Biological Chemistry

garanti: prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU); prof. Mag. Dr. Norbert Müller (JKU)


Přeshraniční studijní obor Biologická chemie (ve studijním programu Biochemie) je provozován ve spolupráci s Univerzitou Johanna Keplera v Linci.

Přeshraniční navazující magisterský obor Biologická chemie (Biological Chemistry, studium v jazyce anglickém) provozovaný ve spolupráci s Univerzitou J. Keplera v Linci akreditovaný na dobu studia 2,5 roku. Prvním rokem studují studenti daného oboru v Linci chemicky zaměřené předměty, druhým rokem v Č. Budějovicích odborné biologické předměty. Poslední 5. semestr absolvují studenti v místě podle zaměření své magisterské práce. Studium prohlubuje znalosti z chemických a biologických oborů se zaměřením na pokročilé chemické disciplíny, strukturní chemii a biologii, molekulární biologii a biochemii. Absolventi mohou pokračovat v doktorských studijních programech chemického (biochemického), biologického, či farmakologického zaměření.

Popis oboru

Biological Chemistry je interdisciplinárním oborem z oblasti věd o živé přírodě (Life Sciences), který nabízí vysoce odborné vzdělání v chemii, biochemii, molekulární a strukturní biologii a dalších příbuzných vědních oborech. Jedná se o magisterské studium navazující na bakalářský stupeň Biologické chemie, které je zajišťováno v rámci přeshraniční spolupráce Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) s Univerzitou Johannese Keplera v Linci (JKU).

Průběh studia

Standardní doba studia magisterského stupně je 2,5 roku. Jedná se o studium s dvojím diplomem, které je zakončeno státní magisterskou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Po úspěšném ukončení studia získá absolvent studijního oboru akademický titul magistr (Mgr.) na JU a Master of Science (MSc.) na JKU. Studium je vedeno výhradně v jazyce anglickém. První rok probíhá na JKU, kde profilové předměty tvoří chemie, biofyzikální chemie a strukturní biochemie. Druhý rok studenti pokračují na JU, kde je výuka zaměřena na metodologii strukturní a molekulární biologie, molekulární mechanismy v biologických systémech (systémová biologie). V pátém semestru si studenti mohou dle tématu své diplomové práce vybrat, zda ukončí studia na JU nebo JKU. Při výuce je důraz kladen na moderní formy studia s využitím moderních informačních technologií. Přednášky a semináře jsou doplněny praktickými a metodologickými cvičeními. Studenti jsou zapojeni do práce na výzkumných projektech.

Přijímací zkoušky

Ke studiu jsou přijímáni absolventi bakalářského studia Biological Chemistry nebo příbuzných studijních oborů s chemickým, biochemickým či molekulárně biologickým zaměřením.

A) U absolventů bakalářského oboru Biological Chemistry je úspěšné zvládnutí státní závěrečné zkoušky na dostatečný počet bodů jediným kritériem pro přijímací řízení dle dohody mezi JU a JKU.  

B) U uchazečů o navazující studium Biological Chemistry z jiných studijních programů anebo univerzit je nezbytné ověřit jejich znalosti jak z chemie. Proto bude u uchazečů o studium z jiných univerzit nejdříve posouzena úroveň chemického a biologického vzdělání uchazeče dle absolvovaných kurzů v průběhu bakalářského studia. 

 Uchazeči, u kterých bude úroveň předchozího vzdělání nedostatečná, tj. v průběhu předchozího studia neabsolvovali nezbytné chemické a biologické předměty, nebudou do studia přijeti a bude jim doporučeno studium bakalářského studia Biological Chemistry, jelikož by studium v navazujícím programu nezvládli.

 Uchazeči s dostatečnou úrovní biologického a chemického vzdělání budou muset prokázat dostatečnou znalost anglického jazyka (úroveň B2) a následně proběhne přijímací řízení formou písemné zkoušky, a to z předmětů:

- Biochemie, 

- Molekulární biologie,

- Obecná, organická a analytická chemie. 

Bližší informace u studijní referentky RNDr. Štěpánky Říčanové, Ph.D. (ricanova (at) prf.jcu.cz, 38 777 2249) a Bc. Petry Korcové (pkorcova (at) prf.jcu.cz, 38 777 2263).

Uplatnění

Absolventi navazujícího magisterského studia jsou specialisty na rozhraní moderní chemie a biologie. Uplatnění naleznou v institucích základního i aplikovaného výzkumu (vysoké školy, ústavy AV ČR, soukromé společnosti), v biotechnologických firmách, chemických či biologických laboratořích. Další možností je pokračovat v doktorském studiu biochemie, molekulární biologie, biofyziky nebo bioorganické chemie. Vynikající znalost anglického jazyka činí absolventy oboru atraktivními pro zapojení do mezinárodních výzkumných týmů.

Další informace o studijním programu najdete na anglické verzi stránek.

Možnosti stipendijní podpory pro české studenty v Rakousku (děkujeme Anně Rázkové za dohledání jednotlivých možností:

https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/prehled-stipendii/

https://grants.at/de/

https://bildung.bmbwf.gv.at/service/brett/stipendienstiftung.html

https://oead.at/de/nach-oesterreich/stipendien/

https://www.scholarships.at/default.aspx?CMSPage=49

ENTER BOOK
velmi užitečná p
omůcka jak překonat první rok v Linci sepsaná prvními studenty oboru.

Studenti mohou čerpat různé stipendia, poskytované JU a JKU - informujte se na Studijním oddělení. Další možnosti stipendií pro studenty z jiných zemí, než z Rakouska.

Kontakty

Facebooková skupina studentů Biological Chemistry

University of South Bohemia
Faculty of Science

Branišovská 31
CZ - 370 05 České Budějovice
Czech republic

Johannes Kepler University Linz
Faculty of Engineering and Natural Sciences

Altenbergerstr. 69
A - 4040 Linz
Austria

Student Services Departments:

 

Tel.: +420 387 772 268
e-mail: studijni (at) prf.jcu.cz

Tel.: +43 732 2468 1312
e-mail: lss (at) jku.at

Guarantees:

 

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
e-mail: vacha (at) jcu.cz
Tel.: +420 387 776 201

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
e-mail: liborex (at) prf.jcu.cz
Tel.: +420 387 775 456

Univ.-Prof. Mag. Dr. Norbert Müller
e-mail: biologicalchemistry (at) jku.at
Tel.: +43 732 2468 8746
https://www.prf.jcu.cz/uchbch/ www.biologicalchemistry.jku.at