doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D.


doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D.
Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta JU
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice
tel. 38777 6258
E-mail: predota@prf.jcu.cz

Odborné zaměření:

Statistická mechanika molekulárních tekutin, počítačové simulace kapalin, stavové rovnice a fázové rovnováhy, počítačové simulace složitých ‘realistických’ systémů, paralelní programování vědeckých výpočtů, nové metody a teorie počítačových simulací, použití počítačových simulací v chemickém inženýrství, fyzice a biofyzice, stochastické procesy ve fyzice a chemii, jevy na rozhraní kapalina-pevná látka.

Výuka  Publikace  Prezentace na mezinárodních konferencích
Vedení studentských prací  Ostatní aktivity

Laboratoř počítačového modelování
Nabídka doktorského studia
Volná postdoktorská pozice (postdoc)

Životopis:

1971 Narozen v Českých Budějovicích
1990-1995 Mgr., absolvování teoretické fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (s vyznamenáním)
Diplomová práce: “Studium růstu povrchů”, vedoucí práce RNDr. Miroslav Kotrla, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
1995-1998 Ph.D.,  doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzikální chemie
Disertační práce: “Water at the level of extended primitive models”, školitel: prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc., Ústav chemických procesů AV ČR
2013 doc., habilitační řízení, Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy Univerzity v Praze, obor Fyzika – Fyzika molekulárních a biologických struktur. Habilitační práce “Computer simulations of solid-liquid interfaces”
1999-2002 Post-doctoral Research Associate (2001-2002 Senior Research Associate), Department of Chemical Engineering, University of Tennessee, Knoxville, USA
1995-2013 vědecký pracovník, Ústav chemických procesů AV ČR
2003- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
2003-2007   Katedra zdravotnické fyziky a biofyziky, Zdravotně sociální fakulta JU, odborný asistent
2008-2013   Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta JU, odborný asistent
2012-         Přírodovědecká fakulta JU, proděkan pro vědu
2013-         Katedra fyziky (do r. 2018 Katedra fyziky), Přírodovědecká fakulta JU, docent

Grantové projekty (řešitel):

2003-2005

 “Teorie a molekulární simulace elektrické dvojvrstvy na rozhraní pevných látek a polárních roztoků”, postdoktorský projekt GAČR 203/03/P083 Hodnocení výsledků: vynikající

2008-2011 “Počítačové modelování strukturních, dynamických a transportních vlastností tekutin v nanorozměrech”, standardní projekt GAČR 203/08/0094 Hodnocení výsledků: vynikající
2009-2012

“Studium struktury a dynamiky minerálních povrchů a biomembrán a jejich interakcí s organickými a anorganickými ligandy pomocí počítačového modelování”, MŠMT - Kontakt, ME 09062, spolupráce s Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Vanderbilt University, Nashville Hodnocení výsledků: vynikající

2013-2016

“Počítačové modelování interakcí organické hmoty a biomolekul s minerálními povrchy”, standardní projekt GAČR 13-08651S Hodnocení výsledků: uspěl

2017-2019

“Molekulární popis jevů v elektrické dvojvrstvě - predikce a interpretace experimentálních dat počítačovými simulacemi”, standardní projekt GAČR 17-10734S Hodnocení výsledků: vynikající

2017-2021

“Molekulární simulace procesů na rozhraní pevná látka - kapalina”, projekt LTAUSA17163, INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION, spolupráce s Ridge National Laboratory (USA)

Grantové projekty (spoluřešitel):

2021-2024

“Kapacitní deionizace: Porozumění pomocí molekulárního modelování”, standardní projekt GA ČR, 21-27338S, spoluřešitel; řešitel prof. Ing. Martin Lísal, DSc., Ústav chemických procesů AV ČR