Fyzikální měření a modelování

Navazující magisterský obor Fyzikální měření a modelování nabízí možnost magisterského vzdělávání zejména absolventům bakalářských oborů Fyzika a Měřicí a výpočetní technika. Magisterské studium na PřF lze zahájit od LS i ZS.


Přihlášky ke studiu do navazujícího magisterského oboru Fyzikální měření a modelování budou přijímány do termínů uvedných v dokumentu Informace k podávání přihlášek, přijímací řízení. Bývá kolem 16. května pro studium od ZS a kolem 15. prosince pro studium od LS.

Garant oboru, kontaktní osoba: doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D.

Profil absolventa studijního oboru a cíle studia:
Cílem studia je poskytnou magisterské vysoškolské vzdělání absolventům, kteří budou mít hluboký teoretický matematický i fyzikální základ pro pochopení pokročilých fyzikálních jevů a zkušenosti s pokročilými fyzikálními měřicími technikami. Fyzikální procesy budou schopni nejen experimentálně měřit, ale i modelovat za použití vhodného softwaru. Budou seznámeni i se softwarem na zpracování a vizualizaci dat a řízení experimentů. Díky vysoké kvalitě jazykového vzdělávání na PřF JU budou absolventi schopni pracovat s anglicky psanou literaturou a softwarem a komunikovat se zahraničními odborníky a partnery.

Díky svému nadhledu, zkušenostem s řešením problémů v řadě oblastí fyziky experimentálními přístupy i modelováním a znalostí vazeb mezi těmito přístupy bude absolvent schopen zastávat pozice v základním i aplikovaném výzkumu akademických pracovišť a výzkumných a vývojových centrech výrobních závodů či jejich provozech. Uplatnění nalezne také ve specializovaných soukromých firmách věnujících se fyzikálnímu měření a servisu měřících zařízení.

Absolvent studia si rozšíří své dosavadní znalosti o magisterské kurzy věnované pokročilému fyzikálnímu měření a modelování. Jejich profil odpovídá zaměření pracoviště (optická měření, plazmové technologie, zpracování audiosignálů, elektronová mikroskopie, částicové i spojité počítačové modelování, modelování fyzikálních procesů a řízení experimentů). Poptávce významných zaměstnavatelů v jižních Čechách (ČEZ - JE Temelín, Bosch - výrobní a vývojový závod v Č. Budějovicích zaměřený na palivové systémy a zpracování plastů) vycházejí vstříc kurzy věnované jaderné fyzice a energetice (Jaderná energetika, Experimentální reaktor a jeho využití v jaderné energetice) a modelování proudění (Numerická matematika II. - num. vyp. dif. rov., Mechanika tekutin).

Realizace oboru je v souladu se strategickým projektem JU "Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory JU v Českých Budějovicích – Přírodovědecká fakulta (Rozvoj PřF JU)", v rámci něhož PřF JU v roce 2013 dokončila stavbu budovy C, ve které bylo vybudováno a vybaveno výukové i vědecké zázemí Katedry fyziky PřF.

Se zaměřením vědecké činnosti Katedry fyziky a vybavením vědeckých laboratoří se uchazeč může seznámit na stránkách jednotlivých laboratoří.

Studijní plán:
V průběhu magisterského studia musí student získat alespoň 120 kreditů. Tyto kredity získá za povinné předměty oboru (45 kreditů), za povinně volitelné předměty v minimálním rozsahu 28 kreditů, za volitelné předměty vlastního výběru v minimálním rozsahu 8 kreditů a za diplomovou práci (39 kreditů).
Pokud student absolvoval některý z povinných předmětů již v bakalářském studiu, musí si odpovídající počet kreditů doplnit některým povinně volitelným předmětem (bak. obor Fyzika obsahuje povinně předměty Matematická analýza III, IV; naopak bak. obor Měřicí a výpočetní technika obsahuje povinně předměty Elektronika II a Principy a systémy měřících přístrojů).

Studijní plán v nové akreditaci 2018-2028

Elektronické a elektrotechnické předměty:
Elektronika I., II., (povinné předměty, absolventi MVT mají splněno z bak. studia)
Snímače, detektory, čidla I-principy, Snímače, detektory, čidla II-příklady apl. (povinné předměty)
Modelování elektronických obvodů, Zpracování audiosignálů (povinně volitelné předměty)

Měřicí technika:
Principy a systémy měřících přístrojů (povinný předmět, absolventi MVT mají splněno z bak. studia)
Speciální měření (p)
Optická měření (pv)

Fyzikální předměty:
Fyzika plazmatu, Plazmová fyzika a astrofyzika, Plazmové technologie (pv)
Materiály a technologie připravy (pv)
Kvantová teorie I., Lasery a nelineární optika (pv)
Mechanika tekutin (pv)
Electron Microscopy I., II. (pv)
Jaderná energetika (v)
Experimentální reaktor (ÚJV Řež) a jeho využití v jaderné energetice (pv)

Modelování:
Software pro vědecko-technické výpočty (p)
Počítačová fyzika – počítačové modelování (p)
LabView (pv)
Modelování a simulace (pv)
Pokročilé simulace ve fyzice mnoha částic (pv)
Numerická matematika II. - num. vyp. dif. rov. (pv)
Počítačová grafika (v)

Matematické předměty:
Matematická analýza III. (p)
Úvod do diferenciálních rovnic (pv)
Diferenciální rovnice (pv)
Numerická matematika I. (pv)
Matematická analýza IV. (pv)

Programování:
Základy programování v jazyce C nebo Procedurální programování v C/C++ (povinný předmět, absolventi MVT mají splněno z bak. studia)
Objektové programování v C++ a C# (povinně volitelný předmět, absolventi MVT mají splněno z bak. studia)
Paralelní programování (pv)

Cizí jazyk:
Magisterská zkouška z angličtiny (p)

Otázky ke Státním závěrečným zkouškám