Transformace technických oborů na PřF JU


V současné době jsou na Přírodovědecké fakultě JU vyučovány dva technicky orientované bakalářské obory: Měřicí a výpočetní technika (MVT) a Mechatronika. Oběma těmto oborům končí akreditace ministerstva školství v srpnu 2019, z čehož vyplývá nutnost nové akreditace. V budoucnu již dále nebudou existovat současné studijní obory, ale pouze tzv. studijní programy. V našem případě zůstane jen jeden bakalářský, technicky orientovaný studijní program a to Měřicí a výpočetní technika. Tento studijní program je plně garantován PřF JU bez účasti Fakulty strojní (FS) ČVUT.

K transformaci bakalářských oborů MVT a Mechatroniky do jednoho studijního programu přistoupilo vedení Ústavu fyziky, společně s vedením PřF JU po zralé a pečlivé úvaze. Jedním z hlavních motivů této optimalizace je nízký počet studentů na obou oborech a to především ve vyšších ročních. Na těchto nízkých počtech se podílí především dramatický pokles během prvního semestru, kdy dochází k redukci počtu studentů až o dvě třetiny. Tento pokles je silně ovlivněn požadavkem na kvalitní přípravu studentů, z čehož plyne i náročnost studia, vyšší požadavky na studenty a domácí přípravu. Bohužel, současný nízký počet studentů ve vyšších ročnících je pro výuku a udržení kvality velmi omezující a finančně nákladný, což vedlo i k tomu, že FS ČVUT se již na další akreditaci neplánuje podílet.

To vše s sebou přináší i mnohé velmi důležité aspekty.

pro obor Mechatronika:

  • současní studenti třetího a čtvrtého ročníku mohou dokončit studium v rámci současné akreditace (společná akreditace JU + ČVUT + Robert Bosch), pokud obhájí své diplomové práce a ukončí studium státními závěrečnými zkouškami před srpnem 2019. Těchto studentů se plánovaná transformace nijak nedotkne
  • studenti současného prvního a druhého ročníku již nebudou moci v rámci současné platné akreditace studium dokončit (akreditace končí v srpnu 2019). Tito studenti budou:
      1. moci přestoupit do oboru Měřicí a výpočetní technika nebo
      2. setrvat v oboru Mechatronika (do srpna 2019), poté přestoupit na FS ČVUT a zde dokončit studium jako řádní studenti FS ČVUT a získat vysokoškolský diplom této školy (situace nových akreditací a nových programů se týká všech vysokých škol v ČR v souladu s novelou zákona – z tohoto důvodů teď není možné jmenovat přesný nový program, kam by studenti mohli přestoupit – není dosud akreditován)
  • v důsledku těchto kroků nebude pro akademický rok 2018/2019 otevřeno přijímací řízení jak v denní, tak kombinované formě studia (přijatí studenti by z výše uvedených důvodů nemohli dokončit řádné studium oboru, do něhož se přihlásili)

pro obor Měřící a výpočetní technika:

  • probíhá studium beze změny.

Tato optimalizace, byť s sebou přináší jistá omezení pro stávající studenty, je pro další rozvoj technicky orientovaného vzdělávání na PřF JU nezbytná. Hlavním důvodem je garance požadované kvality vysokoškolského vzdělání; vysoký odborný kredit je tradičním benefitem absolventů PřF JU, kterého se fakulta nehodlá vzdát. Při současné úrovni středoškolských absolventů, populace maturitních ročníků a finanční náročnosti na zajištění výuky je jedinou cestou pro udržení kvality výše popsaná optimalizace. Organizace výuky poze naší fakultou s sebou přinese i mnohé výhody především pro nové, ale i pro stávající studenty. Odpadne organizačně náročná bloková výuka. Studenti budou v bližším kontaktu s vyučujícími, kteří se nebudou střídat během semestru. V neposlední řadě se také zvýší možnost pokračování ve studiu na PřF v nově připravovaných magisterských programech.

Prezentace doc. Jana Řezníčka (FS ČVUT) s návrhem řesení při přestupu na Fakultu strojní ČVUT ke stažení zde.