Antigenní test / Antigen test

Katedra chemie a Katedra medicínské biologie PřF JU zajišťují testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro nemocnice, studenty JU a zaměstnance JU a BC AVČR. NETESTUJEME SAMOPLÁTCE, kteří NEJSOU studenti anebo zaměstnanci JU a BC AVČR.


Pokud pociťujete příznaky nemoci COVID-19, kontaktujte neprodleně svého praktického lékaře anebo Krajskou hygienickou stanici, dodržujte zvýšenou hygienu a noste roušku.

If you show signs of the COVID19 disease, contact your general practitioner or Public Health immediately, follow strict hygiene measures and wear a face mask.

Testování zajišťují primárně zaměstnanci a studenti Katedry medicínské biologie a Katedry chemie PřF JU / Testing is provided primarily by employees and students of the Department of Medicinal Biology and Department of Chemistry, FSci USB.

Pokud se nedostavíte na stanovený čas odběru, nemůžeme vám garantovat odběr vzorku a následný test ani opakovaný termín odběru (t.j. test budete muset podstoupit jinde). / If you will not come for the specified time of sampling, we can not guarantee your sampling and the test nor a repeated sampling time (it means you will need to find another laboratory for the testing).

4) Moje přítomnost je na pracovišti je nezbytná a svou práci nemůžu vukonávat z domova (home office). Na test se hlásím se souhlasem svého nadřízeného. Provedený test s negativním výsledkem mě opravňuje na vstup na pracoviště po dobu 7 dní.  / My presence at my workplace is needed and I can not work from home (home office). My superior approved this test. A test with a negative result will allow my presence at my workplace for 7 days.

V souvislosti s nařízením vlády, je zaměstnanec veřejného zaměstnavatele povinen podstoupit antigenní test na koronavirus SARS CoV-2, aby mohl být přítomen na pracovišti. Od 15.3.2021 tak zaměstnanci i studenti mohou vstoupit do budov JU pouze s platným potvrzením o negativním testu, ne starším než 7 dní. Z organizačních a epidemiologických důvodů je třeba provést registraci a výsledky budou hlášeny do centrálních registrů Ministerstva zdravotnictví (UZIS).

Ag test nemusí podstoupit zaměstnanci a studenti v těchto případech:

1) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. (Zaměstnanec se musí prokázat ambulantní zprávou od svého lékaře anebo potvrzením od KHS)

2) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

Přečtěte si informace pro pacienta. Vyberte si den a čas odběru. Dostavte se k odběru přesně v uvedený čas. Následujte značení od hlavního vchodu do areálu Biologického centra (viz mapka).

Pokud již na daný den nejsou volné termíny, napište na odberycov2@prf.jcu.cz a po dohodě mohou být termíny přidány.

--

According to the government regulations (in Czech), the employees of a public employer are allowed to be present at the workplace only after antigen testing for the novel coronavirus SARS CoV-2. Therefore, beginning on March 15th, the University of South Bohemia employees and students (USB) can enter the buildings of USB only with a valid certificate of negative test not older than 7 days. For organization and epidemiologic reasons, it is necessary to register online for the test and the results will be announced Ministry of Health's central registers (UZIS). 

 The Ag test is not obliged in the following cases:

1)             People, who had recovered from laboratory-confirmed COVID-19, are after the isolation period (according to the rules of the Ministry of Health), do not display any symptoms of COVID-19 and their first positive test (RT-PCR, antigen) is not older than 90 days. (Employee must prove with the medical report from his doctor or certificate of Public Health Authority).

 2)             People, who can prove the vaccination against COVID-19 disease by a certificate issued by the Ministry of Health, with the time from the second dose longer than 14 days (in case of the two-dose scheme) or with the time from the first dose longer than 14 days (in case of the single-dose scheme) and do not display any symptoms of COVID-19.

Read the information for patients. Choose a day and time of sampling. Arrive for sampling on time! Follow the signs from the main entrance of the Biology Centre to the sampling point (see the map).

 In case there are no free terms for sampling, e-mail to odberycov2@prf.jcu.cz to discuss adding more terms.

 

Testy budou prováděné v místnosti B2, vstup do místnosti bude zvenčí, t.j. ne z haly bud. B / Tests will be performed in the B2 lecture room, with entrance from outside of the building, it means, not from the Bldg. B hallway.

Výsledek testu bude znám do 15 minut. Zdravotník vystaví potvrzení výsledku o negativitě v případě negativního výsledku. / The result will be known in 15 minutes. Medical staff will issue a confirmation of negativity in the case of a negative result.

V případě pozitivního výsledku bude proveden odběr z nosohltanu pro RT-PCR test. Odeberte se neprodleně domů, informujte svého praktického lékaře a vyčkejte v karanténě na pokyny od KHS. / In the case of a positive result, sample from nasopharynx will be taken for a RT-PCR test. Leave the campus without delays, inform your general practitioner and wait for instruction from the Public Health Authority.

 

V případě otázek nás kontaktujte na mailech: odberycov2 (at) prf.jcu.cz, stif (at) paru.cas.cz, sterbaj (at) prf.jcu.cz, chmelar (at) prf.jcu.cz