Department of Parasitology

Useful websites

Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích):
https://www.prf.jcu.cz/

University of South Bohemia in České Budějovice (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích):
http://www.jcu.cz/

Institute of Parasitology, Biology Centre CAS in České Budějovice (Parazitologický ústav BC AV ČR, v.v.i.):
https://www.paru.cas.cz/

Biology Centre CAS (Biologické centrum AV ČR, v.v.i.):
https://www.bc.cas.cz/

Slovak Academy of Sciences (Slovenská akadémia vied, SAV):
https://www.sav.sk/

Czech Society for Parasitology (Česká parazitologická společnost, ČPS):
http://www.parazitologie.cz/

Czechoslovak Society for Microbiology (Československá společnost mikrobiologická, ČSSM):
http://www.cssm.info/

American Society of Parasitologists (ASP):
https://parasitologists.allenpress.com/parasitologists/default.aspx

Společnost infekčního lékařství (ČLS JEP) - websites only in the Czech language:
https://www.infekce.cz/

National Institute of Public Health (NIPH) (Státní zdravotní ústav v Praze, SZÚ):
http://www.szu.cz/

Regional Hygiene Station of the South Bohemian Region in České Budějovice (KHS ČB) - websites only in the Czech language:
https://www.khscb.cz/

Veterinary Research Institute (VRI) in Brno (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., VÚVeL):
https://www.vri.cz/en//

Veterinary and Pharmaceutical University in Brno (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, VFU):
https://www.vfu.cz/

Faculty of Science, Charles University in Prague (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, PřF UK):
https://www.natur.cuni.cz/fakulta

Faculty of Science, Masarykova University in Brno (Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně, MUNI SCI):
https://www.sci.muni.cz/

Faculty of Science, Palacký University Olomouc (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci):
https://www.prf.upol.cz/

Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - websites only in the Czech language:
https://prf.ujep.cz/cs/

Faculty of Science, University of Hradec Králové (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové):
https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prf-1

Technical University of Ostrava (Technická univerzita v Ostravě):
https://www.vsb.cz/cs/

Czech University of Life Sciences Prague (Česká zemědělská univerzita v Praze, ČZU):
https://www.czu.cz/cs/

Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Slovensko):
https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

.

.

National Center for Biotechnology Information, NCBI (GenBank, PubMed):
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Web of Science (WOS):
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F3r9nFuwhVWsmBEO1Ux&preferencesSaved=

Scopus:
https://www.scopus.com/home.uri

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (VaVaI, RIV) - websites only in the Czech language:
https://www.isvavai.cz/cep

Czech Science Foundation (Grantová agentura České republiky, GA ČR):
https://gacr.cz/

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2024 University of South Bohemia
Cookies

1

0