screeningový RT-PCR test

Katedra chemie a Katedra medicínské biologie PřF JU zajišťují testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro nemocnice, studenty JU a zaměstnance JU a BC AVČR. NETESTUJEME SAMOPLÁTCE, kteří NEJSOU studenti anebo zaměstnanci JU a BC AVČR.


Pokud pociťujete příznaky nemoci COVID-19, kontaktujte neprodleně svého praktického lékaře anebo Krajskou hygienickou stanici, dodržujte zvýšenou hygienu a noste roušku. / If you show signs of the COVID19 disease, contact your general practitioner or Public Health immediately, follow strict hygiene measures and wear a face mask.

Cena za odběr a test se odvíjí od zdroje financování. / The price for the test depends on the financial source.

Testování zajišťují primárně zaměstnanci a studenti Katedry medicínské biologie a Katedry chemie PřF JU / Testing is provided primarily by employees and students of the Department of Medicinal Biology and Department of Chemistry, FSci USB.

Pokud se nedostavíte na stanovený čas odběru, nemůžeme vám garantovat odběr vzorku a následný test ani opakovaný termín odběru (t.j. test budete muset podstoupit jinde). / If you will not come for the specified time of sampling, we can not guarantee your sampling and the test nor a repeated sampling time (it means you will need to find another laboratory for the testing).

2) Hlásím se na screeningový test (certifikát pro cestu do zahraničí, přítomnost na pracovišti, návštěva restaurace anebo divadla). / I need a screening test (certificate for travelling purposes, presence at work, visitng a restaurant or a theater)

NEHLASTE se na tento typ testu pokud pociťujete příznaky respiračního onemocnění anebo po kontaktu s pozitivně testovanou osobou! / DO NOT RTEGISTER for this type of test if you show signs of a respiratory disease or you've been in contact with a positively tested person!

Pokud se zaregistrujete na screeningový test placený z veřejného zdravotního pojištění a nebudete mít na něj nárok, dodatečně vám budeme účtovat jeho cenu + administrativní poplatek 240 Kč. / If you  register for a screening test covered from a public health insurance and you will not be entitiled for it, we will subsequently charge you with the price of the test + an administrative fee of 240 CZK.

Od 19. 8. budou odběry probíhat na novém mobilním odběrovém místě vedle Budovy C. / Sample collection will take place at a new mobile sampling point at the Bldg. C from Aug. 19th.

Registrujte se na test s dostatečným předstihem. Nemůžeme zaručit testování pokud se nám ozvete v den. Pokud potřebujete preventivní test (certifikát pro cestu do zahraničí, přítomnost na pracovišti), registrujte se na screeningový test tady. Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazené dva screeningové testy měsíčně. Screeningové testy nad tento limit budete muset hradit jako samoplátci popř. test může hradit JU anebo BC AVČR. / Register for the test in advance. We cannot guarantee the testing if you will contact us the same day you need the result. If you need a preventive test (certificate for travelling purposes presence at work), register for a screening test here. Two screening tests are covered by the public health insurace in Czech Republic. If you exceed this limit or if you are not included in the public health insurance in the Czech Republic, you will have to pay for the test as a self-payer or USB or BC CAS can cover  it.

Výsledek testu je obvykle znám následující den (pozdní) večer - 24-48 hodin po odběru. Informace ke stažení certifikátu/covidpasu najdete tady. / The result is known usually the next day (late) evening - 24-48 hours after sampling. Information how to download the certificate/covidpas can be found here.

 Odběr vzorku pro screeningový test se provádí odběrem slin anebo kloktáním. / Sample is collected by gargling or as a saliva sample.

Pokud bude test hradit Jihočeská univerzita anebo Biologické centrum AVČR, PŘEDEM si domluvte zdroj financí a vytvoření objednávky se svým vedoucím popř. s tajemnicí/-kem fakulty.  / If the University of South Bohemia  or the Biology Centre of CAS will pay for the test, discuss the funding source IN ADVANCE with your superior or the treasurer of the faculty and prepare and order.

 Přečtěte si informace pro pacienta. Upozorňujeme na potřebu dodržení karantény až do negativního výsledku testu. / Read the information for patients. Please, notice the need for a self-quarantine until the negative test result.

 

V případě otázek nás kontaktujte na mailech: odberycov2 (at) prf.jcu.cz, beranz02 (at) prf.jcu.cz, sterbaj (at) prf.jcu.cz, chmelar (at) prf.jcu.cz