Fyzika pro vzdělávání

Bakalářský obor Fyzika pro vzdělávání studijního programu Fyzika vznikl na Přírodovědecké fakultě jako důsledek strukturace dosavadních pětiletých učitelských programů pro výchovu učitelů fyziky pro střední školy na bakalářský a magisterský stupeň. Během studia bakalářského oboru posluchač získá odborné znalosti a seznámí se s řadou experimentálních technik z různých oblastí fyziky.


Proč studovat učitelství fyziky na PřF JU?

  • široká nabídka kombinací (např. F-Bi, F-Ch, F-M, F-I)

  • nově vybavené studentské experimentální laboratoře a posluchárny

Fyzikální laboratoř - Millikanův experiment

  • úzký kontakt s vědeckými týmy => možnost zajímavých závěrečných prací a spolupráce na vědeckých projektech

 Laboratoř femtosekundové spektroskopie

Koncepce výuky

  • student se zapisuje na kombinaci dvou oborů, tedy Fyzika + další obor (např. Biologie, Chemie, Matematika, Informatika)
  • bakalářský stupeň zaměřen na získání odborných znalostí z aprobačních oborů => v magisterském stupni možnost pokračovat jak v učitelských (zaměření zejména na didaktiky aprobačních předmětů a pedagogicko-psychologický základ), tak neučitelských oborech
  • pro získání kompletního vzdělání učitele s dvouoborovou aprobací nutno dále absolvovat navazující magisterské obory, jak je zřejmé z tabulky níže (navazující studium označeno kurzívou)

Bakalářský stupeň

Magisterský stupeň

Fyzika pro vzdělávání

Učitelství fyziky pro SŠ

„Další předmět“ pro vzdělávání

Učitelství "dalšího předmětu" pro SŠ

Pozn.: Vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy (včetně fyziky) je v rámci Jihočeské univerzity zaštiťováno Přírodovědeckou fakultou. Na výuce psychologicko-pedagogických předmětů se podílí Pedagogická fakulta JU.

Podmínky pro přijetí

  • podání přihlášky

  • ukončené SŠ vzdělání

  • absolvované 3 roky matematiky a 2 roky fyziky na SŠ (v případě nesplnění tohoto požadavku nutno absolvovat přijímací test)

  • detailnější informace najdete zde

Další důležité informace