Menu

Vodní rostliny utvářejí prostřední pro ryby generalisty


Potravní generalisté jsou druhy, které se nespecializují na jediný typ potravy. Využívají naopak široký okruh potravních zdrojů. Generalisté obvykle hrají v ekosystémech významnou roli, protože svou nevybíravostí v jídle vlastně propojují různá místa v prostředí a části potravních sítí, jimiž v ekosystému kolují živiny. Stejně tak generalisté ovlivňují druhové složení, početnost i chování dalších druhů organismů.

Populace generalistů se ve skutečnosti častoskládají z poměrně specializovaných jedinců. Ochota populace využívat různé zdroje a stanoviště se do značné míry odvíjí od toho, v jak komplexním prostředí žijí. Ivana Vejříková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR s týmem spolupracovníků prozkoumala míru proměnlivosti nároků na prostředí u jedinců tří druhů ryb generalistů ve dvou srovnatelných jezerech v České republice. Tato jezera se ale liší v jedné podstatné věci – jak jsou zarostlá vodními rostlinami. Dno jezera Milada je hodně zarostlé a jezero Most je naopak zatím zarostlé jen málo.

 

Badatelé pomocí sofistikovaných měření, která zahrnovala určení poměru stabilních izotopů dusíku a uhlíku, zjistili, že okouni říční a perlíni ostrobřiší, kteří žijí v zarostlém jezeře Milada, jsou více potravně rozrůznění než populace stejných druhů v jezeře Most. Naproti tomu plotice obecné byly potravně rozrůzněny zhruba stejně v obou jezerech. Tento výzkum ukazuje, že zarůstání vodní vegetací – ovlivňující především strukturu litorálu, tedy pobřežní zóny, a také nabídku kořisti, především malých rybek a zooplanktonu – může podstatně ovlivnit potravní chování ryb generalistů. To se pak ve svém důsledku projeví na celých potravních sítí jezerních ekosystémů.

Vejříková, I., Eloranta, A. P., Vejřík, L., Šmejkal, M., Čech, M., Sajdlová, Z., Frouzová, J., Kiljunen, M., Peterka, J. 2017. Macrophytes shape trophic niche variation among generalist fishes. PLoS ONE 12: e0177114.

Kontakt: Mgr. Ivana Vejříková (ivana.vejrikova et gmail.com)