Nabídka bakalářských a magisterských diplomových prací


Návrhy témat bakalářských a magisterských diplomových prací nabízených UFY

Pozn.: Ve většině případů lze téma a jeho náročnost přizpůsobit pro potřeby bakalářské i magisterské práce.

Toto je odkaz na nabídku bakalářských prací pro obor MechatronikaPro usnadnění psaní bakalářských a magisterských diplomových prací je studentům k dispozici doporučená šablona závěrečných prací.

Zadání bakalářské/magisterské diplomové práce:

Student buď:
1)      zvolí téma z témat předem vypsaných Ústavem fyziky PřF JU (UFY), případně jiných kateder (např. UAI, KAFT) – toto téma je vhodné školitelem přizpůsobit preferencím a možnostem studenta, počtu studentů zajímajících se o téma, atd.
2)      navrhne vlastní téma BP/DP a školitele – může se jednat o odborníka z praxe i akademického pracovníka včetně pracovníků UFY. Školitel musí mít vysokoškolské vzdělání. Pokud není interním zaměstnancem JU nebo AV ČR, musí potenciální školitel dodat krátké CV shrnující jeho vzdělání, profesní kariéru a nejvýznačnější výsledky.

Pokud nebude školitel zaměstnancem PřF, bude jmenován garant z členů ÚFY (po dohodě i jiný akademický pracovník PřF), který dohlédne na formální stránku řešení práce a její formu.
Školitel – specialista, konzultant - je nepovinný údaj, vhodný pokud se na vedení studenta podílejí dvě osoby. Školitel - specialista (a samozřejmě ani školitel) nemůže být oponentem. Garant oboru (fakultní formulář) se u studentů UFY nemusí uvádět.

Pro výběr vhodného tématu je zásadní projednání návrhu a podrobné specifikace s potenciálním školitelem. Po výsledném rozhodnutí student ve spolupráci se školitelem vyplní zadávací protokol bakalářské nebo magisterské diplomové práce a pošle elektronicky vedoucímu UFY  ke schválení. Po schválení podepíše 3 originály - jeden odevzdá na studijním oddělení, jeden zůstává studentovi a školiteli. V případě garanta či konzultanta práce se vyhotovují další originály.

Podrobnosti k formální stránce práce, přehled zadaných prací a další informace jsou zde.

Ve vlastním zájmu se zadáním závěrečné práce neotálejte - nabídka témat je sice široká, ale může nastat situace, kdy někteří školitelé již nebudou moci další vedení BP přijmout z důvodu vedení již jiných prací nebo pro vás zajímavé téma bude již zvoleno jiným studentem.

Student musí mít zadanou bakalářskou práci nejpozději do konce října 5. semestru bakalářského studia,  magisterskou práci nejpozději do konce 1. semestru magisterského studia.

Seznam témat v PDFPro studenty MVT mohou být zajímavá i témata nabízená Ústavem aplikované informatiky PřF.

Přehled všech prací řešených na Ústavu fyziky dle STAGu.