Menu

Jaký je vliv ukončení pastvy na půdu?


Pastviny jsou rozšířené po celém světě. Pasení dobytka, které není příliš intenzivní, je přínosné v mnoha ohledech, sociálně, kulturně, a také pro životní prostředí. V poslední době ale dochází k tomu, že na řadě pastvin, které byly pasené po celá staletí, pastva končí. To má řadu nepříznivých důsledků, včetně ztráty druhů a omezení funkční diverzity prostředí.

Nagore Garcia Medina z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se stala součástí mezinárodního týmu, který zjišťoval, jaké jsou důsledky opuštění pastvin pro funkčnost půdy. Výzkum proběhl v centrálním Španělsku, kde si vědci vytyčili celkem 64 ploch o velikosti 5 krát 5 metrů, na suchých a vlhkých místech s různou historií pastvy. V těchto plochách zaznamenávali výskyt rostlin a parametry prostředí.

 

Z jejich výsledků vyplývá, že opuštění pastvy obecně vede k poklesu množství organické hmoty v půdě, rovněž k poklesu celkového množství dusíku, množství dostupného draslíku a fosforu, a také ke snížení schopnosti půdy ukládat uhlík. V suchém prostředí mělo ukončení pastvy po delší době negativní vliv i na zrnitost půdy, protože vede k poklesu množství jílových částic, a rovněž mělo negativní vliv na schopnost zadržovat vodu. Funkčnost půdy, například obsah živin nebo schopnost zadržovat uhlík, byla obecně vyšší ve vlhkém prostředí, ale opuštění pastvy tuto funkčnost snížilo v obou typech prostředí. Podle autorů studie je každopádně riskantní velkoplošně rušit pastviny. Naopak přínosnější je využívat pasení o nízké intenzitě, které přispívá k zajištění funkčnosti půdy a celého ekosystému.

Peco, B., Navarro, E., Carmona, C. P., Medina, N. G., Marques, M. J. 2017. Effects of grazing abandonment on soil multifunctionality: The role of plant functional traits. Agriculture, Ecosystems & Environment 249: 215-225.

Kontakt: Nagore Garcia Medina (nagore.garcia at uam.es)