Cena Shimadzu 2018

27.03.2018

Firma Shimadzu Corp., jeden z předních výrobců analyti ckých přístrojů na světě ve spolupráci s Českou společností chemickou a fi rmou Conti pro a.s. vyhlašuje osmnáctý ročník soutěže CENA SHIMADZU 2018


Cílem této Ceny je moti vovat mladé vědce v oblast chemie a prohloubit spolupráci
s akademickou obcí a průmyslovou sférou.

Kritéria pro účast:
Cena je určena pro mladé vědecké pracovníky, kteří v 2018 dosáhnou maximálně 30 let.
Do soutěže mohou být přihlášeny práce, kde byly použity separační analyti cké metody, atomární či molekulární
spektroskopie nebo hmotnostní spektrometrie v oborech lékařské chemie, farmacie, life science, molekulární biologie,
analýze potravin a potravinových doplňků či obalů na potraviny.
Přihláškou je zaslání abstraktu v českém, slovenském nebo anglickém jazyce ve formátu, který je pro
abstrakty předepsán 70. sjezdem chemiků. Abstrakty musí být doručeny do 30. 4. 2018 na emailovou adresu
cz@shimadzu.eu.com.


Odborná komise vybere 10 prací, které budou prezentovány formou 10 minutové přednášky v českém nebo
slovenském jazyce na 70. sjezdu chemiků 9. – 12. 9. 2018 ve Zlíně (UTB) – Sekci analyti cké chemie, abstrakt bude
uveden ve sborníku.


Shimadzu hradí těmto 10 účastníkům konferenční poplatek na 70. sjezdu chemiků.
Odborná komise vybere z těchto 10 přednášejících třetí ho až prvního a ti to budou fi nančně oceněni:
Vítězná práce €1 500, druhý €900, třetí €450

  • (1411.408KB)