Řešené grantové projekty


Současné projekty:

2021-2022
Bezdrátová sonda pro monitoring kůrovce, projekt TAČR GAMA-2 TP01876221
2021-2024 "Kapacitní deionizace: Porozumění pomocí molekulárního modelování", standardní projekt GA ČR, 21-27338S
2021-2023
"Sub-THz pásmo: nový přístup ke studiu původu slunečních a hvězdných erupcí pomocí pozorování a numerických simulací", mezinárodní bilaterální projekt GAČR 21-16508J
2021-2023
"Opticky polopropustné nanostruktury oxidu titanu na površích s komplexní geometrií pro zvýšení fotokonverze a citlivosti snímačů", mezinárodní Lead Agency projekt GAČR 21-05030K
2021-2022 "Laserový nano -tisk z plazmonických nanočástic připravených pomocí plynně agregačního zdroje", projekt TAČR GAMA-2 TP01010019
2020-2021 "Antivirové povrchy pro zdravotnický materiál", projekt TAČR GAMA-2 TP01010019 COV-01
2020-2022 "Přenos elektrického náboje na nabitých heterogenních rozhraních s redoxními metaloproteiny", juniorský projekt GAČR 20-02067Y
2020-2022 "Zařízení pro přenos MIDI signálů s expanzní konstrukcí", projekt TAČR GAMA-2 TP01010019
2019-2021 "Biosenzory na optickém vlákně pro detekci spirochét Lymské boreliózy", projekt MŠMT Mobility 8JPL19012
(2019)-2021 "Plasma Coating 2" – Třetí etapa aplikovaného výzkumu depozičního procesu ochranných tribologických vrstev na substráty s komplexním tvarem. TAČR NCK MATCA TN10000038/11, https://matca.cz
2019-2022 "Výzkum a vývoj nových produktů - Suchá pístová vývěva a chemicky odolná suchá pístová vývěva", projekt OP PIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176 /0015637
2019-2021 "Nanostruktury pro LSPR senzory na optickém vlákně", standardní projekt GAČR 19-20168S
2019-2023 "Vztah mezi strukturou a funkcí karotenoidů: Nové cesty k řešení nezodpovězených otázek", GAČR EXPRO 19-28323X
2017-2021 Molekulární simulace procesů na rozhraní pevná látka - kapalina, projekt LTAUSA17163, INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION, spolupráce s Oak Ridge National Laboratory (USA)


Ukončené projekty:

2019-2020 "Vývoj automatizovaného zařízení pro manipulaci s elektronickými součástkami", projekt JVTP 91-0071, Jihočeský vědeckotechnický park
2018-2020 "Ultrarychlá časová spektroskopie jako nástroj pro studium vztahu mezi strukturou a funkcí karotenoproteinů u sinic", standardní projekt GAČR 18-21631S
2018-2019 "Waves in expanding magnetic flux tubes embedded in the solar atmosphere", Mobility MŠMT ČR, projekt 8J18AT031, spolupráce JU a Karl-Franzens-Universität, Graz, Rakousko
2017-2019 Ultra-Sensitive Opto-Electrochemical Detection of Liquid Explosives, projekt NATO, SPS G5147
2017-2019 "Konstrukce boxu pro měření dýchacího ústrojí drobných hlodavců", projekt KTT č. 48: Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska/ Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern, EUS
2017-2019 "Snímání průtoku vzduchu", projekt KTT č. 49: Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska/ Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern, EUS
2017-2019 Vývoj a výzkum součástí elektronového mikroskopu pro čištění tubusu, vytvoření vakua a rozvody inertních plynů v tubusu", projekt OP PIK, CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004732
2017-2019 “Molekulární popis jevů v elektrické dvojvrstvě - predikce a interpretace experimentálních dat počítačovými simulacemi”, standardní projekt GAČR 17-10734S
2018-2019 “Optimalizace logistických procesů zavedením elektronické výměny dat”, projekt JVTP 91-0064, Jihočeský vědeckotechnický park
2017-2018 “Dálková regulace elektronických přístrojů s využitím servomotoru”, projekt TAČR GAMA TG03010027
2017-2018 "Demonstrační zařízení pro snímání a regulaci neelektrických fyzikálních veličin", projekt JVTP, FIS 011.400.222
2016-2018 “Výzkum růstu tenkých nanostrukturovaných vrstev připravovaných pomocí plazmatu”, standardní projekt GAČR 16-14024S
2016-2018 “Magnetoakustické vlny v diagnostice plazmatu ve sluneční koróně: nový pohled prostřednictvím pokročilých numerických simulací”, standardní projekt GAČR 16-13277S
2016-2018 “Světlosběrné a fotoprotektivní funkce karotenoidů - nové přístupy pomocí multipulsní femtosekundové spektroskopie”, standardní projekt GAČR 16-10417S
2012-2018 “Centrum fotosyntetického výzkumu”, projekt na podporu excelence v základním výzkumu GBP501/12/G055
2016-2017 Smluvní výzkum pro firmu BOSCH
2016-2017 Plasma-assisted deposition of thin antimicrobial films bilaterální projekt Mobility MŠMT ČR - DAAD SRN, spolupráce s Department of Physics, University of Greifswald
2016-2017 Zpracování soustavy kompaktních elementů do výukového programu fyziky, projekt JVTP,  FIS 011.600.490.
2015-2017 Studium stavů přenosu náboje u karotenoidů pomocí multidimenzionální Starkovy spektroskopie, MŠMT Kontakt II, LH15126, spolupráce s Department of Physics, University of Michigan, USA
2013-2016 “Počítačové modelování interakcí organické hmoty a biomolekul s minerálními povrchy”, standardní projekt GAČR 13-08651S
2011-2015 Přenos excitační energie v pigment-proteinových komplexech mikroorganismů, standardní projekt GAČR GAP205/11/1164
2011-2013 Pokročilý experimentální výzkum výbojových zdrojů plazmatu použitých pro přípravu nanostrukturovaných tenkých vrstev, standardní projekt GAČR, GAP205/11/0386
2009-2012 Studium struktury a dynamiky minerálních povrchů a biomembrán a jejich interakcí s organickými a anorganickými ligandy pomocí počítačového modelování, MŠMT - Kontakt, ME 09062, spolupráce s Departmenf of Chemical and Biomolecular Engineering, Vanderbilt University, Nashville
2010-2012 Energetické procesy ve sluneční atmosféře: vztahy mezi simulacemi a pozorováními, standardní projekt GAČR, GAP209/10/1680
2010-2012 Fotofyzika a fotochemie samoorganizovaných nanostruktur, standardní projekt GAČR, GAP208/10/1678
2009-2012 Excitované stavy karbonylových karotenoidů a jejich role ve fotochemických reakcích, MŠMT - Kontakt, ME09037, spolupráce s Department of Chemistry, University of Connecticut
2009-2012 Excitované stavy karotenoidových agregátů, standardní projekt GAČR, GA202/09/1330
2008-2011 Počítačové modelování strukturních, dynamických a transportních vlastností tekutin v nanorozměrech”, standardní projekt GAČR 203/08/0094