Počet citací (number of citations)

Počet citací (number of citations) + nastavení ORCID účtu a propojení s Publons.com (propojené s Web of Science) ( + setting of ORCID account and links with Publons.com (connected with Web of Science)


Návody na určení počtu citací za daný rok (bez autocitací 1. řádu), tj. kolikrát byly v daném roce (např. 2019) vaše celoživotní publikace (bez ohledu na afiliaci) citovány jinými autory.
Pro účely hodnocení akademických pracovníků lze použít výsledek z kteréhokoliv z těchto dvou zdrojů:

Hledání v databázi SCOPUS  - postup je jednoduchý.
Pokud hledáte dle jména, ověřte, že vyberete pouze záznamy obsahující vaše publikace. Pokud hledáte ve Scopu zadáním vašeho ORCID (tímto způsobem může citace dohledat i referentka pro vědu), ověřte, že záznam obsahuje všechny vaše publikace.

Web of Science - přijatelný postup na dohledání počtu citací, vyžaduje ruční odečtení autocitací z nejnovějších prací
Web of Science - starší postup, zdlouhavý.

Instructions for determination of the number of citations in the given year (without 1st order autocitations), i.e. how many times in a given year (e.g. 2019) your lifelong publications (regardless of affiliation) were cited by other authors.
For the purpose of Academic Staff Performance Evaluations the result of either of the two sources below can be used:

SCOPUS - the instructions are easy,
If you search by name, make sure you select only records with your publications. If you search in Scopus by entering your ORCID (in this way, the Research Officer can search for your citations), verify that the record contains all your publications.

Web of Science - acceptable procedure, requires individual subtraction of self citations from few newest papers
Web of Science - older, complicated procedure

Návody na vytvoření a udržování aktuálního seznamu publikací v ORCID

Tutorial to create and maintain your ORCID record up to date