Volební program do senátu JU


RNDr. Jiří Kratochvíl, Ph.D., Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta

For English version of program scroll down!

Jsem mladým vědcem, který se zabývá multidisciplinárním výzkumem nanostrukturovaných povrchů nejen v biomedicíně. V soukromí jsem také otec dvou dětí a softwarový vývojář, s aplikací Piškvorky jsme vyhráli soutěž Mobilní aplikace roku 2015, aplikace Počítání pro děti přispívá k výuce matematiky. Doposud jsem se věnoval převážně své vědecké práci, věřím, že poctivě a snad úspěšně dle řady ocenění, díky kterým jsem se například mohl setkat s nositeli Nobelovy ceny. Se stejným nadšením bych rád přispěl k lepšímu fungování univerzity. Na úrovni Katedry fyziky se mi podařilo vytvořit a prosadit šablony pro bakalářské a magisterské práce s cílem pomoci studentům, ale i akademikům. Nicméně jsem zjistil, že z pozice zaměstnance je velmi těžké podobné „zlepšováky“ zavést celofakultně a téměř nemožné celouniverzitně. Proto kandiduji do senátu JU a kromě spravedlivého rozhodování plánuji prosazovat následující body:

Podpora - správně mířená podpora může být skvělou investicí do budoucna

 1. Motivační odměna doktorandovi a jeho školiteli za včasné obhájení disertace do 5 let.
 2. Více praktických cvičení, méně frontální výuky.
 3. Navýšení rozpočtu studentských GAJU, aby stipendium pokrylo životní náklady studenta a umožnilo mu sestavit malý tým, kdy se student naučí koordinovat práci více lidí na projektu.
 4. Podpora vědecké aktivity Bc. studentů zavedením předmětu Semestrální vědecká práce, kdy si student vyzkouší, zda-li by ho dané téma bavilo, zároveň přispěje k výzkumu a je odměněn kredity.
 5. Možnost zažádat o dofinancování jednoho roku Ph.D. studia. Standardní doba studia je 4 roky a grantové projekty bývají na 3 roky a hrozí, že Ph.D. student bude 1 rok závislý pouze na stipendiu.
 6. JU je třetím největším zaměstnavatelem v kraji, ale má téměř nejméně zaměstnaneckých benefitů, pojďme to změnit – poukázky na sport, rámcově sjednané slevy či home office.

Férovost - život není fér, požadavky na studenty a odměny akademiků JU také ne, pojďme to napravit

 1. Koncepce šablon pro psaní bakalářských a magisterských prací, které pomohou studentům začít psát své závěrečné práce a ukážou studentovi, co se od něj v rámci bakalářské práce očekává.
 2. Celouniverzitně sjednotit příplatky při práci na vědeckých projektech skrz univerzitu. V současné době jsou někde aplikovány nadúvazky, jinde osobní ohodnocení či vratky z projektů.

Digitalizace - pro méně papírů, pro více ekologie, pojďme ušetřit zbytečnou lidskou práci

 1. Digitalizace zaměstnanecké agendy, tj. cestovní příkazy, dovolenky, elektronické stravenky. Akademickým pracovníkům pak zbyde více času a hlavně energie na studenty.
 2. „Vícebarevná tužka šetří čas při výměně barvy“ je odůvodnění nákupu mimo rámcovou smlouvu, ale také příklad neúměrné administrativní zátěže akademiků, kterou bych rád pomohl snížit.

Propagace - na JU máme mnoho skvělých věcí, pojďme o nich správně informovat

 1. Podpora zájmových kroužků, např. deskové hry, sport, v rámci zvýšení povědomí JU v tzv. třetí roli.
 2. Když si katedry dělají propagační materiály sami, je něco špatně! Manažer, analytik, grafik a redaktor s osobním ohodnocením dle množství nových studentů je tím správným řešením.

Otevřenost - pojďme přiblížit senát jeho voličům

 1. Možnost přímých návrhů univerzitnímu senátu po zisku několika podpisů akademiků a studentů.
 2. Zveřejnění volebního programu kandidátů do senátu na webu, emailem a na nástěnkách.

English version:

RNDr. Jiří Kratochvíl, Ph.D., Department of Physics, Faculty of Science

I am a young scientist focused on multidisciplinary research of nanostructured surfaces not only for biomedicine. I am a parent of two children and I am also a software developer, our phone app Five In a Row won Mobile application of the year 2015, our educational app teaches the children the math. So far, I have focused mainly on my scientific work about nanoparticles, I believe that in the right way as documented by achieved awards thanks to which I was enabled to meet Nobel Prize laureates. With the same enthusiasm, I would like to contribute to our university. At the level of the Department of Physics, I created templates for bachelor's and master's theses to help students as well as employees. At the university level, I initiated the introducting of scholarships within TAČR GAMA projects allowing to save a lot of money. Thus, I found out that from the position of an employee it is very difficult to propose similar "improvings" within the whole faculty or university. That is why I am applying to the Senate. In addition to making fair decisions, I plan to follow those goals:

Support the right support can be a great investment for the future

 1. Motivation reward to the Ph.D. candidate and his supervisor for defending the Ph.D. thesis till 5 years.
 2. More practical classes, fewer frontal lectures.
 3. Increasing the budget for student GAJU grants. Scholarship should cover the student’s living costs and the project should allow making a small team that would teach the student how to coordinate the scientific work.
 4. Support of scientific activity of Bc. students by new subject Semestral Scientific Work, the student will try if the topic is suitable for him and he will also contribute to the research and will be rewarded with credits.
 5. Possibility to ask for the financing of the final year of Ph.D. study. The standard duration of Ph.D. study is 4 years, and grant projects are usually 3 years long, so sometimes students are dependent only on scholarship.
 6. Our university is the third-largest employer in our region, but it has almost the least of employees benefits, let’s change this – tickets for sport, generally agreed discounts, or home office.

Fairness life is not fair, the demands on students or evaluation of employees neither, let’s make it right!

 1. The conception of bachelor and master thesis templates which will help students with their final thesis and show to students what is expected from them.
 2. Unification of rewards of employees working on scientific projects. In the current state, some faculties have higher workloads, somewhere are bonuses, or the extra money is returned to the departments.

Digitalizationless paperwork, more ecology, let’s stop wasting human resources

 1. Digitalization of employees' agenda, i.e. travel and vacation forms, electronic meal vouchers. The employees will have more free time and mainly more energy for students.
 2. „Three-color pen is saving time during the change of color“ is the justification for pen purchase, but also the crazy example of current administrative demands on employees which I would like to help to reduce.

Promotion – we have excellent things at university, let’s inform about it in the right way

 1. Support of clubs, i.e. desk games, sport, in the frame of awareness of university in the so-called third role.
 2. When departments create their own promoting materials, something is wrong! Manager, analyst, graphic designer, and editor with personal evaluation according to the number of new students is the right solution.

Openness – let’s make the senate closer to its voters

 1. Possibility of direct suggestions directly to the senate after getting the proper amount of signatures.
 2. Publication of voting program of the Senate candidates on webpages, by email, and on notice board.