Department of Parasitology

Useful websites

Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích):
https://www.prf.jcu.cz/

University of South Bohemia in České Budějovice (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích):
http://www.jcu.cz/

Institute of Parasitology, Biology Centre CAS in České Budějovice (Parazitologický ústav BC AV ČR, v.v.i.):
https://www.paru.cas.cz/

Biology Centre CAS (Biologické centrum AV ČR, v.v.i.):
https://www.bc.cas.cz/

Slovak Academy of Sciences (Slovenská akadémia vied, SAV):
https://www.sav.sk/

Czech Society for Parasitology (Česká parazitologická společnost, ČPS):
http://www.parazitologie.cz/

Czechoslovak Society for Microbiology (Československá společnost mikrobiologická, ČSSM):
http://www.cssm.info/

American Society of Parasitologists (ASP):
https://parasitologists.allenpress.com/parasitologists/default.aspx

Společnost infekčního lékařství (ČLS JEP) - websites only in the Czech language:
https://www.infekce.cz/

National Institute of Public Health (NIPH) (Státní zdravotní ústav v Praze, SZÚ):
http://www.szu.cz/

Regional Hygiene Station of the South Bohemian Region in České Budějovice (KHS ČB) - websites only in the Czech language:
https://www.khscb.cz/

Veterinary Research Institute (VRI) in Brno (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., VÚVeL):
https://www.vri.cz/en//

Veterinary and Pharmaceutical University in Brno (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, VFU):
https://www.vfu.cz/

Faculty of Science, Charles University in Prague (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, PřF UK):
https://www.natur.cuni.cz/fakulta

Faculty of Science, Masarykova University in Brno (Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně, MUNI SCI):
https://www.sci.muni.cz/

Faculty of Science, Palacký University Olomouc (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci):
https://www.prf.upol.cz/

Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - websites only in the Czech language:
https://prf.ujep.cz/cs/

Faculty of Science, University of Hradec Králové (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové):
https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prf-1

Technical University of Ostrava (Technická univerzita v Ostravě):
https://www.vsb.cz/cs/

Czech University of Life Sciences Prague (Česká zemědělská univerzita v Praze, ČZU):
https://www.czu.cz/cs/

Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Slovensko):
https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

.

.

National Center for Biotechnology Information, NCBI (GenBank, PubMed):
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Web of Science (WOS):
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F3r9nFuwhVWsmBEO1Ux&preferencesSaved=

Scopus:
https://www.scopus.com/home.uri

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (VaVaI, RIV) - websites only in the Czech language:
https://www.isvavai.cz/cep

Czech Science Foundation (Grantová agentura České republiky, GA ČR):
https://gacr.cz/

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1

0