Výzva k účasti ve IV. ročníku soutěže „Věda pro zemi“ o nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské práce

28.02.2019

Pořadatel: Národním zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 44, 170 00 Praha 7, www.nzm.cz IČO: 75075741, DIČ: CZ 75075741 kontakt na organizátora: PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D., vedoucí Oddělení vědy a výzkumu, jitka.balcarova@nzm.cz, tel. +420 702 170 355

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

 1. KATEGORIE

Soutěž je vyhlášena pro tři kategorie:

 • kategorie bakalářská práce
 • kategorie diplomová práce
 • kategorie doktorská práce

Jeden autor se může přihlásit ve všech třech kategoriích.

 

 1. TEMATICKÉ OKRUHY
  • Muzeologie
  • Venkov, zemědělství, krajina, etnografie a tradice
  • Rozvoj venkova a regionální rozvoj
  • Lesnictví, lesní hospodářství a myslivost
  • Vodní ekosystém, rybníkářství a rybářství
  • Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství
  • Mechanizace zemědělství a lesnictví
  • Zemědělské, lesnické a další oborové provozní stavby
  • Potravinářský a na zemědělství navazující průmysl a živočišná výroba
  • Kulinární dědictví českých zemí
  • Venkov a zemědělství v umění
  • Osobnosti zemědělství, lesnictví, rybářství, zahradnictví, zemědělského podnikání a příbuzných oborů
  • Archeologie zemědělství

 

 1. CÍL SOUTĚŽE

Vytvořit podmínky pro odbornou interdisciplinární diskuzi se zástupci z praxe, ze soukromého i neziskového sektoru, ze státní správy a samosprávy a z akademické sféry a v rámci prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich bakalářských, diplomových a doktorských prací a zvýšit tak zájem vysokoškolských studentů o zveřejňování výsledků jejich bádání.

 

 1. SOUTĚŽNÍ PRÁCE
  • Práce musí být v českém a slovenském jazyce, musí obsahovat původní výsledky vědeckého výzkumu a musí řešit problematiku výše uvedených tematických okruhů. 
  • Povinnou součástí přihlášky je:

    bakalářská, diplomová nebo doktorská práce v pdf formátu

   kopie podepsaných odborných posudků (vedoucí práce a oponent).

  • Do soutěže se přijímají pouze práce obhájené a zaslané elektronicky ve formátu pdf.

 

 1. HODNOCENÍ
  • Hodnocení provádí komise složená z členů Vědecké rady NZM.
  • Přihlášené práce budou nejdříve posouzeny z hlediska splnění požadavků na účast v soutěži.
  • Každá práce bude přidělena hodnotiteli, který je odborníkem v dané tematické oblasti a nepůsobí na pracovišti, na kterém práce vzniká nebo byla již obhájena. Hodnotitel vyhotoví posudek s cílem rozhodnout, zda se jedná v daném oboru či kontextu o práci mimořádnou a zda ji doporučuje k uveřejnění jako odbornou publikaci či jako odborný článek. Práce označené za mimořádné a doporučené k vydání jako odborná publikace postupují do finále.

 

Kritéria hodnocení

 1. stanovení cílů, hypotéz a jejich naplnění
 2. použité metody
 3. obsahová správnost a hloubka provedené analýzy
 4. schopnost argumentace a kritického myšlení
 5. schopnost konceptualizace
 6. přínos k poznání
 7. citace a práce se zdroji
 8. formální úprava, jazyková a stylistická úroveň
 9. vhodnost a výpovědní hodnota příloh (tabulky, grafy, obrázky)

 

 1. OCENĚNÍ

V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Oceněným bude umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem, s.p.o., které zajistí vydání nejlépe vyhodnocených prací v podobě odborné publikace nebo v podobě odborného článku v muzejním recenzovaném neimpaktovaném časopise Prameny a studie.

Vybraným autorům bude přináležet i finanční ocenění v závislosti na druhu publikování (od 2 000 Kč do 10 000 Kč).

 

 1. HARMONOGRAM SOUTĚŽE
 • termín pro přihlašování účastníků 2. – 30. 6. 2019
 • hodnocení prací 7. – 9. 9. 2019
 • setkání hodnotící komise a určení pořadí 9. – 20. 9. 2019
 • vyhlášení a veřejná prezentace výsledků 9. 2019 na Noci vědců

 

 1. PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE
  • Přihlásit se může pouze autor soutěžní práce, a to vyplněním a zasláním elektronické přihlášky, která je součástí vyhlášení soutěže.
  • Termín pro zaslání přihlášky je do 30. června 2019.
  • Veškeré informace o soutěži včetně formuláře pro přihlášení ke stažení jsou k dispozici na nzm.cz.

 

 1. JINÉ
  • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo při nedostatečném množství přihlášek soutěž ve vybrané kategorii nebo ve všech kategoriích zrušit.
  • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo při nedostatečné kvalitě přihlášených prací ve vybrané kategorii nebo ve všech kategoriích nejlepší práce nevyhlásit nebo neocenit.
  • Soutěž je vyhlášena jejím zveřejněním na nzm.cz.