední školy 25

* pro studijní obor Klinická biologie v rámci studijního programu Biologie je maximální počet přijatých uchazečů stanoven na 11.

V případě, že nebude v hlavním (letním) termínu přijímacích zkoušek naplněna kvóta limitu financovaných studentů, může být otevřeno přijímání i v následujícím doplňkovém (zimním) termínu.

2. Termíny přijímacího řízení

  1. hlavní termín
   V termínu jsou přijímáni studenti do všech programů uvedených v odstavci 1 tohoto Rozhodnutí. Přihlášky lze podávat do 18. května 2021. Úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném absolvování bakalářského studia uchazeči doručí nejpozději do 30. září 20211.
  2. doplňkový termín
   V termínu jsou přijímáni studenti do všech programů uvedených v odstavci 1 tohoto Rozhodnutí k doplnění volných kapacit. Přihlášky lze podávat od 1. července do 31. října 2021. Úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném absolvování bakalářského studia uchazeči doručí nejpozději do 3. února 2022[1].

U dokladů vydaných zahraniční vysokou školou si fakulta vyhrazuje právo vyžádat si vyšší formy ověření nebo nostrifikaci.

3. Podávání přihlášek

Přihlášky se podávají elektronicky https://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/e-prihlaska.
Poplatek za přihlášku ve výši 500 Kč je možné uhradit platební kartou prostřednictvím platební brány JU nebo bankovním převodem na účet číslo 104725778/0300; variabilní symbol – 6020106, specifický symbol – celé rodné číslo bez lomítka).
Doklady o předchozím vzdělání uchazeč doručí osobně nebo poštou na studijní oddělení PřF na adresu:

Přírodovědecká fakulta JU
Studijní oddělení
Branišovská 1760
České Budějovice, 370 05

4. Ke studiu může být přijat:

 1. občan ČR, který splní podmínky uvedené v bodech 5 až 10 tohoto Rozhodnutí
 2. cizí státní příslušník, který musí vedle splnění těchto podmínek vyhovět zvláštním předpisům pro studium cizích státních příslušníků na vysokých školách v České republice.

5. Ke studiu v navazujícím magisterském stupni mohou být přijati absolventi bakalářského stupně studia, pokud úspěšně splní podmínky přijímací zkoušky. Do magisterského stupně studia bude přijat bez odborné přijímací zkoušky absolvent bakalářského studia na PřF JU, který se hlásí do magisterského stupně v přímé návaznosti na bakalářské studium, měl v bakalářském studiu vážený průměr za celé studium nejvýše 1,90, dále do studia v programu Biological Chemistry bude přijat bez odborné přijímací zkoušky absolvent bakalářského studia PřF JU v programu Biological Chemistry bez ohledu na vážený studijní průměr v předchozím studiu.

6. Přijímací zkouška je písemná i ústní a skládá se ze dvou částí: zkoušky z odborného předmětového okruhu (dle oboru studia – viz odst. 7) a zkoušky, v níž se posuzuje rozpravou před komisí bakalářská práce nebo jí odpovídající písemná práce uchazeče, pokud taková práce byla součástí jeho předchozího studia, popřípadě se posuzuje připravenost uchazeče vypracovat zamýšlenou diplomovou práci. Součástí přijímací zkoušky pro uchazeče o studium programech vyučovaných v angličtině je navíc zkouška z tohoto jazyka. Uchazeč ji nemusí skládat, pokud složil závěrečnou bakalářskou zkoušku z angličtiny na PřF JU s prospěchem lepším nebo rovným “velmi dobře minus”, nebo pochází ze země, kde je angličtina úředním jazykem. Jako náhrada za přijímací zkoušku z angličtiny jsou uznávány certifikáty na úrovni B2 (dle SERR) a vyšší dle seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT.

7. Odborné předmětové okruhy volí uchazeč podle svého oboru/zaměření:

Uchazeč o studium
v oboru Biofyzika skládá zkoušku z Obecné fyziky,
v oboru Biologie ekosystémů skládá zkoušku z Ekologie,
v oboru Botanika skládá zkoušku z Biologie rostlin,
v oboru Experimentální biologie skládá zkoušku dle specializace (ve specializaci Molekulární a buněčná biologie a genetika z Buněčné biologie a genetiky, ve specializaci Fyziologie rostlin zkoušku z Fyziologie rostlin, ve specializaci Fyziologie živočichů zkoušku z Fyziologie  živočichů[2]),
v oboru Klinická biologie skládá zkoušku z Biomedicínské laboratorní techniky,
v oboru Parazitologie skládá zkoušku z Biologie živočichů,
v oboru Zoologie skládá zkoušku z Biologie živočichů. 

Uchazeč o studium v programu Biological Chemistry skládá zkoušku z předmětů Biochemistry, Molecular and Cell Biology a předmětu General, Organic and Analytical Chemistry.

Uchazeč v programu Chemie životního prostředí skládá zkoušku ze dvou okruhů z výběru: Anorganické chemie, Analytické chemie, Fyzikální chemie a Organická chemie.

Uchazeč o studium v oboru Biochemie skládá zkoušku z Biochemie a Organické chemie.

Uchazeč v oboru Fyzikální měření a modelování skládá zkoušku z Obecné fyziky nebo z Technické fyziky.

Uchazeči o studium v programu Učitelství pro SŠ si volí dva okruhy dle zvolených specializací:

 • specializace Biologie – jeden okruh z následujícího výběru: Biologie rostlin, Biologie živočichů, Buněčná biologie a genetika, Fyziologie živočichů, Fyziologie rostlin, Ekologie, Biologická chemie
 • specializace Chemie – jeden okruh z následujícího výběru: Anorganická chemie, Analytická chemie, Biochemie, Fyzikální chemie, Organická chemie
 • specializace Fyzika – Obecná fyzika
 • specializace Matematika – Matematická analýza
 • specializace Informatika – Informační a komunikační technologie

8. Výsledek zkoušky ze zvoleného předmětového okruhu / zvolených předmětových okruhů a výsledek rozpravy se klasifikuje celkovou známkou a bodovým ziskem. Bodové hodnocení odpovídající jednotlivým známkám udává následující tabulka:

známka

bodové hodnocení zkoušky a rozpravy

výborně

200 - 151

velmi dobře

150 - 101

dobře

100 - 51

nevyhověl

50 a méně

Zkouška a rozprava se konají před komisí na katedře/ústavu, kam se uchazeč do magisterského studia hlásí.
U oborů Učitelství pro SŠ se zkouška a rozprava konají před komisí ze zástupců obou oborů, kam se uchazeč hlásí.

Uchazečům o studium, kteří se do magisterského stupně hlásí v přímé návaznosti na bakalářské studium na PřF JU a nesplnili požadavky pro přijetí do navazujícího magisterského stupně bez odborné zkoušky (viz odst. 5), se jako přijímací zkouška započítává příslušná část jejich bakalářské státní závěrečné zkoušky (zkouška z předmětu a obhajoba) a její bodové hodnocení dle následující tabulky:

známka

z bakalářské zkoušky

bodové hodnocení bakalářské zkoušky pro účely přijímání do magisterského studia *

bodové hodnocení obhajoby bakalářské práce pro účely přijímáni do magisterského studia

výborně

50 – 34

150 - 101

velmi dobře

33 – 17

100 – 51

dobře

16 – 1

50 – 1

nevyhověl

0

0

* V případě, že přijímací zkouška do magisterského studia obsahuje více předmětů státní zkoušky, počítá se výsledný počet bodů jako aritmetický průměr z bodů získaných ve všech požadovaných předmětech.

9. Uchazeči, kteří vyhověli požadavkům odst. 5, budou přijati přednostně. Z uchazečů, kteří vyhověli požadavkům odst. 8, bude na základě součtu bodového zisku (viz odst. 8) sestaven pořadník.
Přijati budou uchazeči až do počtu stanoveného v bodě 1 (po odečtení míst obsazených uchazeči přijatými na základě odst. 5 bez odborné zkoušky). Přijat bude rovněž každý uchazeč se stejným bodovým ziskem jako poslední uchazeč určený počtem v odst. 1.

10. Hlásí-li se zahraniční student do českého studijního programu, je vyžadováno prokázání základní znalosti češtiny na úrovni B2 v souladu s kritérii specifikovanými ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky. Tuto znalost doloží potvrzením úspěšného složení Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE) u organizace, která je oprávněna takový certifikát vydávat.

11. Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením či chronickým onemocněním) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrných služeb poskytovaných univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce zaškrtnout možnost „Zohlednění specif. potřeb“. Po kompletaci přihlášky bude kontaktován/a pracovníky Centra podpory studentů se specifickými potřebami s informacemi o dalším postupu. Další informace lze získat na internetových stránkách centra (http://centrumssp.jcu.cz/, e-mailem (centrum-ssp@jcu.cz) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního oboru ještě před podáním přihlášky ke studiu.

12. Děkan jmenuje přijímací komisi, jejímž předsedou je studijní proděkan a členy docenti, profesoři a akademičtí pracovníci s vědeckou hodností z jednotlivých kateder/ústavů. Komise na základě výsledku přijímacích zkoušek sestaví pořadí uchazečů a navrhne děkanovi rozhodnutí o jejich přijetí či nepřijetí.

13. Děkan na základě návrhu předsedy komise do jednoho týdne rozhodne o přijetí nebo nepřijetí uchazeče. Uchazeč je o rozhodnutí bezprostředně vyrozuměn.

14. Uchazeči z jiných fakult, kteří dosud nesložili bakalářskou zkoušku, mohou být přijati podmíněně. Doklady o úspěšném ukončení bakalářského studia pak předloží nejpozději v den zápisu.

15. Uchazeči, kteří nejpozději pátý pracovní den po stanoveném dnu přijímací zkoušky předloží potvrzení od lékaře dokládající jejich zdravotní nezpůsobilost účastnit se zkoušky, budou pozváni v náhradním termínu ke zkoušce organizované stejně jako zkouška v původním termínu.

16. Nesouhlasí-li uchazeč s rozhodnutím děkana o nepřijetí ke studiu, má právo podat odvolání děkanovi proti jeho rozhodnutí, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Nevyhoví-li děkan odvolání a své rozhodnutí nezmění, postoupí odvolání k rozhodnutí rektorovi Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rozhodnutí rektora je konečné. Odvolání musí být odůvodněno tím, že nebylo správně posouzeno splnění podmínek uvedených v odst. 9.
V ostatních případech se odvolání považuje za neodůvodněné. Pro potřebnou argumentaci má uchazeč právo v dohodnuté době (termín je uveden v rozhodnutí o nepřijetí) nahlédnout do své vlastní dokumentace, která byla podkladem pro rozhodnutí děkana. Nemá právo nahlížet do dokumentace jiných uchazečů ani do protokolů komisí. 

17. Tyto podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském stupni na PřF JU projednal a schválil Akademický senát Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 26. ledna 2021.

 

V Českých Budějovicích 15. ledna 2021

 prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU

[1] Uchazeči, kteří bakalářské studium absolvovali na PřF JU, své vzdělání dokládat nemusí.
[2] U uchazečů, kteří se na specializaci Fyziologie rostlin či Fyziologie živočichů hlásí v přímé návaznosti na bakalářské studium na PřF JU, se jako přijímací zkouška počítá předmětový okruh bakalářské státní zkoušky Fyziologie a vývojová biologie živočichů a rostlin.

PDF