Studentské práce pro přijetí do bakalářských biologických oborů PřF JU - aktualizováno

Podrobné pokyny pro uchazeče, kteří chtějí v rámci příjímacího řízení na PřF podat práci SOČ nebo podobnou.


Pro uchazeče, kteří se do biologických oborů ucházejí o přijetí na základě práce SOČ nebo analogické samostatné práce, platí následující doporučení.

Práce může mít formu původní odborné studie nebo eseje, na nichž se uchazeč o studium  prokazatelně podílel. Nemusí jít o práci ze středoškolské soutěže.
Práce nesmí být psaná rukou a musí být dobře čitelná. Nemusí být nutně z posledního roku před podáváním přihlášky na PřF, může to být práce i více autorů (pak ale podíl uchazeče musí být jasně vymezen, např. v procentech), uchazeč nemusí být první autor. Práce by měla tématicky souviset s oborem, který chce uchazeč studovat. Rozsah práce je libovolný, ale výslovně upozorňujeme, že větší rozsah automaticky neznamená vyšší kvalitu, spíše naopak.

PŮVODNÍ ODBORNÉ STUDIE
Původní odborné studie obsahují nové poznatky (data), buď získané autorem nebo poskytnuté někým jiným. Doporučujeme je členit na ÚVOD, METODIKU, VÝSLEDKY, DISKUZI, ZÁVĚR a LITERATURU, kapitoly práce nemusí být nutně těmito názvy uvedeny.
ÚVOD by měl stručně a jasně shrnovat řešenou problematiku - co je o ní již známo a proč je zajímavé se jí dále zabývat. Tato část by se měla opírat především o odbornou literaturu, přičemž jednotlivé prameny by měly být v textu řádně uvedeny (tj. průběžně citovány v textu). Na konci úvodu by měly být jasně a stručně formulované cíle práce, obvykle formou testovatelných hypotéz.
METODIKA by měla popisovat použité vybavení a pracovní postupy (metody) včetně statistického hodnocení získaných dat v takovém rozsahu, aby práci mohl kdokoliv jiný podle tohoto návodu zopakovat. Měla by zahrnovat i stručnou charakteristiku studovaných objektů případně popis studijních ploch.
VÝSLEDKY by měly být maximálně stručné a jasné. Měly by přehledně shrnout získaná data a nějakým způsobem (obvykle pomocí statistických metod) je alespoň jednoduše vyhodnotit. V kapitole by měly být využity tabulky a grafy, avšak pouze takové, na které existuje odkaz v textu. U fotografií musí být uvedeno, kdo je jejich autorem, u převzatých obrázků, odkud pocházejí.
DISKUZE by měla kriticky zhodnotit získaná data, uvést je do souvislosti alespoň s některými pracemi uvedenými v úvodu (literárním přehledu) práce. Můžete vyhodnotit proč se nepodařilo některé výsledky získat tak, jak jste předpokládali (např. špatně zvolená metodika, vliv externích faktorů, třeba vliv počasí na sběr dat). Velmi doporučujeme, aby délka úvodu významně nepřesahovala délku diskuze, spíše naopak.
ZÁVĚR stručně a jasně (nejlépe v bodech) shrnuje celou práci a především jednoznačně odpovídá na cíle práce vytyčené v úvodu.
LITERATURA by měla být zpracována pečlivě, přehledně a především jednotně. Musí zde být uvedeny (pouze a výhradně) ty prameny, které jsou citovány v textu práce. Jako vodítko mohou nejlépe posloužit odborné časopisy příslušného oboru. Literatura by se neměla skládat pouze z internetových zdrojů, ale měla by využívat především odborné články a knihy.

 
ESEJE
Eseje kriticky hodnotí (diskutují) stávající poznatky o určité problematice. Jedná se tedy o rozšířený a prohloubený přehled literatury. Doporučujeme je také členit na ÚVOD, jednotlivé podkapitoly, ZÁVĚR a LITERATURU. U eseje doporučujeme obzvláště dbát na úplné citování literatury - cokoliv, co autor odněkud převzal, musí být citováno. Text nelze přebírat doslovně, jednalo by se o plagiátorství. Literární zdroje citujeme průběžně v textu. Literatura by se neměla skládat převážně z internetových zdrojů, měli byste čerpat především z odborných článků a knih, včetně cizojazyčných.

Ke zpracování literární rešerše pro odbornou studii či eseje můžete využít návod, jak psát literární rešerši, kde je uvedeno, jakým způsobem pracujeme s literaturou a jak ji citujeme v textu. Návod je dostupný na
http://users.prf.jcu.cz/jersa/download/vs/literarni_reserse.doc

Odborné studie a eseje budou hodnoceny na škále 0-100 bodů. Rozhodujícím hlediskem bude zejména originalita tématu, odborná hodnota a kvalita zpracování práce včetně schopnosti vyjádřit se stručně a jasně. U původních prací je významným kritériem podíl uchazeče, který budeme důkladně ověřovat. U eseje bude hodnocena především hloubka záběru (nakolik se autorovi podařilo do problematiky proniknout) a schopnost získané poznatky kriticky zhodnotit (na rozdíl od prostého popisu stávajících znalostí). Oba požadavky mají větší šanci splnit práce s užším tématickým záběrem. Zároveň hodnotíme vlastní prezentaci a schopnost reagovat na dotazy členů hodnotící komise.

Práce je třeba zaslat předsedkyni komise J. Jersákové v elektronické podobě (formát pdf) na emailovou adresu (jersa@centrum.cz), současně s přihláškou ke studiu adresovanou na studijní oddělení PřF JU (vše do 15. 5. 2020). V případě, že je práce příliš velká pro zaslání emailem, lze ji zaslat na CD nebo přes server uschovna.cz. Zaslané práce budou následně vyhodnoceny komisí jmenovanou děkankou PřF. S ohledem na situaci ohledně epidemie SARS CoV-2 se obhajoby prací v roce 2020 ruší a pro účely přijímacího řízení budou použity výsledky sestavené hodnotící komisí. Autoři prací, jejichž přijetí komise doporučí budou vyrozuměni elektronickou poštou do 1. 8. 2020.

Č. Budějovice  6. 1. 2020, aktualizace 1. 4. 2020

Doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D.                   RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D.
       předseda komise                                         proděkan pro studium