Měřicí a výpočetní technika

Aktuální informace o výuce pro studenty oboru Měřicí a výpočetní technika. V roce 2021/22 bude standardně otevřen první ročník pro denní studium. Kombinovaná forma studia již nebude otevírána..


  

Informace k výuce, blokové výuce a rozvrhovým změnám:

 • Měřicí a výpočetní technika, prezenční studium (MVT PS)...všechny ročníky

 • Měřicí a výpočetní technika, kombinované studium (MVT KS)... pouze 3. ročník

 

Aktuality

.

ZIMNÍ SEMESTR 2021/22Výuka běží dle rozvrhu, viz. STAG


Žádná bloková či mimořádná výuka zatím není plánována.
Výuka běží dle rozvrhu, viz. STAG

 

Žádná bloková či mimořádná výuka zatím není plánována.


Výuka běží dle rozvrhu, viz. STAG

Upozorňujeme na pravděpodobný přesun kurzu dr. Šerého KFY/PMPB (čtvrtky 11:30-13:45) na jiný čas. Všem studentům, kteří mají kurz zapsaný, byl zaslán email s instrukcí, at se první výukový týden domluví ve čtvrtek osobně s dr. Šerým.

Informace ke kurzu  Bakalářské diplomové praxe (UFY/891)  viz. dole.

 

Žádná bloková či mimořádná výuka zatím není plánována.


Pravidelná výuka běží vždy ve čtvrtek.

Kurz dr. Šerého KFY/PMPD začíná pro studenty kombinované formy studia příliš brzo (čtvrtky 11:30-13:45). Studenti proto budou osobně konzultovat s dr. Šerým možnosti přesunu či jinou vhodnější formu řešení. Všem studentům, kteří mají kurz zapsaný, byl zaslán email s instrukcí, at se první výukový týden domluví ve čtvrtek osobně s dr. Šerým.

Informace ke kurzu UFY/PRX Praxe viz dole


Pro informace k blokové výuce studenti kontaktují přímo vyučující

.

.

Informace k odevzdávání bakalářských prací

Student bakalářskou práci (BP) odevzdá pouze v elektronické podobě do STAGu

 • Povolený formát PDF
 • Název BP:
  • Prijmení_Jmeno_rok_BP
  • například Novak_Jan_2020_BP.pdf
 • Přílohy se komprimují do jednoho souboru ZIP
 • Název přílohy BP:
  • Prijmení_Jmeno_rok_BP_prilohy
  • například Novak_Jan_2020_BP_prilohy.zip
 • Po vložení do STAGu je třeba následně potvrdit volby:
  • Zpřístupnění souboru na internetu => souhlasím
  • Časové zpřístupnění souboru => Ihned po odevzdání práce

Nové směrnice k náležitostem a způsobu odevzdávání bakalářských prací

Studijní proděkan dr. Hauer vydal upravené předpisy určených primárně pro studenty (Bc. a Mgr.), kterých by si však rámcově měli být vědomi i školitelé. Uvedené novinky vychází z nutnosti implementovat opatření rektora R452 o zveřejňování závěrečných prací, proto výjimečně vstupují v platnost během semestru, nikoli k začátku akademického roku.
Novinky v Opatření děkana D48 (studim v Bc. a Mgr. programech):
1) Má-li kvalifikační práce obsahovat utajované skutečnosti, tj. nemá být nikdy zveřejněna, musí využití takových skutečností odsouhlasit děkan nejpozději 6 měsíců před plánovaným odevzdáním práce. Formulář žádosti o souhlas je zde.
Skutečnosti mohou být utajované podle příslušného zákona, nebo na základě písemné smlouvy mezi fakultou/JU a jejím partnerem.
2) Je pozměněn formulář zadávacího protokolu. Pro jistotu dodávám, že zadávací protokol generovaný STAGem není možné použít. 
Do protokolu, mimo jiné, přibylo pole "Zvláštní poznámky pracoviště" . Lze využít třeba pro prohlášení studenta, že svým podpisem bere na vědomí pravidla a doporučení pro psaní kvalifikačních prací na tom kterém pracovišti. Vyplnění pole je nepovinné.
3) Po podání práce a jejím zaregistrováním studijním oddělením již do obhajoby není možné vzít práci zpět.
4) Obhajoba musí proběhnout i v případě, že posudky práce jsou negativní. Tím není dotčeno právo studenta od obhajoby odstoupit a nechat si zapsat "neprospěl".
5) Student Bc. studia si musí zvolit téma kvalifikační práce (= podat zadávací protokol) do konce 4. semestru (dříve bylo "na začátku pátého semestru"). Na studenty právě jsoucí ve 4. semestru nebude pravidlo aplikováno.

Opatření proděkana P5 (odevzdávání Bc., Mgr. a rigorózních prací):
1) Od 1. dubna nahrazuje opatření P1.
2) Definitivně se ruší tištěné verze prací.
3) Jsou nastavena či upřesněna pravidla postupu v případě požadavku na odložení zveřejnění (čekání na publikaci či patent) nebo nezveřejnění (utajované informace)..

.

.

Kurz UFY/PRX Praxe

Podmínkou udělení zápočtu z předmětu UFY/PRXK Praxe je absolvování brigády/práce v oblasti v předepsaném rozsahu 4 týdnů, který je příbuzný náplni vámi studovaného oboru (elektro, měření, IT, atd.). Tento zápočet se zapisuje do STAGu.

Od 24.3.2021 formuláře studenti předávají pouze a výhradně elektronicky sekretářce paní Kučerové, která je archivuje. Stačí naskenovaný podepsaný formulář nebo elektronicky podepsaný. Papírová forma nemůže být akceptována.

Formulář pro uznání UFY/PRX Praxe naleznete zde.

.

.

Kurz Bakalářská diplomová praxe UFY/891

Zápočet z předmětu Bakalářské diplomové praxe (UFY/891) Vám zapisuje vedoucí vaší kvalifikační. práce. Jeho splnění pak kontroluje studijní oddělení.

Výchozím zdrojem informací o rozvrhu je STAG.

Přírodovědecká fakulta, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice