Biofyzika

Biofyzika jako studijní obor představuje ve světě širokou škálu studijních programů, od fyzikálních, kvantově mechanických, přes biochemické, až po (molekulárně) biologické; obecně však se dá charakterizovat jako vědní obor studující biologické systémy pomocí experimentálních metod založených na fyzikálních principech.


Některé experimentální metody vyžadují hlubší fyzikální základ, biofyzika jako studijní obor opírající se o takovéto metody je pak pěstována spíše na fakultách matematicko-fyzikálních. Mohutně se rozvíjejí možnosti výpočetní techniky a z toho vyplývající fyzikální, kvantově mechanické výpočty, biochemické, molekulárně genetické, biologické modelování, digitální analýza obrazu, či zvuku apod. Naopak některé univerzity pěstují biofyziku "více biologickou".

Jihočeská univerzita nabízí zajímavý kompromis posluchačům tříletého studijního bakalářského programu Biofyzika: budou seznámeni v prvé řadě s nezbytnými základy fyziky, jak teoretické, tak experimentální. Projdou též základy chemie, biochemie; chemické a biologické laboratorní techniky, a to v kampusu, jehož součástí je vedle Jihočeské univerzity i špičkové Biologické centrum AV ČR. Součástí povinného programu jsou i nezbytné základy počítačové techniky.

Bakalářský program Biofyzika je koncipován tak, aby zájemce profiloval ke vstupu do navazujícího magisterského studia biofyziky, ale aby jim případně umožnil i pokračovat  studiem v příbuzných mezních oborech - na hranici mezi biologií, chemií a fyzikou, ať již směrem k medicíně, farmakologii, ale i blíže k fyzice, např. elektronové mikroskopii, či dalším oborům blíže k biologii, molekulární biologii, v rámci Biologického centra, či oborům spíše chemickým (fyzikální chemie) ve spolupráci např. s univerzitou v Linci.

Domníváme se, že pokud v mezních oborech se mladý člověk v dnešní době má prosadit, tak nejtěžší je pochopit principy a teoretické základy fyziky, resp. matematický aparát potřebný pro fyziku. A zde je třeba zkušený lektor, aby "filozofii" a základní kameny pomohl pochopit. V biochemii či biologii se předpokládá, že mladý odborník je schopen nastudovat a "přetřídit" obrovské množství empirických poznatků na to, co je principiální či naopak nepodstatné, již  do značné míry i sám.

Proč studovat biofyziku na PřF JU?

  • nově vybavené studentské experimentální laboratoře a posluchárny v budově C v kampusu na Branišovské ul. v Č. Budějovicích

Budova C - Praktikum z atomové a jaderné fyziky - Fyzikální laboratoř - Millikanův experiment Budova C

schema

Laboratoř femtosekundové spektroskopie

  • úzký kontakt s vědeckými týmy mimo jihočeský región => kromě všech českých biofyzikálních lze jmenovat naše nejbližší kolegy v zahraničí např. na univerzitě v Lundu, návaznost našeho studia biofyziky např. s magisterským oborem Biologické chemie (přeshraniční studium, Linz), a další a další. Možnosti studia, studijních pobytů, v zahraničí. Jihočeská univerzita se nachází i na Špicberkách i na Nové Guinei.
  • individuální přístup ke každému našemu studentovi již od prvního semestru, od samého počátku studia Mezinárodní tým

 Seznam povinných kurzů je zde ke stažení

Stáhnout