Měřicí a výpočetní technika

Aktuální informace o výuce pro studenty oboru Měřicí a výpočetní technika. V roce 2021/22 bude standardně otevřen první ročník pro denní studium. Kombinovaná forma studia již nebude otevírána..


 

Bloková výuka a rozvrhové změny studijních oborů:

 • Měřicí a výpočetní technika, prezenční studium (MVT PS)...všechny ročníky

 • Měřicí a výpočetní technika, kombinované studium (MVT KS)...2 a 3 ročník

 

Aktuality

.

LETNÍ SEMESTR 2020/21První ročník bude otevřen v akademickém roce 2021/22


Kombinovaná forma studiu už nebude otevírána.
Výuka běží dle rozvrhu. 

 

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Výuka běží každé úterý dle rozvrhu

Pro informace k blokové výuce studenti kontaktují přímo vyučující


Výuka běží každý čtvrtek dle rozvrhu.

 

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Pravidelná výuka běží vždy ve čtvrtek.


Pro informace k blokové výuce studenti kontaktují přímo vyučující

.

.

Informace k odevzdávání bakalářských prací

Student bakalářskou práci (BP) odevzdá pouze v elektronické podobě do STAGu

 • Povolený formát PDF
 • Název BP:
  • Prijmení_Jmeno_rok_BP
  • například Novak_Jan_2020_BP.pdf
 • Přílohy se komprimují do jednoho souboru ZIP
 • Název přílohy BP:
  • Prijmení_Jmeno_rok_BP_prilohy
  • například Novak_Jan_2020_BP_prilohy.zip
 • Po vložení do STAGu je třeba následně potvrdit volby:
  • Zpřístupnění souboru na internetu => souhlasím
  • Časové zpřístupnění souboru => Ihned po odevzdání práce

Nové směrnice k náležitostem a způsobu odevzdávání bakalářských prací

Studijní proděkan dr. Hauer vydal upravené předpisy určených primárně pro studenty (Bc. a Mgr.), kterých by si však rámcově měli být vědomi i školitelé. Uvedené novinky vychází z nutnosti implementovat opatření rektora R452 o zveřejňování závěrečných prací, proto výjimečně vstupují v platnost během semestru, nikoli k začátku akademického roku.
Novinky v Opatření děkana D48 (studim v Bc. a Mgr. programech):
1) Má-li kvalifikační práce obsahovat utajované skutečnosti, tj. nemá být nikdy zveřejněna, musí využití takových skutečností odsouhlasit děkan nejpozději 6 měsíců před plánovaným odevzdáním práce. Formulář žádosti o souhlas je zde.
Skutečnosti mohou být utajované podle příslušného zákona, nebo na základě písemné smlouvy mezi fakultou/JU a jejím partnerem.
2) Je pozměněn formulář zadávacího protokolu. Pro jistotu dodávám, že zadávací protokol generovaný STAGem není možné použít. 
Do protokolu, mimo jiné, přibylo pole "Zvláštní poznámky pracoviště" . Lze využít třeba pro prohlášení studenta, že svým podpisem bere na vědomí pravidla a doporučení pro psaní kvalifikačních prací na tom kterém pracovišti. Vyplnění pole je nepovinné.
3) Po podání práce a jejím zaregistrováním studijním oddělením již do obhajoby není možné vzít práci zpět.
4) Obhajoba musí proběhnout i v případě, že posudky práce jsou negativní. Tím není dotčeno právo studenta od obhajoby odstoupit a nechat si zapsat "neprospěl".
5) Student Bc. studia si musí zvolit téma kvalifikační práce (= podat zadávací protokol) do konce 4. semestru (dříve bylo "na začátku pátého semestru"). Na studenty právě jsoucí ve 4. semestru nebude pravidlo aplikováno.

Opatření proděkana P5 (odevzdávání Bc., Mgr. a rigorózních prací):
1) Od 1. dubna nahrazuje opatření P1.
2) Definitivně se ruší tištěné verze prací.
3) Jsou nastavena či upřesněna pravidla postupu v případě požadavku na odložení zveřejnění (čekání na publikaci či patent) nebo nezveřejnění (utajované informace)..

.

.

Kurz UFY/PRX Praxe

Podmínkou udělení zápočtu z předmětu UFY/PRXK Praxe je absolvování brigády/práce v oblasti v předepsaném rozsahu 4 týdnů, který je příbuzný náplni vámi studovaného oboru (elektro, měření, IT, atd.). Tento zápočet se zapisuje do STAGu.

Od 24.3.2021 formuláře studenti předávají pouze a výhradně elektronicky sekretářce paní Kučerové, která je archivuje. Stačí naskenovaný podepsaný formulář nebo elektronicky podepsaný. Papírová forma nemůže být akceptována.

Formulář pro uznání UFY/PRX Praxe naleznete zde.

.

.

Kurz Bakalářská diplomová praxe UFY/891

Zápočet z předmětu Bakalářské diplomové praxe (UFY/891) Vám zapisuje vedoucí vaší kvalifikační. práce. Jeho splnění pak kontroluje studijní oddělení.

Výchozím zdrojem informací o rozvrhu je STAG.

Přírodovědecká fakulta, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice