Menu

Biological Chemistry

garanti: prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU); prof. Mag. Dr. Norbert Müller (JKU)


Přeshraniční studijní obor Biologická chemie (ve studijním programu Biochemie) je provozován ve spolupráci s Univerzitou Johanna Keplera v Linci.

Přeshraniční navazující magisterský obor Biologická chemie (Biological Chemistry, studium v jazyce anglickém) provozovaný ve spolupráci s Univerzitou J. Keplera v Linci akreditovaný na dobu studia 2,5 roku. Prvním rokem studují studenti daného oboru v Linci chemicky zaměřené předměty, druhým rokem v Č. Budějovicích odborné biologické předměty. Poslední 5. semestr absolvují studenti v místě podle zaměření své magisterské práce. Studium prohlubuje znalosti z chemických a biologických oborů se zaměřením na pokročilé chemické disciplíny, strukturní chemii a biologii, molekulární biologii a biochemii. Absolventi mohou pokračovat v doktorských studijních programech chemického (biochemického), biologického, či farmakologického zaměření.

Popis oboru

Biological Chemistry je interdisciplinárním oborem z oblasti věd o živé přírodě (Life Sciences), který nabízí vysoce odborné vzdělání v chemii, biochemii, molekulární a strukturní biologii a dalších příbuzných vědních oborech. Jedná se o magisterské studium navazující na bakalářský stupeň Biologické chemie, které je zajišťováno v rámci přeshraniční spolupráce Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) s Univerzitou Johannese Keplera v Linci (JKU).

Průběh studia

Standardní doba studia magisterského stupně je 2,5 roku. Jedná se o studium s dvojím diplomem, které je zakončeno státní magisterskou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Po úspěšném ukončení studia získá absolvent studijního oboru akademický titul magistr (Mgr.) na JU a Master of Science (MSc.) na JKU. Studium je vedeno výhradně v jazyce anglickém. První rok probíhá na JKU, kde profilové předměty tvoří chemie, biofyzikální chemie a strukturní biochemie. Druhý rok studenti pokračují na JU, kde je výuka zaměřena na metodologii strukturní a molekulární biologie, molekulární mechanismy v biologických systémech (systémová biologie). V pátém semestru si studenti mohou dle tématu své diplomové práce vybrat, zda ukončí studia na JU nebo JKU. Při výuce je důraz kladen na moderní formy studia s využitím moderních informačních technologií. Přednášky a semináře jsou doplněny praktickými a metodologickými cvičeními. Studenti jsou zapojeni do práce na výzkumných projektech.

Přijímací zkoušky

Ke studiu jsou přijímáni absolventi bakalářského studia Biological Chemistry nebo příbuzných studijních oborů s chemickým, biochemickým či molekulárně biologickým zaměřením. Přijímací řízení probíhá formou písemné zkoušky z biochemie, molekulární a buněčné biologie. Další obor si uchazeči o studium volí dle svého zaměření z biologie mikroorganismů, biologie živočichů nebo biologie rostlin. Dále zájemci, kteří absolvovali jiné obory než Biological Chemistry na JU nebo jiné univerzitě, musí prokázat znalost anglického jazyka předložením certifikátu o vykonání mezinárodně uznávané zkoušky nebo složit interní přijímací zkoušku na PřF JU. Bližší informace u studijní referentky Bc. Petry Korcové (studijni (at) prf.jcu.cz, pkorcova (at) prf.jcu.cz, 38 777 2262)

Uplatnění

Absolventi navazujícího magisterského studia jsou specialisty na rozhraní moderní chemie a biologie. Uplatnění naleznou v institucích základního i aplikovaného výzkumu (vysoké školy, ústavy AV ČR, soukromé společnosti), v biotechnologických firmách, chemických či biologických laboratořích. Další možností je pokračovat v doktorském studiu biochemie, molekulární biologie, biofyziky nebo bioorganické chemie. Vynikající znalost anglického jazyka činí absolventy oboru atraktivními pro zapojení do mezinárodních výzkumných týmů.

Další informac eo studijním programu najdete na anglické verzi stránek.

ENTER BOOK
velmi užitečná p
omůcka jak překonat první rok v Linci sepsaná prvními studenty oboru.

Studenti mohou čerpat různé stipendia, poskytované JU a JKU - informujte se na Studijním oddělení. Další možnosti stipendií pro studenty z jiných zemí, než z Rakouska.

Kontakty

Facebooková skupina studentů Biological Chemistry

University of South Bohemia
Faculty of Science

Branišovská 31
CZ - 370 05 České Budějovice
Czech republic

Johannes Kepler University Linz
Faculty of Engineering and Natural Sciences

Altenbergerstr. 69
A - 4040 Linz
Austria

Student Services Departments:

 

Tel.: +420 387 772 268
e-mail: studijni (at) prf.jcu.cz

Tel.: +43 732 2468 1312
e-mail: lss (at) jku.at

Guarantees:

 

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
e-mail: vacha (at) jcu.cz
Tel.: +420 387 776 201

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
e-mail: liborex (at) prf.jcu.cz
Tel.: +420 387 775 456

Univ.-Prof. Mag. Dr. Norbert Müller
e-mail: biologicalchemistry (at) jku.at
Tel.: +43 732 2468 8746
https://uch.prf.jcu.cz www.biologicalchemistry.jku.at