Menu

Vynikající úspěšnost PřF JU v soutěži GAČR - projekty s počátkem řešení 2017


Grantová agentura České republiky podpořila 13 z 23 podaných žádostí PřF JU o standardní projekty, tj. 56,5 % projektů. PřF tím nejen výrazně překonala letošní celostátní úspěšnost GAČR v této výzvě 33,1 %, ale i svou loňskou nadprůměrnou úspěšnost 44 %. Další dva projekty byly uděleny PřF JU jako spolunavrhovateli.
GAČR také podpořila jedinou podanou žádost PřF o mezinárodní projekt s německou Hochschule Anhalt.
Oproti loňskému roku naopak PřF neuspěla v žádné ze tří podaných žádostí o juniorský projekt GAČR.

Blahopřejeme všem úspěšným žadatelům a ostatním přejeme úspěchy v dalších ročnících GAČR a ostatních výzvách.

Podpořené projekty:

Standardní - uchazeč PřF JU

Navrhovatel Název projektu Obor Číslo projektu
Ing. MgA. David Boukal, Ph.D.  Studenokrevní sladkovodní živočichové a klimatická změna: vliv fenotypové plasticity na životní cykly a trofické interakce Zemědělské a biologicko-environmentální vědy  17-15480S
Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D. Vznik adenozinu jako signálu sobecké imunity Lékařské a biologické vědy  17-16406S
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. Genomika a populační genetika v systému parazit-hostitel: přeskoky, diverzifikace a adaptace Zemědělské a biologicko-environmentální vědy  17-19831S
RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. Nové pohledy na koexistenci a rozdělení nik terestrických orchidejí: funkční vlastnosti formující interakce mezi orchidejemi a houbami Zemědělské a biologicko-environmentální vědy  17-13001S
doc. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.  Studium hydratace a flexibility enzymů pomocí pokročilých strukturních a biofyzikálních metod Lékařské a biologické vědy  17-24321S
prof. RNDr. Jan Lepš, CSc.  Stabilní ale dynamické: mechanismy určující dlouhodobou dynamiku diverzity v temperátních trávnících Zemědělské a biologicko-environmentální vědy  17-05506S
RNDr. Petr Macek, Ph.D.  Spojení funkčních vlastností tří úrovní organismů jako indikátory ekosystémových funkcí v Arktidě Zemědělské a biologicko-environmentální vědy  17-20839S
RNDr. Petr Nguyen, Ph.D. Chromozomální přestavby v evoluci motýlů (Lepidoptera)  Zemědělské a biologicko-environmentální vědy  17-17211S
doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. Molekulární popis jevů v elektrické dvojvrstvě - predikce a interpretace experimentálních dat počítačovými simulacemi Vědy o neživé přírodě 17-10734S
RNDr. Klára Řehounková, PhD. Faktory determinující sukcesi vegetace v měřítku České republiky  Zemědělské a biologicko-environmentální vědy  17-09979S
doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D.  Struktura a funkce společenstva AM hub v obhospodařovaných travinných porostech: role funkčních typů hostitele, jejich diversity a konkurence Zemědělské a biologicko-environmentální vědy  17-10878S
doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. Problémy a řešení termoregulace podzemních savců  Zemědělské a biologicko-environmentální vědy  17-19896S
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.  Rybníky jako modely pro studium diversity a dynamiky planktonu hypetrofních mělkých jezer Zemědělské a biologicko-environmentální vědy  17-09310S

Standardní - spoluuchazeč PřF JU

Navrhovatel Uchazeč Spolunavrhovatel z PřF JU Název projektu Obor Číslo projektu
Mgr. Zdeněk Kaplan Ph.D. Botanický ústav AV ČR, v. v. i. Mgr. Petr Koutecký Ph.D. Kryptická variabilita vodních rostlin způsobená mezidruhovou hybridizací a polyploidizací Zemědělské a biologicko-environmentální vědy  17-06825S
prof. Ing. Jiří Kopáček Ph.D. Biologické centrum AV ČR, v.v.i. prof. Ing. Hana Šantrůčková CSc. Dynamika fosforu v neobhospodařovaných terestrických ekosystémech: Vztahy s cykly dusíku a uhlíku Zemědělské a biologicko-environmentální vědy  17-15229S

Mezinárodní

Navrhovatel Název projektu Obor Číslo projektu
prof. RNDr. Karel Prach, CSc. Mechanismy a procesy kolonizace silně narušených míst rostlinami - potenciál krajin po těžbě pro ekologickou obnovu a ochranu přírody Mezinárodní (GAČR+DFG) 17-19115J