Nabídka bakalářských a magisterských diplomových prací


Návrhy témat bakalářských a magisterských diplomových prací nabízených UFY

Pozn.: ve většině případů lze téma a jeho náročnost přizpůsobit pro potřeby bakalářské i magisterské práce.

Zadání bakalářské/magisterské diplomové práce:

Student buď:
1)      zvolí téma z témat předem vypsaných Ústavem fyziky PřF JU (UFY), případně jiných kateder (např. UAI, KAFT) – toto téma je vhodné školitelem přizpůsobit preferencím a možnostem studenta, počtu studentů zajímajících se o téma, atd.
2)      navrhne vlastní téma BP/DP a školitele – může se jednat o odborníka z praxe i akademického pracovníka včetně pracovníků UFY. Školitel musí mít vysokoškolské vzdělání. Pokud není interním zaměstnancem JU nebo AV ČR, musí potenciální školitel dodat krátké CV shrnující jeho vzdělání, profesní kariéru a nejvýznačnější výsledky.

Pokud nebude školitel zaměstnancem PřF, bude jmenován garant z členů ÚFY (po dohodě i jiný akademický pracovník PřF), který dohlédne na formální stránku řešení práce a její formu.
Školitel – specialista, konzultant - je nepovinný údaj, vhodný pokud se na vedení studenta podílejí dvě osoby. Školitel - specialista (a samozřejmě ani školitel) nemůže být oponentem. Garant oboru (fakultní formulář) se u studentů UFY nemusí uvádět.

Pro výběr vhodného tématu je zásadní projednání návrhu a podrobné specifikace s potenciálním školitelem. Po výsledném rozhodnutí student ve spolupráci se školitelem vyplní zadávací protokol bakalářské (verze pro MVT) nebo magisterské diplomové práce a pošle elektronicky vedoucímu UFY  ke schválení. Po schválení podepíše 3 originály - jeden odevzdá na studijním oddělení, jeden zůstává studentovi a školiteli. V případě garanta či konzultanta práce se vyhotovují další originály.

Podrobnosti k formální stránce práce, přehled zadaných prací a další informace jsou zde.

Ve vlastním zájmu se zadáním závěrečné práce neotálejte - nabídka témat je sice široká, ale může nastat situace, kdy někteří školitelé již nebudou moci další vedení BP přijmout z důvodu vedení již jiných prací nebo pro vás zajímavé téma bude již zvoleno jiným studentem.

Student musí mít zadanou bakalářskou práci nejpozději do konce října 5. semestru bakalářského studia,  magisterskou práci nejpozději do konce 1. semestru magisterského studia.

Nabídka bakalářských prací pro obor Mechatronika


Nabídka bakalářských prací pro obory Měřicí a výpočetní technika, Fyzika, Fyzika pro vzdělávání, Biofyzika
Nabídka diplomových prací pro obory Fyzikální měření a modelování, Učitelství fyziky pro SŠ, Biofyzika

FA1: Korelační spektroskopie
Školitel: RNDr. František Adamec, CSc.
Úkol: Sestavit aparaturu pro měření fluorescenčních korelačních spekter a ověřit její funkčnost.
Požadované znalosti: Znalosti fyziky na úrovni základních kurzů přednášených na Přírodovědecké fakultě JU.

FA2: Aplikace pro vyhodnocení dat z měření dob života fluorescence
Školitel: RNDr. František Adamec, CSc.
Úkol: Vytvořit počítačovou aplikaci pro vyhodnocení dat získaných z měření kinetiky dohasínání fluorescence.
Požadované znalosti: MATLAB popřípadě C++. Znalosti matematiky na úrovni základních kurzů přednášených na Přírodovědecké fakultě JU.


MD1: Příprava experimentů pro Fyzikání praktikum III (bakalářská práce)
Školitel: RNDr. Milan Durchan, CSc.; konzultant: doc. Petr Adámek, Ph.D.
Úkol: Sestavit aparaturu pro měření rychlosti světla ve vzduchu, ve vodě, ve skle. Student/ka zkontroluje, zapojí a otestuje zakoupené přístroje (zrcadla, detekční linka, osciloskop), ve spolupráci s konzultantem sestaví zdroj světla (LED), provede zkušební (vzorové) měření a vytvoří zadávací protokol pro tuto úlohu.


MF1: Příprava experimentů pro Fyzikání praktikum IV (bakalářská práce)
Školitel: Mgr. Marcel Fuciman, Ph.D.
Student/ka zkontroluje, zapojí a otestuje zakoupené přístroje, provede zkušební (vzorové) měření a vytvoří zadávací protokoly pro každou úlohu. Předpokládané úlohy: Millikanův experiment, Stanovení Planckovy konstanty, Stanovení Rydbergovy konstanty, Frank-Hertzův experiment, Difrakce elektronu, NMR, Zobrazování drah nabitých částic + 2 radiologické experimenty dle dodaných přístrojů.

MF2: Studium generace bílého kontinua v blízké infračervené oblasti (bakalářská/diplomová práce)
Školitel: Mgr. Marcel Fuciman, Ph.D.
Student bude pomocí subpikosekundových laserových pulsů generovat bílé kontinuum. Smyslem práce je optimalizace spektra bílého kontinua v NIR oblasti. To bude provedeno variací následujících parametrů: vlnová délka čerpacího svazku, velikost clony, ohnisková vzdálenost čočky, materiál atd.


PJ1: Metody zpracování signálů magnetoakustických vln ve sluneční atmosféře - zadáno (Miroslav Říha)
Školitel: doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D.
Student se ve své práci zaměří na některé metody zpracování vlnových signálů (wavelety, Gaussovou-Hermiteovou aproximační metodou, atd.), získaných pomocí numerických simulací. Pokusí se porovnat výhody a nevýhody zmíněných i dalších metod.
Práce se předpokládá jako bakalářská a je vhodná pro studenty všech oborů. Žádné speciální znalosti nejsou požadovány.

PJ2: Návrh úloh do praktika z astronomie a astrofyziky - zadáno (Bc. Magdaléna Šimonová)
Školitel: doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D.
Student připraví sadu deseti úloh do připravovaného praktika z astronomie a astrofyziky. Tyto úlohy bude vhodné úlohy rozdělit na pozorovací a teoretické. Ke každé úloze napíše návod a popis měřené úlohy, případně může sestavit i nějaký elektronický přístroj k dané úloze, pokud bude potřeba.
Práce je vhodná pro studenty všech oborů. Předpokládá se pouze alespoň částečný zájem o astronomii a astrofyziku.

PJ3: Demonstrační experimenty pro základní kurz Fyziky I. - zadáno (Ladislav Soukup)
Školitel: doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D.
Úkolem studenta bude vybrat a připravit sadu demonstračních experimentů, vhodně doplňujících témata probíraná na přednáškách v základním kurzu Fyziky I. Jednalo by se o experimenty jak počítačové, tak experimenty prováděné pomocí přístrojů, odpovídajíci náplni přednášek, tj. mechanice a molekulové fyzice a termice.
Práce je vhodná pro studenty všech oborů.

PJ4: Oscilační procesy v magnetických strukturách sluneční koróny - zadáno (Bc. Kryštof Effenberk)
Školitel: doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D
Student se ve své práci zaměrí na numerické simulace oscilačních a vlnových procesů (rychlých magnetoakustických vln) ve sluneční koróně. Vytvoří numerické modely ve 2D v kódu FLASH4.2 pro magnetické struktury (magnetické arkády, current-sheet), se započítáním gravitačního pole, a získané výsledky interpretuje z hlediska pozorování jak pozemských, tak kosmických.

 Zadání bakalářských a diplomových prací ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR v Ondřejově
Na různých odděleních (sluneční oddělení, oddělení meziplanetární hmoty, …) AsÚ AV ČR v Ondřejově je možné zadávat si diplomové nebo bakalářské práce podle zájmů a vloh studenta. Více informací o vědecké práci na AsÚ je možno získat na internetové adrese https://www.asu.cas.cz
Pro získání prvních informací o možné bakalářské nebo diplomové práci napište na: pjelinek@prf.jcu.cz nebo zavolejte na Ústav fyziky a biofyziky PřF JU, tel.: +420 387 776 261.


MP1: Studium interakcí molekul s minerálními povrchy pomocí molekulární dynamiky
Školitel: doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D.

Modelování minerálních povrchů a jejich interakcí s vodou, ionty a (bio-)molekulami v programu GROMACS na linuxovém počítačovém klastru.
Požadavky: schopnost pracovat se softwarem a literaturou v angličtině; znalost operačního systému linux (lze získat během řešení BP
/DP).
Pozn.: lze zadat více témat věnovaných obdobné tématice
Téma je vhodné pro studenty Fyziky, Fyzikálního měření a modelování, Biofyziky, Chemie a Měřicí a výpočetní techniky.

MP2: Počítačové simulace molekul v programu GROMACS
Školitel: doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D.

Řešení dílčího úkolu molekulární dynamiky  v programu GROMACS na linuxovém počítačovém klastru.
Požadavky: schopnost pracovat se softwarem a literaturou v angličtině; znalost operačního systému linux (lze získat během řešení BP).

Pozn.: lze zadat více témat věnovaných obdobné tématice.
Téma je vhodné pro studenty Fyziky, Fyzikálního měření a modelování, Biofyziky a Měřicí a výpočetní techniky.

MP3: Paralelní programování výpočtů
Školitel: doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D.

Seznámení s paralelizací pomocí MPI a OpenMP, studium efektivity v závislosti na počtu paralelních vláken, studium efektivity komunikace dat použitím různých paralelních příkazů. Prozkoumání možnností paralelizace pomocí ClusterOMP.
Požadavky: schopnost pracovat se softwarem a literaturou v angličtině; znalost programování v jazyce C nebo FORTRAN; základy paralelního programování (lze získat během řešení BP, viz kurz UAI/730).

Téma je vhodné pro studenty Měřicí a výpočetní techniky a Aplikované informatiky.


VS1: Diplomová práce řešící problematiku z oblasti fyziky plazmatu a plazmové přípravy tenkých funkčních vrstev
Školitel: doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D.

Konkrétní téma diplomové práce je vypsáno po dohodě se školitelem. Jedná se především o práce z oblasti diagnostiky plazmatu, nanášení tenkých funkčních vrstev, analýzy tenkých vrstev apod. Vybrané téma spadá do aktualně řešené problematiky laboratoře fyziky plazmatu. Oblasti řešených témat lze najít zde.

VS2: Technologie získávání vakua
Školitel: doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D.

Diplomová práce je zaměřena na technologii získávání vakua, měření tlaků a řízené kontroly tlaku pracovních plynů ve vakuové komoře. V teoretické části se posluchač seznámí s teorií získávání vakua na úrovni dostupné literatury. V praktické části je hlavním úkolem zkompletovaní vakuového systému, zprovoznění dvoustupňového čerpání vakuové komory, implementace a kalibrace meřících elementů a zautomatizování kontroly tlaku v komoře v závislosti na průtoku pracovních plynů. Téma je vhodné především pro studenty denního studia (v případě zájmu i kombinovaného studia), nutným předpokladem je pozitivní přístup k experimentální fyzice, základní technické dovednosti a schopnost samostatné práce v laboratoři. Dále se předpokládají základní dovednosti v programovaní a řízení procesu počítačem. Bližší specifikace po dohodě.

VS3: Počítačem řízené reálné procesy při fyzikální experimentech
Školitel: doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D.
 
Diplomová práce je zaměřena na kontrolu a řízení reálných procesů pomocí počítače  během fyzikálních experimentů, např. řízení polohy skrze krokové motory, měření základních fyzikálních veličin atd. Navržené téma je vhodné pro studenty denního i kombinovaného studia, předpokládá se samostatnost a pokročilejší znalosti v programováni. Bližší specifikace po osobní dohodě.

VS3: Pokročilé demonstrační experimenty z elektřiny a magnetismu
Školitel: doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D. 
Základním cílem diplomové práce je příprava a realizace pokročilých demonstračních experimentů z oblasti elektřiny a magnetismu, které budou využity při přednáškách z Fyziky II (elektřina a magnetismus). Diplomant v rámci předložené práce připraví cca 10 pokročilých demonstračních experimentů (např. Barkhausenovy skoky, elektrostatický odlučovač, Hallův jev, Petřinova spirála, vířivé proudy, Edisonův pokus, přechodové jevy atd.)

VS5: Volné téma dle výběru posluchače
Školitel: doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D. 
Volné téma dle výběru posluchače. Vhodné zejména pro studenty kombinovaného studia, kde se počítá s projekcí do jejich profesního zaměření. Pouze po dohodě a důkladné osobní konzultaci cílů a metod pro zvolené téma.


ZH1: Pulzní  zdroj s vysokým výkonem v pulzu pracující v rozsahu nízkých frekvencí pro buzení plazmatu
Školitel: Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D. 
Základním cílem bakalářské práce je vývoj a stavba vysokovýkonného pulzního zdroje pro buzení plazmových výbojů s vysokým stupněm ionizace. Základním kritériem pro hodnocení bakalářské práce bude funkční vzorek vysokovýkonného pulzního zdroje. Pulzní zdroj bude napájen nastavitelným dc napětím do -1000 V, bude pracovat s frekvencí v rozsahu 30 Hz - 100 kHz při střídě od 1% - 75 %, s proudy v napěťovém pulzu do 200 A.

ZH2: Pulzní dvoukanálový budič s ochranným obvodem proti oblouku
Školitel: Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D. 
Základním cílem bakalářské práce je vývoj a stavba pulzního dvoukanálového budiče s ochranným obvodem proti zapálení oblouku s využitím pro řízení plazmového zdroje. Základním kritériem pro hodnocení bakalářské práce bude funkční vzorek dvoukanálového budiče. Výstupem budiče budou dva synchronní kanály poskytující TTL obdélníkového tvaru s výstupním napětím 5 V do impedance 50 Ohm

ZH3: Diplomová práce řešící problematiku z oblasti fyziky plazmatu a plazmové přípravy tenkých funkčních vrstev
Školitel: Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D.

Konkrétní téma diplomové práce je vypsáno po dohodě se školitelem. Jedná se především o práce z oblasti diagnostiky plazmatu, nanášení tenkých funkčních vrstev, analýzy tenkých vrstev apod. Vybrané téma spadá do aktualně řešené problematiky laboratoře fyziky plazmatu. Oblasti řešených témat lze najít zde.

ZH4: Diplomová či bakalářská práce podle vlastního výběru studenta se zaměřením na užitou elektroniku
Školitel: Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D.

Konkrétní téma diplomové práce je vypsáno po dohodě mezi studentem a školitelem. Předpokládá se téma se zaměřením na užitou elektroniku / elektrotechniku, kde hlavním výstupem práce je funkční vzorek. Může se jednat o pokročité stabilizátory, zdroje napětí, pulzní zdroje, oscilátory atd. Předpokladem je schopnost samostatné manuální prace - pájení, osazování desek, výropba tištěných spojů. Vhodné pro studenty kombinovaného studia.


VŠ1: Spektroskopie karotenoidů v extrémně polárním prostředí
Školitel: Mgr. Václav Šlouf, Ph.D.
Ačkoli většina karotenoidů je čistě hydrofobní povahy, řada těchto molekul vyskytujícíh se ve fotosyntetických organismech má ve své struktuře polární skupiny. Některé z nich významně ovlivňují spektroskopii i funkce svých nositelů.
Úkolem studenta bude nalézt vhodné kandidáty z řad karotenoidů, které by bylo možno rozpustit v extrémně polárních iontových roztocích (tzv. ionic liquid). Dále by se student zaměřil na spektrokopickou chrakterizaci daného karotenoidu v extrémně polárním prostředí včetně pokročilých měření spekter a dob života excitovaných stavů.
Téma je vhodné pro všechny motivované přírodovědně zaměřené studenty (fyzika, chemie, popř. biologie).  

VŠ2: Pokusy domácího kola fyzikální olympiády: příprava a provedení (POZOR!!! Na tuto práci je nutné přihlásit se nejpozději do konce října 2018 a samotné provedení experimentů se studenty pak  proběhne nejpozději do 17.2.2019.) 
Školitel: Mgr. Václav Šlouf, Ph.D. 
Ústav fyziky na PřF JU již tradičně pořádá kurzy pro motivované středoškoláky, kteří by se rádi zúčastnili vyšších kol fyzikální olympiády. Úkolem studenta UFY bude příprava, otestování a provedení pokusů se středoškolskými studenty. Součástí práce bude i protokol s vyhodnocením naměřených dat.
Téma je vhodné pro studenty učitelství fyziky.

VŠ3: Návrh, propagace a realizace akce popularizující fyziku  
Školitel: Mgr. Václav Šlouf, Ph.D. 
Student má za úkol vymyslet, zpropagovat a zrealizovat akci pro veřejnost, na níž se budou zábavnou formou představovat fyzikální jevy. S výhodou je možno za tímto účelem využít vybavení Ústavu fyziky. Parametry akce budou do značné míry záležet na studentově iniciativě.
Téma je vhodné pro studenty učitelství fyziky.MČ1: Řídící software pro řízení experimentu s elektrostatickou sondu
Školitel: Mgr. Martin Čada, Ph.D.
Napsat a odzkoušet software pro řízení experimentu při měření tzv. Langmuirovou sondou v nízkoteplotním plazmatu. Náplň práce bude spočívat v sestavení kódu, ideálně v prostředí MS Visual Studio .NET, pro řízení PCI karty s A/D převodníkem a I/O kanály a jeho otestování na modelovém příkladu.
Požadavky: schopnost pracovat se softwarem a literaturou v angličtině, znalost programování v C++, znalost vývojového prostředí MS Visual Studio .NET výhodou.

MČ2: Vyhodnocení a analýza sondových charakteristik
Školitel: Mgr. Martin Čada, Ph.D.K dispozici budou naměřená data tzv. sondových charakteristik změřených v nízkoteplotním technologickém plazmatu. Cílem práce bude tyto data analyzovat pomocí speciálního software, který je k dispozici. S pomocí školitele pak bude následovat interpretace vyhodnocených dat (grafické a tabulkové znázornění, vysvětlení chování plazmatu atp.)
Požadavky:  schopnost pracovat se softwarem a literaturou v angličtině, znalosti tabulkových kalkulátorů výhodou (MS Excel, Microcal Origin atp.) 

MČ3: Diplomová práce řešící problematiku z oblasti fyziky plazmatu a plazmové přípravy tenkých funkčních vrstev
Školitel: Mgr. Martin Čada, Ph.D.

Konkrétní téma diplomové práce je vypsáno po dohodě se školitelem. Jedná se především o práce z oblasti diagnostiky plazmatu, nanášení tenkých funkčních vrstev, analýzy tenkých vrstev apod. Vybrané téma spadá do aktualně řešené problematiky laboratoře fyziky plazmatu. Oblasti řešených témat lze najít zde.


LP1: Využití analyzátoru signálů (M.Dolejší)
Školitel: Ing. Ladislav Ptáček, Ph. D.
Klíčová slova: Audio, signály, akustika, elektronika.
Práce se bude zabývat využitím analyzátoru signálů v praxi. Cílem bude popsat základní možnosti využití přístroje a podat teoretický přehled těchto metod. Praktická část se bude věnovat měření s přístrojem.
Vhodné pro studenty se zájmem o akustické signály, elektroniku. Výhodou jsou praktické zkušenosti s měřením signálů. Speciální znalosti nejsou požadovány.

LP2: Automatické rozpoznávání zpěvů ptáků
Školitel: Ing. Ladislav Ptáček, Ph. D.
Klíčová slova: Automatické systémy, rozpoznávání řeči, rozpoznávání jedinců.
Cílem práce bude participovat na probíhajcím výzkumu školitele, týkajícího se rozpoznávání jedinců ptáků, případně ptačích druhů. Student bude mít k dispozici nahrávky zpěvů pták plus potřebný SW (Matlab, Avisoft) a HW. Cílem bude provádění experimentů a základní zpracování výsledků. Znalost programování v Matlabu je výhodou, ale nikoliv podmínkou.

LP3: Návrh a vytvoření výukových panelů pro elektrotechniku
Školitel: Ing. Ladislav Ptáček, Ph. D.
Klíčová slova: Elektronika, elektrotechnika, pájení, bastlení, konstrukce el. přístrojů.
Na výuku elektrotechniky jsou v naší laboratoři využívány cvičné panely. V rámci práce student navrhne a vytvoří nové moduly, které rozšiří možnosti měření a budou vzájemně kompatibilní.

LP4: Návrh a vytvoření MIDI kontroleru
Školitel: Ing. Ladislav Ptáček, Ph. D.
Klíčová slova: Elektronika, elektrotechnika, pájení, bastlení, konstrukce el. přístrojů.
Na výuku kurzu zpracování signálů jsou využívány přístroje, které podporují protokol MIDI. Cílem práce bude vytvoření kontroleru/nožního ovladače, který umožní využívání řízení těchto přístrojů prostřednictvím MIDI. K diskusi je vytvoření základního SW, jenž umožní MIDI kontroler naprogramovat.

LP5: Volné téma studenta, oblast akustika
Školitel: Ing. Ladislav Ptáček, Ph. D.
Klíčová slova: Audio, signály, akustika, elektronika.
Student má možnost si po konzultaci se školitelem navrhnout téma a zadání práce v oblasti akustiky.

LP6: Volné téma studenta, oblast elektronika a elektrotechnika (V.Kocar, J.Pexa, P.Chytra)
Školitel: Ing. Ladislav Ptáček, Ph. D.
Klíčová slova: Elektronika, elektrotechnika, pájení, bastlení, konstrukce el. přístrojů.
Student má možnost si po konzultaci se školitelem navrhnout téma a zadání práce v oblasti elektroniky či elektrotechniky. 


Terénní solární systém s flexibilní kapacitou
1) Student v rámci své práce navrhne a vyrobí systém pro napájení vědeckých přístrojů v terénu s modulárně měnitelnou kapacitou akumulátorů. Zdrojem pro nabíjení akumulátorů je fotovoltaický článek s výkonem 60 Wp (napětí 12 V), alternativně jiný 12V zdroj. Výstup ze zařízení na 12 a 5 V.
2) Rozšíření bateriové kapacity systému Sunload M60
Student v rámci své práce navrhne a v případě možnosti realizuje navýšení bateriové kapacity systému Sunload M60 formou volitelně připojovatelných bloků akumulátorů.
Úložná kapacita bateriového systému alespoň 160 Wh
Zadavatelem práce je Katedra botaniky (dr. Tomáš Hauer), která disponuje uvedeným zařízením a poptává jeho rozšíření. Kontaktní osoba doc. Milan Předota.


PA1: Měření neelektrických veličin - návrh a realizace převodníku fyzikální veličiny na elektrickou:
 - měření teploty
 - měření síly
 - měření magnetického pole
 - dle vlastního výběru po konzultaci.
Školitel: doc. Petr Adámek, Ph.D.

PA2: Moduly do praktika z elektroniky - analogová technika
 - číslicová technika
 - mikroprocesor, mikrořadič
 - dle vlastního výběru po konzultaci.
Školitel: doc. Petr Adámek, Ph.D.

PA3: Modul do praktika z mechatroniky - libovolný manipulátor s krokovým motorem se snímači polohy řízen průmyslovým počítačem
 - dle vlastního výběru po konzultaci.
Školitel: doc. Petr Adámek, Ph.D.


 Témata diplomových prací ve spolupráci se společností Rohde & Schwarz Vimperk

 Vypsaná témata jsou možností, jak se seznámit se špičkovými technologiemi a postupy ve společnosti Rohde & Schwartz.  Od studenta jsou očekávány potřebné vstupní znalosti a samostatnost. Při plnění úkolů může student počítat s podporou specialistů R&S. Všechny práce  budou prováděny na půdě společnosti. Představují tak šanci poznat prostředí firmy, což může být velkou výhodou zejména u studentů se zájmem o zaměstnání ve společností po skončení studia.

Témata 1-4 jsou vhodná pro zájemce o elektroniku. Témata 5-7 jsou vhodná o zájemce o tematiku optimalizace výroby a výrobního toku.

 V případě zájmu o tato témata kontaktujte Ing. Ptáčka nebo doc. Předotu.

1.     Linearizace amplitudové a fázové charakteristiky reálného VF zesilovače.
Popis:
Navrhněte algoritmus pro linearizaci amplitudové a fázové charakteristiky reálného VF zesilovače. Zesilovač je provozován při svém jmenovitém výkonu v rozsahu frekvencí UHF 474 - 858 MHz. Zesilovač je buzen digitálním signálem DVB-T. Cílem je zajistit co nejlepší potlačení nežádoucích produktů  (odstup ramen lepší než 40dB) vznikajících na nelinearitách zesilovače.
Ověřte funkčnost nastavení měřením parametrů na reálném vzorku zesilovače.
Ověřte též  závislost MER na velikosti odstupu ramen.
Doplňující informace a možné vybavení:
-televizní budič Sx800 - 2095.1502.71
-měřený zesilovač - SLX8000B44 - UHF 10W - 2100.2807.02
-šířka kanálu 8MHz
-typické hodnoty - odstup ramen zesilovače bez korekce lepší než 33dB.
-ramena měřena ±4,2 MHz od středu VF kanálu
- vstupní a výstupní impedance zesilovače 50 Ohm, PSV<1,1

2.     Univerzální automatické měřící pracoviště pro měření zdrojů
Popis:
Navrhněte a realizujte univerzální automatické měřící pracoviště pro měření zdrojů. Cílem práce je vytvořit jak HW tak SW pro automatické měření, který bude odpovídat definovaným standardům firmy Rohde& Schwarz.
Výsledkem měření bude protokol, který musí odpovídat internímu měřícímu předpisu pro měřené zdroje.
K dispozici:
HW: Laboratorní zdroj  GoodWill PPT3615, Laboratorní zdroje  Rohde&Schwarz NGPE, Multimetr Agilent 34401A, Osciloskop Tektronix TDS1012B, Nf generátor Rohde&Schwarz AFG, Vektorový analyzátor Rohde&Schwarz ZVR, Releové pole Rohde&Schwarz TSG600, Laboratorní zátěž EA EL3160-60
SW: Měřící systém Rohde&Schwarz G5, Vývojové prostředí National Instruments Labwindows CVI

3. Návrh koncového tranzistorového stupně VF zesilovače 1,5 GHz
Popis: Navrhněte a realizujte koncový tranzistorový stupeň výstupní desky signálového generátoru 1,5 GHz. Parametry zesilovacího stupně jsou dány, jakožto i obvod předzesilovače. Výsledkem návrhu a realizace je reálný zesilovač splňující předepsané parametry.

4. Využití antistatického testeru PGT 120
Personell Grounding Tester PGT 120 firmy Wolfgang Warmbier testuje náramky a obuv za účelem provedení vstupní kontroly do vyhrazeného prostoru EPA.
Zadání:
Analýza různých možností využítí testeru s ohledem na vnitřní potřeby provozu R&S Vimperk
Definice správného nastavení testeru v souladu s ESD směrnicemi firmy
Návrh instalace zkušebního bodu
a) se zajištěním automatické evidence zkoušky jednotlivých pracovníků při napojení a docházkový systém
b) s automatickým ovládáním standardně používaného turniketu a případně jeho následná realizace.
Součástí návrhů jsou:
- definice potřebného vybavení
- stanovení ceny
- praktické připojení na další systémy
- rozhodovací analýza navržených řešení

 5. Fungování interní logistiky 3VK (Kabelová výroba)

6.  Fungování interní kvality 3VK (Kabelová výroba)

7.  Defektoskopie u RF kabelů – vliv výrobního postupu na RF parametry kabelu (3VK)


Pro studenty MVT mohou být zajímavá i témata nabízená Ústavem aplikované informatiky PřF.

Přehled všech prací řešených na Ústavu fyziky dle STAGu.