Pokyny k vyplňování HAP na PřF, duben 2021

Instructions for filling Academic Staff Performance Evaluation (HAP) at FSci USB


Vážené akademické pracovnice a pracovníci s úvazkem alespoň 20%,

v dubnu 2021 probíhá na JU Hodnocení akademických pracovníků. Prosím Vás o vyplnění formuláře do 23. 4. 2021, aby mohli vedoucí pracovišť zkontrolovat stav během posledního týdne dubna.

Týká se všech akademických pracovníků, kteří mají úvazek na fakultě alespoň 20% (součet fakultních úvazků včetně grantů).

Postup:

Nalogujte se na adrese https://hap.jcu.cz se stejným jménem a heslem jako do STAGu (IDM). Pokud se nemůžete přihlásit a přitom máte akademický úvazek >= 20% na PřF, kontaktujte správce portálu E. Krlína, hap@rt.jcu.cz .

Pro ty, kteří vyplňují poprvé, může být přínosný "Stručný návod k webovému rozhraní pro hodnocení akademických pracovníků".

 

Dear faculty members with at least 20% affiliation at the Faculty of Science USB,  please fill in the web form for Academic Staff Performance Evaluations (HAP) till Apr 23, 2021, to allow your departmental head to check the status during the last week of April.

Instructions:

log in to HAP at https://hap.jcu.cz using the STAG (IDM) user name and password. If you can§t log to HAP but your academic affiliation is >= 20% at FSci USB, contact the HAP portal administrator E. Krlín, hap@rt.jcu.cz .

 

Poznámky k hodnocení na PřF:

 1. U všech bloků či otázek je vždy uvedeno období, za které se mají data vyplňovat.
 2. Údaje o výuce jsou předvyplněny s použítím informací ze STAGu - ale je třeba zkontrolovat a opravit. Uvádějte prosím pouze výuku, zkoušení, zápočty odvedené vámi, tj. např. neuvádějte práci doktorandů, kteří se na výuce podíleli. Výuka je evidována po jednotlivých předmětech (každá přednáška a cvičení na samostatném řádku).
 3. Zkoušení studenti - každý zkoušený studující na předmětu se uvádí pouze jednou (viz nápověda na řádce). Počty jsou předvyplněny dle STAGu.
 4. Počet hodin týdenní výuky může být desetinné číslo (s desetinnou čárkou nebo tečkou).
 5. Velikost grantového projektu se posuzuje podle celkové dotace za celou dobu řešení projektu.
 6. V položce vedení doktorandi, která je načítána ze STAGu, uvádějte pouze studenty ve standardní době studia.
 7. Položky, které se vás netýkají, nechte klidně prázdné.
 8. Vyplňujte pouze činnosti, které jste vykonali v rámci vašeho úvazku na PřF JU. Pokud jste v rámci úvazku na PřF vykonávali činnost, která není v evidenci JU (např. oponentní posudky na disertační práce na jiných univerzitách), specifikujte v popisu.
 9. Import vědeckých výstupů (hlavně článků) do HAP je proveden z OBD. Pokud nevidíte nějakou ze svých publikací z roku 2020, které mají bý evidovány v RIV, kontaktujte Janu Maxerovou <jmaxerova@prf.jcu.cz>, aby ověřila/doplnila zadání publikace v OBD. Chybějící výstup doplňte v HAP.
  IF časopisu a medián kategorie budou doplněny automaticky, nevyplňujte.
 10. Nezapomeňte na konci sekce 2a) zadat "Počet citací za daný rok (bez autocitací 1. řádu)", tj. kolikrát byly v roce 2018 vaše celoživotní publikace (bez ohledu na afiliaci) citovány jinými autory. Návody na nalezení počtu citací v databázích Scopus a Web of Science naleznete na https://www.prf.jcu.cz/veda/publikace/citace.html
  Pokud pracovník nastoupil na PřF během sledovaného období (r. 2020 pro publikace) nebo později, může uvést i výkon z jiných pracovišť z doby před nástupem na PřF, uvést tuto skutečnost v záložce "Ostatní" a upozornit na tuto skutečnost <predota@prf.jcu.cz>.
 11. V záložce Organizační činnost mohou položku "Zástupce vedoucího katedry, popř. jiného útvaru fakulty" označit vedoucí oddělení kateder či jiné osoby, jejichž organizační zatížení odpovídá této roli.