Nabízené témata bakalářských a magisterských prací

Na této stránce je možné získat přehled o vypisovaných tématech diplomových prací na Katedry chemie jak v oborech chemických tak i v dalších příbuzvých oborech. Díky vhodným podmínkám pro výzkum jsou výsledkem magisterských ale i bakalářských prací na našem ústavu nezřídka vědecké publikace. Pokud máte zájem o určité téma, kontaktujte přímo uvedeného školitele.


Příklady témat možných bakalářských a magisterských diplomových prací nebo doktorských disertačních prací

V případě zájmu se obracejte přímo na uvedené pracovníky a s nimi si domluvte konkrétní podmínky.

Pro schválení zadání kvalifikační práce kontaktujte vedoucího katedry. Pro schválení musíte přinést vyplněné Zadání bakalářské/magisterské práce.

Téma Na koho se obrátit
Samoorganizace bakteriochlorofylových nanostruktur Prof. František Vácha
Izolace a příprava fykobilínů ze světlosběrných antén sinic a jejich chemická modifikace Prof. František Vácha
Chemická modifikace bilirubinu Prof. František Vácha
Lokalizace sialovaných a fukosylovaných glykanů v biologických vzorcích s využitím bioortogonální chemie Dr. Ján Štěrba
Analýza N-glykosylačních míst u proteinů krevsajících členovců (bioinformatika) Dr. Ján Štěrba
Glykosidázová aktivita v semenných tekutinách ryb Dr. Ján Štěrba
Elektronová mikroskopie fotosyntetických membrán a proteinových komplexů Dr. Radek Litvín

Chování fotosyntetického aparátu je dané nejen vlastnostmi jeho jednotlivých složek, ale i jejich vzájemným prostorovým uspořádáním ve fotosyntetické membráně. Fotosyntetická membrána v chloroplastech vytváří specializované domény obsahující komponenty řetězce přenašečů elektronů. Zdá se, že jen výjimečně jsou zastoupeny všechny proteinové superkomplexy jako v učebnici. Elektronovou mikroskopií lze studovat tyto jevy od úrovně ultrastruktury membrán až po jednotlivé proteinové komplexy.

Role karotenoidů v ochraně fotosyntetických proteinů před tripletními stavy chlorofylu Dr. Radek Litvín

Molekuly chlorofylu jsou v autotrofních organismech vždy asociovány s karotenoidy. Funkcí fotosyntetických karotenoidů je jak rozšíření spektrálního okna pro sběr energie tak i ochrana organismu před kyslíkovými radikály, které jsou jinak nechráněným chlorofylem účinně generovány. Vlastnosti této ochranné funkce nejsou zřejmé zejména v případě systémů s 'nestandardními' karotenoidy jako mají některé eukaryotní řasy. V práci budou studovány jak přírodní komplexy, tak syntetické modelové systémy.

Struktura pigment-proteinových komplexů fotosyntetických membrán a jejich funkce Dr. Radek Litvín

Světlosběrné komplexy jsou pravděpodobně nejdynamičtější součástí fotosyntetických membrán. Pigmenty pro sběr světelné energie jsou drženy proteinovou kostrou v přesných polohách a ve vysoké hustotě (až 0.5 M). Ačkoliv chybné postavení pigmentů může být pro fotosyntetický organismus smrtící, existuje mnoho variant kombinací druhů chlorofylů i karotenoidů. Klíčovou roli ve funkci výsledného komplexu má pak právě proteinový skelet, který lze zkoumat z bioinformatického nebo biochemického pohledu. Zaměřením práce může být jak teoretická analýza vlastností proteinů a srovnání s experimentem tak i sledování dynamiky fotosyntetické membrány v krátkém ( minuty) či dlouhém (dny a týdny) časovém horizontu.