Menu

Témata závěrečných prací


Téma Školitel  
Analýza modelu typu dravec-kořist s proměnnou funkční odpovědí. Doc. Dr. Ing. Luděk Berec  
Analýza modelu typu dravec-kořist s natalitou kořisti závislou na poměru počtu kořisti ku počtu dravců. Doc. Dr. Ing. Luděk Berec  
Analýza epidemiologického modelu s Allee efektem díky problémům s nalezením partnera u infekčních jedinců. Doc. Dr. Ing. Luděk Berec  
Vliv rozdílných disperzních schopností náchylných a infekčních jedinců na dynamiku populace - prostorově explicitní individuálně orientovaný model. Doc. Dr. Ing. Luděk Berec  
Vliv dimenze a počátečního rozmístění jediců na růst pohlavně strukturované populace - prostorově explicitní individuálně orientovaný model. Doc. Dr. Ing. Luděk Berec  
Řešení obyčejných diferenciálních rovnic 2. řádu iterační metodou Prof. RNDr. Josef Daněček, CSc. zadáno
Nerovnice a jejich využití v geometrii a přírodních vědách. Prof. RNDr. Josef Daněček, CSc.  
Nekonečné funkční řady a jejich aplikace. Prof. RNDr. Josef Daněček, CSc.  zadáno
Statistické šetření - srovnání matematických znalostí studentů vybraných středních škol. Doc. RNDr. Iva Dostálková, Ph.D.
Numerické metody hledání extrémů funkcí v mechanice. Doc. Dr. Ing. Jan Valdman zadáno
Regresní analýza. Doc. RNDr. Iva Dostálková, Ph.D.  
Statistické zpracování úspěšnosti studia informatiky na PřF JU. Doc. RNDr. Iva Dostálková, Ph.D.
Nerovnosti a jejich aplikace. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D. zadáno
Aproximace funkcí (kritéria pro aproximace funkcí, výběr vhodných funkcí, aplikace na konkrétní problém). RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D.
Funkcionální rovnice (klasifikace, metody řešení, využití v úlohách matematické olympiády). RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D.
Geometrické aspekty řešení soustav lineárních rovnic. Mgr. Lenka Zalabová, Ph.D.  
Geometrie komplexních čísel. Mgr. Lenka Zalabová, Ph.D.