• Úvod
 • Studium
 • Informace pro doktorandy

Informace pro doktorandy

Pravidla týkající se studia v doktorských studijních programech (včetně podávání disertačních prací)
Organizace studia 

Opatření děkana D62 - O organizaci studia v doktorských studijních programech na PřF JU 

Předkládání disertačních prací 

Opatření proděkana pro doktorské studium P6 - o předkládání disertačních prací na PřF JU

Žádost o odložené zveřejnění (Příloha 1)

Odůvodnění vypuštění některých částí práce (Příloha 2)

Vzor obálky disertační práce ve formátu pdf - uveden je příklad práce v biologických oborech (Příloha 3)

Vzor prvních stran (Příloha 4)

Návod na přípravu pdf práce a podání žádosti vydavateli o umožnění použití článku v disertační práci (Příloha 5)

Vzor disertační práce ve formátu B5 (pdf, docx)

Vzor disertační práce ve formátu A4 (pdf, docx)

Závěrečná zkouška z angličtiny

Opatření proděkana P3

Evidence studijních výsledků 

Opatření děkana D89

Poplatky za nenárokové administrativní úkony

Opatření děkana D69

Cizinci v českých studijních programech

Opatření děkana D80

Poplatky za studium v angličtině

Opatření děkana D112

Práva a povinnosti doktorandů

Základní práva a povinnosti studentů studujících v doktorských studijních programech na PřF JU

Práva a povinnosti studentů vyplývají z novely zákona č. 111/1998 o vysokých školách, ze Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Opatření děkana o organizaci studia v doktorských studijních programech na PřF JU a o stipendiu studentů v doktorských studijních programech. Tyto předpisy obsahují plné znění všech práv a povinností studentů.

Student doktorského studia má právo:

 1. navrhovat osobu školitele;
 2. na základě oznámení o přijetí ke studiu se ve stanoveném termínu zapsat do studia;
 3. po standardní dobu studia v prezenční formě na stipendium, jehož výši stanoví Opatření děkana;
 4. požádat o změnu tématu disertační práce, kterou schvaluje školitel a oborová rada (OR)í;
 5. požádat o změnu individuálního studijního plánu (ISP), kterou schvaluje školitel a oborová rada;
 6. požádat děkana o přestup z jedné formy studia do jiné formy studia, ve které je studijní program též akreditován;
 7. požádat děkana o přerušení studia až na 2 roky;
 8. z důvodu mateřství/rodičovství přerušit studium (uznaná doba rodičovství se nezapočítává do maximální doby přerušení) nebo, pokud pokračuje ve studiu, požádat o úpravu ISP;
 9. podat zdůvodněnou žádost děkanovi s vyjádřením oborové rady o změnu školitele, podmínkou je studentovo plnění studijních povinností. V případě žádosti o nového konkrétního školitele je nutný souhlas navrhovaného školitele;
 10. požádat OR o stanovení okruhu požadavků a zaměření své SZZ;
 11. odstoupit od obhajoby, pokud nedostal oponentské posudky alespoň 6 dnů před termínem obhajoby;
 12. opakovat neúspěšnou státní závěrečnou zkoušku (SZZ) a obhajobu, pokud nevypršela maximální doba k jejich splnění (u SZZ do konce 5. ročníku, u obhajoby do konce maximální doby studia);
 13. má právo a povinnost být v pravidelném kontaktu se svým školitelem;

Student doktorského studia má povinnost

 1. zřídit si bezprostředně po zápisu do studiafakultní e-mailovou adresu a Identifikační kartu studenta JU. Návod pro první přihlášení najdete na adrese: http://it.prf.jcu.cz/.
 2. do 2 měsíců od zahájení studia předložit elektronicky OR prostřednictvím studijního oddělení „Individuální studijní plán“ (ISP), který vypracoval s navrženým školitelem na základě závěrů přijímacího řízení. ISP tvoří povinně a) vyplněný formulář, který je k dispozici na stránkách PřF, b) seznam kurzů stanovených a doporučených přijímací komisí, včetně předpokládaného časového plánu jejich absolvování zohledňujícím jejich případné prerekvizity c) rámcový časový harmonogram práce na disertaci, d) podrobný plán na první rok studia; obsah, formu a rozsah stanoví OR. Přílohou ISP je Návrh projektu disertační práce, který student použil pro přijímací řízení. Plán odsouhlasený OR zašle na studijní oddělení elektronicky předseda OR. Tím se stává ISP pro studenta závazným.
 3. obnovovat svůj status studenta formou elektronického zápisuve stanovených termínech před každým semestrem (začátkem června pro zimní semestr, v půlce ledna pro letní semestr)kdy si zapíše do IS STAG předmět “Doktorandská praxe” a případně další předměty, zejména předměty stanovené ISP a jazykové kurzy (zapisuje si je postupně po semestrech, kdy bude skládat zápočet či zkoušku). Na konci prvního semestru studia, na konci prvního roku studia a na konci každého akademického roku provede studijní oddělení kontrolu plnění studijních povinností podle IS STAG; je v zájmu studenta včas dodat garantům nevýukových kurzů (stáže, konference) požadované dokumenty a zkontrolovat si zadání zápočtů a výsledků zkoušek garanty kurzů.
 4. soustavné práce na svém disertačním projektu. Plnění této povinnosti potvrzuje školitel každý semestr udělením zápočtu z předmětu“Doktorandská praxe”.
 5. v průběhu prvního roku studia vypracovat kritickou literární rešerši problematiky disertační práce na semináři prezentovat metodiku a záměry disertace. Školitelem schválenou rešerši zašle do konce 10. měsíce prvního roku studia v elektronické podobě předsedovi OR. Zápočet za splnění předmětů Literární rešeršeDoktorandský seminář uděluje předseda OR.
 6. každoročně prezentovat pokroky a výsledky své práce na semináři schváleném OR. Zápočet za splnění předmětu Doktorandský seminářuděluje předseda OR.
 7. každoročně vyplnit formulář„Výroční zpráva o průběhu studia“, ve které uvede plnění svých povinností a stručně popíše pokroky ve své vědecké práci. Výroční zprávu doplní školitel svým stanoviskem k studentově postupu na projektu disertační práce a zašle ji v elektronické podobě do10. na studijní oddělení, které ji doplněnou o absolvované kurzy stanovené studentovi ISP postoupí OR.
 8. do konce standardní doby studia splnit a) pedagogickou činnost v rozsahu 42 hodin za dobu studia; b) úspěšné absolvovat stanovené předměty a angličtinu, c) prezentaci svých výsledků na mezinárodní konferenci; do konce studia dále publikovat alespoň část výsledků své doktorské práce (v časopise s IF nad 0,5 a alespoň u jednoho článku být prvním autorem) aabsolvovat zahraniční stáž (možno absolvovat jako více pobytů o minimální délce jednotlivého 14 dní, celková minimální délka je měsíc, doporučená délka jsou 3 měsíce)Povinnost pedagogické činnosti neplatí pro studenty v kombinované formě studia a v anglických studijních programech.
 9. nejpozději během 5. roku studia se přihlásit ke státní doktorské zkoušce tak, aby jiabsolvoval do konce 5. ročníku studia. Disertační práci a ostatní náležitosti k obhajobě práce musí student odevzdat tak, aby nepřekročil maximální délku studia, která je 6 letDo doby studia se nezapočítává přerušení studia.
 10. důsledně dbát na etiku vědecké práce včetně pravdivého publikování získaných výsledků. Na všech publikacích vzniklých v souvislosti s řešením doktorské disertační práce i na případných jiných výstupech vždy uvádí jako své pracoviště Přírodovědeckou fakultu JU:

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity (PřF JU)
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice

Faculty of Science, University of South Bohemia (FSc USB)
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice

Studenti se školiteli na FROV JU uvádějí afiliaci k PřF a FROV JU.

PDF

 

Složení oborových rad

Oborové rady doktorských studijních programů na Přírodovědecké fakultě JU - aktualizace 27.10.2022

Nově akreditované programy (rok vypršení platnosti akreditace)

Aplikovaná fyzika / Applied Physics (2026)
Předseda: doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D. (PřF JU)
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. (PřF JU)
doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. (PřF JU)
doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D., (PřF JU)
doc. Dr. rer. nat. Ing. Jan Valdman, (PřF JU)
doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. (MFF UK Praha)
prof. Ing. Martin Lísal, Ph.D., (ÚCHP AV ČR Praha)
prof. Ing. Petr Zeman, Ph.D., (FAV ZČU Plzeň)

Biochemie / Biochemistry (2028)
Předsedkyně: prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D. (PřF JU)
doc. RNDr. Jiří Brynda, CSc. (ÚMG AV ČR Praha)
doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. (ÚEB AV ČR Brno)
Mgr. Ivana Nemčovičová, Ph.D. (BRC SAV Bratislava)
RNDr. Pavlína Řezáčová, Ph.D. (ÚMG AV ČR Praha)
prof. RNDr. Bohdan Schneider, CSc. (Biocev Praha)
RNDr. Ján Štěrba, Ph.D. (PřF JU České Budějovice)
RNDr. Ľubica Urbániková, CSc. (ÚMB SAV Bratislava)
prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU)

Biofyzika / Biophysics (2030)
Předseda: prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. (PřF JU)
doc. Mgr. Karel Kubíček, Ph.D. (PřF MU, Brno)
doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. (PřF JU, MBÚ AV ČR, Třeboň)
doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. (MFF UK, Praha)
prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. (PřF JU, MBÚ AV ČR, Třeboň)
doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. (PřF JU)
doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (MFF UK, Praha)
prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. (FROV JU)
doc. Mgr. Roman Tůma, Ph.D. (PřF JU)
prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU)

Biologie ekosystémů a ekologie / Ecosystem biology and Ecology (2028)
Předsedkyně: doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. (PřF JU)
doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR ‐ ENTÚ Č. Budějovice)
RNDr. Tomáš Hájek Ph.D. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)
RNDr. Alica Chroňáková, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR- ÚPB Č. Budějovice)
prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR ‐ HBÚ Č. Budějovice)
RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. (PřF JU)
prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (PřF JU, BC AV ČR ‐ ÚPB Č. Budějovice)
doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D. (PřF JU)
RNDr. Karel Tajovský, CSc. (BC AV ČR – ÚPB Č. Budějovice)

Botanika / Botany (2028)
Předseda: doc. Mgr. Jan Kučera, Ph.D.(PřF JU)
doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.(PřF JU)
prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. (BÚ AV ČR Průhonice)
doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (PřF UK)
doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D. (PřF UK)
prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)
doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (PřF UK)
doc. Pavel Škaloud, Ph.D. (PřF UK Praha)
doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D. (PřF JU)
doc. Ing. Milan Štech, Ph.D.(PřF JU)
doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D. (PřF MU Brno)

Entomologie / Entomology (2028)
Předseda: prof. RNDr. Nedvěd Oldřich, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. (Univerzita Palackého, Olomouc)
Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. (BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. (Ostravská univerzita)
prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. (ČZU Praha)
doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D. (VURV Praha)
RNDr. Robert Tropek, Ph.D. (UK Praha, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)

Hydrobiologie / Limnology (2028)
Předseda: prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (PřF MU Brno)
doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
doc. Mgr. Jan Kaštovský, Ph.D. (PřF JU)
prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
doc. Mgr. Michal Koblížek, Ph.D. (PřF JU, MBÚ AV ČR, Třeboň)
prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (PřF UK Praha)
doc. RNDr. Martin Rulík, CSc. (PřF UP Olomouc)
prof. RNDr. Karel Šimek, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovicoe)
doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)

Integrativní biologie / Integrative Biology (2028)
Předseda: doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D. (PřF JU)
doc. Hassan Hashimi, Ph.D. (PřF JU, PARÚ AV ČR)ý vvv
prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (PřF JU, PARÚ AV ČR)
prof. RNDr. Ivo Šauman, CSc. (PřF JU, ENTÚ AV ČR)
RNDr. Ladislav Anděra, CSc. (ÚMG AV ČR)
prof. RNDr. Jan Tachezy, CSc. (PřF UK)
prof. RNDr. František Marec, CSc. (ENTÚ AV ČR)
RNDr. Petr Nguyen, Ph.D. (PřF JU)
prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. (PřF JU, PARÚ AV ČR)
RNDr. Jiří Macas, Ph.D. (ÚMBR AV ČR)
prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. (PřF OU)
doc. Alexander Bruce, Ph.D. (PřF JU)
prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. (PřF JU, ENTÚ AV ČR)
prof. RNDr. Marek Jindra, CSc. (PřF JU, ENTÚ AV ČR)
MVDr. Martin Anger, Ph.D. (CEITEC)
doc. Mgr. Martin Vácha, Ph.D. (PřF MUNI)
prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. (PřF JU)
doc. Ing. Roman Sobotka, Ph.D. (PřF JU, MBÚ AV ČR)
prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. (PřF JU, MBÚ AV ČR)
RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D. (PřF JU, BÚ AV ČR)
RNDr. Lubomír Adamec, CSc. (BÚ AV ČR)
Ing. Martin Janda, Ph.D. (PřF JU)
RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D. (PřF JU)
prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. (PřF JU)
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (PřF JU, PARÚ AV ČR)
doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. (PřF JU, VÚVL AV ČR Brno, PARÚ AV ČR)
Prim. MUDr. Miroslav Verner (Nemocnice České Budějovice, PřF JU)

Parazitologie / Parasitology (2028)
Předsedkyně: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D. (PřF JU, PARÚ AV ČR)
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - PARÚ Č. Budějovice)
doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)
prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D. (ZF JU, České Budějovice)
prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. (FVL Brno)
RNDr. Alena Panicucci Zíková, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - PARÚ Č. Budějovice)
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (PřF JU, PARÚ Č. Budějovice)
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (PřF UK Praha)

Zoologie / Zoology (2028)
Předseda: prof. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. (PřF JU)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (PřF MU Brno)
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (ÚŽFG Brno)
doc. RNDr. Josef Matěna, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – HBÚ Č. Budějovice)
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. (ÚBO Brno)
doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D. (PřF UP Olomouc)
prof. RNDr. František Sedláček, CSc. (PřF JU)
RNDr. Petr Veselý, Ph.D. (PřF JU)
prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)

 

Staré programy a obory, do kterých už se nepřijímají noví studenti (rok vypršení platnosti akreditace)

Program Biofyzika / Biophysics, obor Biofyzika / Biophysics (2024)
Předseda: prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. (PřF JU)
doc. Mgr. Karel Kubíček, Ph.D. (PřF MU, Brno)
doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. (PřF JU, MBÚ AV ČR, Třeboň)
doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. (MFF UK, Praha)
prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. (PřF JU, MBÚ AV ČR, Třeboň)
doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. (PřF JU)
doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (MFF UK, Praha)
prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. (FROV JU)
doc. Mgr. Roman Tůma, Ph.D. (PřF JU)
prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU)

Program Botanika / Botany, obor Botanika / Botany (2024)
Předseda: doc. Mgr. Jan Kučera, Ph.D.(PřF JU)
prof. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.(PřF JU)
prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. (BÚ AV ČR Průhonice)
doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (PřF UK)
doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D. (PřF UK)
prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)
doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (PřF UK)
doc. Pavel Škaloud, Ph.D. (PřF UK Praha)
doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D. (PřF JU)
doc. Ing. Milan Štech, Ph.D.(PřF JU)
doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D. (PřF MU Brno)

Program Biologie / Biology, obor Biologie ekosystémů / Ecosystem biology (2024)
Předsedkyně: doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. (PřF JU)
doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR ‐ ENTÚ Č. Budějovice)
RNDr. Tomáš Hájek Ph.D. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)
RNDr. Alica Chroňáková, Ph.D. (BC AV ČR ‐ ÚPB Č. Budějovice)
prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR ‐ HBÚ Č. Budějovice)
RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. (PřF JU)
prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (PřF JU, BC AV ČR ‐ ÚPB Č. Budějovice)
doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D. (PřF JU)
RNDr. Karel Tajovský, CSc. (BC AV ČR – ÚPB Č. Budějovice)

Program Biologie / Biology, obor Entomologie / Entomology (2024)
Předseda: prof. RNDr. Nedvěd Oldřich, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. (Univerzita Palackého, Olomouc)
Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. (BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. (Ostravská univerzita)
prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. (ČZU Praha)
doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D. (VURV Praha)
RNDr. Robert Tropek, Ph.D. (UK Praha, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)

Program Biologie / Biology, obor Parazitologie / Parasitology (2024)
Předsedkyně: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D. (PřF JU, PARÚ AV ČR)
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - PARÚ Č. Budějovice)
doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)
prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D. (ZF JU, České Budějovice)
prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. (FVL Brno)
RNDr. Alena Panicucci Zíková, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - PARÚ Č. Budějovice)
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (PřF JU, PARÚ Č. Budějovice)
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (PřF UK Praha)

Program Biologie / Biology, obor Infekční biologie / Infection Biology (2024)
Předseda: prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. (Přf JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (PřF JU, Č. Budějovice)
MUDr. Jozef Filka, Ph.D. (ZSF JU, Č. Budějovice)
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)
RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D. (PřF JU)
Prim. MUDr. Václav Chmelík, (Nemocnice Č. Budějovice a.s.)
doc. MUDr. Květoslava Kotrbová, Ph.D. (ZSF JU Č. Budějovice)
Doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. (3. LF UK Praha)
doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc. ( ZSF JU, Č. Budějovice)
Prim. MUDr. Miroslav Verner (Nemocnice Č. Budějovice)
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (PřF UK, Praha)

Program Biology, obor Hydrobiologie / Hydrobiology (2024)
Předseda: prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (PřF MU Brno) )
doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice) )
doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice) )
prof. Mgr. Jan Kaštovský, Ph.D. (PřF JU) )
prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice) )
doc. Mgr. Michal Koblížek, Ph.D. (PřF JU, MBÚ AV ČR, Třeboň) )
prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice) )
prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (PřF UK Praha) )
doc. RNDr. Martin Rulík, CSc. (PřF UP Olomouc) )
prof. RNDr. Karel Šimek, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice) )
doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)

Program Fyziologie a imunologie/ Physiology and Immunology, obor Fyziologie a vývojová biologie/ Physiology and Developmental Biology (2024)
Předseda: Prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. (PřF JU)
RNDr. Lubomír Adamec, CSc. (BU AV ČR Průhonice)
doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr. (VÚRH JU, Vodňany)
prof. RNDr. Jan Gloser, DrSc. (PřF MU Brno)
RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D. (PřF JU)
RNDr. Blanka Kalinová, CSc. (ÚOCHB Praha)
prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice, PřF JU)
prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice)
Mgr. Jan Okrouhlík, Ph.D. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice)
prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. ( BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice)
prof. RNDr. František Sehnal, CSc. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice, PřF JU)
prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU)
doc. Mgr. Martin Vácha, Ph.D. (PřF MU Brno)
doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. (PřF UK Praha)

Program Molekulární a buněčná biologie/ Molecular and Cell Biology,
obor Molekulární a buněčná biologie a genetika/ Molecular and Cell Biology and Genetics (2024)

Předseda: doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D. (PřF JU)
RNDr. Ladislav Anděra, CSc. (ÚMG AV ČR)
prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. (PřF OU)
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)
doc. Hassan Hashimi, Ph.D. (PřF JU, PARÚ AV ČR)
prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (PřF JU, PARÚ AV ČR)
RNDr. Jiří Macas, Ph.D. (ÚMBR AV ČR)
prof. RNDr. František Marec, CSc. (ENTÚ AV ČR)
RNDr. Petr Nguyen, Ph.D. (PřF JU)
prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. (PřF JU, PARÚ AV ČR)
doc. Ing. Roman Sobotka, Ph.D. (PřF JU, MBÚ AV ČR)
prof. RNDr. Ivo Šauman, CSc. (PřF JU, ENTÚ AV ČR)
prof. RNDr. Jan Tachezy, CSc. (PřF UK)

Program Zoologie / Zoology, obor Zoologie / Zoology (2024)
Předseda: prof. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. (PřF JU)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (PřF MU Brno)
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (ÚŽFG Brno)
doc. RNDr. Josef Matěna, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – HBÚ Č. Budějovice)
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. (ÚBO Brno)
doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D. (PřF UP Olomouc)
prof. RNDr. František Sedláček, CSc. (PřF JU)
RNDr. Petr Veselý, Ph.D. (PřF JU)
prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)

Plány studia

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu APLIKOVANÁ FYZIKA

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu BIOFYZIKA

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu BIOCHEMIE

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu BIOLOGIE EKOSYSTÉMŮ A EKOLOGIE

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu BOTANIKA

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu ENTOMOLOGIE

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu HYDROBIOLOGIE

Individualni studijni plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu INTEGRATIVNÍ BIOLOGIE

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu PARAZITOLOGIE

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu ZOOLOGIE

GA JU

Grantová agentura Jihočeské univerzity podporuje studenty dvěma formami:

a) jako členy týmových projektů (podává zaměstnanec JU, ale v týmech musí být alespoň polovina členů studenty). Projekty jsou tříleté a může docházet k výměně studentů během doby řešení projektu. Projekt umožňuje čerpat prostředky na výzkumnou činnost včetně cestovného a pravidelné i mimořádné stipendium. Student musí být ve standardní době studia plus 1 rok.

b) jako řešitele individuálních projektů (podává student), které jsou zpravidla zaměřeny na výzkumnou činnost prováděnou studenty doktorského studijního programu v prezenčním studiu (a standardní době studia).

Doba trvání individuálního projektu je 1 nebo 2 roky.

Více informací o GAJU naleznete zde.

Finanční podpora zahraničních stáží

Informace o možnostech finanční podpory studentských zahraničních stáží:

 1. Délka stáže 5 – 30 dní – možnost podpory z týmových GAJU projektů, projektů školitelů, katedrálních RVO, ERASMUS programu
 2. Délka stáže 1 – 2 měsíce v zemích EU (členských zemích ERASMUS programu) a stáže delší než měsíc v ostatních zemích – možnost podpory z univerzitního projektu na podporu studentských mobilit, týmových GAJU projektů, projektů školitelů, katedrálních RVO
 3. Délka stáže 2 – 12 měsíců v zemích EU (členských zemích ERASMUS programu) – možnost podpory z ERASMUS programu

Více informací o ERASMUS programu můžete nalézt zde nebo kontaktujte Mgr. Okosy (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). 

Paní Okosy má také informace o specifických možnostech podpory do dalších zemí (Rakouska, Norska, Polska, Maďarska, Slovenska…)

Žádosti o podporu z týmových GAJU grantů směřujte na řešitele toho grantu, jehož jste členem.

Žádosti o podporu z univerzitního projektu na podporu mobilit směřujte na proděkana pro doktorské studium (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Součástí žádosti je MOTIVAČNÍ DOPIS (viz níže) . Po návratu odevzdejte ZPRÁVU, kde popíšete splnění cílů stáže uvedených v motivačním dopise, a POTVRZENÍ od navštívené instituce (viz níže).

Každý zahraniční studijní pobyt nebo výzkumná stáž musí být zaevidována PŘED ZAHÁJENÍM (k tomu použijte formulář Zahraniční mobility studentů, který najdete na Formuláře - Přírodovědecká fakulta JU (jcu.cz).

Na konci stáže nezapomeňte požádat o vyplnění formuláře o POTVRZENÍ od navštívené instituce o délce Vaší stáže (potřebujete pro získání zápočtu).

MOTIVAČNÍ DOPIS (pokud žádáte podporu z univerzitního projektu) zaslaný proděkanovi pro dokt. studium musí obsahovat:

- Vaše jméno

- rok studia

- studijní program / téma disertační práce

- místo stáže (instituce, jméno navštívené osoby, země)

- délka stáže (pokud víte přesnější data, veďte je)

- cíle stáže (jasně definované)

- finanční budget (cena letenek/jízdenek, ubytování levného typu, jaké další zdroje podpory máte/žádáte – ERASMUS, GAJU, grant školitele, podpora z Akademie, … - uveďte)

Pokud se nakonec změní místo nebo délka stáže (stáž bude kratší nebo v levnějsí zemi), bude i příspěvek proporčně krácen.

Co se bere v úvahu pro přiznání podpory a její výši:

- délka a místo stáže (cenová náročnost dané země)

- podpora z jiných zdrojů

- student může žádat jen o podporu jednoho výjezdu za rok

- přednost mají studenti, kteří nemají dosud splněnou minimální požadovanou délku stáže (1 měsíc)

- pokud je délka stáže delší než 3 měsíce, může být nabídnuta jen podpora 3 měsíců

- celkové množství dostupných financí   

Formuláře

Potřebujete odevzdat Individuální studijní plán, nahlásit svoji stáž k zaevidování, proplatit výuku, přerušit studium, přihlásit se ke státní zkoušce/obhajobě disertační práce, vyplnit poprvé výroční zprávu (nebo se podívat do návodu, jak vyplňovat pro daný rok Výroční zprávu odevzdanou loni)? Formuláře a návody naleznete v sekci Formuláře.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0