• Home
 • Vše - Přírodovědecká fakulta JU

10 let fungování Centra polární ekologie

Přesně před 10 lety, 3. 12. 2013, byla oficiálně zahájena činnost Centra polární ekologie na Přírodovědecké fakultě JU.

Počátky výzkumu polárních oblastí na PřF JU začaly v roce 2007 expedicí na souostroví Svalbard pod vedením pozdějšího zakladatele a vedoucího CPE prof. Josefa Elstera. V roce 2011 jsme na Svalbard vyslali první studenty v rámci Kurzu polární ekologie. Kurzů již proběhlo 9 a celkem se jich zúčastnilo 168 studentů nejen Jihočeské univerzity, ale také Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně nebo Univerzity Palackého v Olomouci. V pořadí 10. kurz poběží v létě 2024. Zájem studentů o výzkum polárních oblastí potrzuje i zhruba 40 bakalářských, diplomových či disertačních prací s polární tématikou, úspěšně obhájených na PřF JU.

Na Svalbardu jsme vybudovali Českou arktickou výzkumnou stanici, která se zapojila do mezinárodní vědecké infrastruktury a za dobu své existence poskytla zázemí desítkám vědců z celého světa.

Uspořádali jsme 4 ročníky konference Polar Ecology (2012, 2014, 2016 a 2020), v roce 2017 jsme zorganizovali Týdenní summit arktické vědy a od roku 2018 se účastníme vědecko-kulturního Arktického festivalu.

Centrum polární ekologie by nemohlo fungovat bez podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského sociálního fondu a v neposlední řadě bez podpory vedení Jihočeské univerzity a Přírodovědecké fakulty JU.

 

10 years of Centre for Polar Ecology

Exactly 10 years ago, on December 3, 2013, the Centre for Polar Ecology at the Faculty of Science USB was officially launched.

The beginnings of polar research at the Faculty of Science USB are dated back to 2007 when an expedition to the Svalbard archipelago was held under the leadership of the later founder and head of the CPE, Prof. Josef Elster. In 2011, we sent the first students to Svalbard as part of the Polar Ecology Course. There have already been 9 courses and a total of 168 students have participated not only from the University of South Bohemia, but also from Charles University in Prague, Masaryk University in Brno and Palacký University in Olomouc. The 10th course will run in the summer of 2024. The interest of students in the research of polar regions is also confirmed by about 40 bachelor's, master's or dissertation theses on polar topics, successfully defended at the Faculty of Science USB.

We have established the Czech Arctic Research Station in Svalbard, which has joined the international scientific infrastructure and has provided facilities for dozens of scientists from all over the world over the course of its existence.

We have organized 4 Polar Ecology Conferences (in 2012, 2014, 2016 and 2020), in 2017 we organized the Arctic Science Summit Week and since 2018 we have been participating in the scientific and cultural festival, called the Arctic Festival.

The Centre for Polar Ecology could not function without the support of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, the European Social Fund and, last but not least, without the support of the management of the University of South Bohemia and the Faculty of Science of the University of South Bohemia.

Gymnázium ze Znojma se zúčastnilo chemického semináře

Gymnázium ze Znojma navštívilo Katedru chemie 

První dva dny tohoto týdne patřily středoškolákům z Gymnázia Dr. Karla Polesného ze Znojma. 
Ti si u nás v rámci chemického semináře vyzkoušeli několik laboratorních metod jako je krystalizace, nebo třeba extrakce kofeinu. Zajímavý program jim připravili zaměstnanci a studenti z Katedry chemie. 
Obrázky: Krystaly z mikroskopu - krystaly Lysozymu a výtvory studentů společně s důkazem (test drcení a barvení), že se jedná skutečně o proteinové krystaly.

Invitation to a discussin with Dr. Schneider: Ethics in Science

We cordially invite you to a discussion with a leading expert in scientific ethics, Dr. Leonid Schneider. He is a person who has devoted his efforts to exposing various plagiarized, problematic and falsified scientific articles on his blog https://forbetterscience.com/, and has also addressed, among other things, well-known Czech cases, or Dr. Sabatini, who has been newly recruited at the UOCHBCH.

We recommend participation especially to students, postdocs, and in view of the aforementioned ethics problems that occur in our country as well. This opportunity will allow you to actively participate in the debate and share your thoughts on ethics in science and help you prepare for your future career in science, medicine and other fields.   

 Date and time: 11 December 2023 9:30

 Location: room C1 (building C)

 For more information about Dr. Leonid Schneider and his work, visit his blog For Better Science.

 

invitation-schneider-student-discussion

Jaromír Beneš na římské univerzitě La Sapienza

Ve dnech 20.-23. 11. bude mít vedoucí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty JU Jaromír Beneš na římské univerzitě La Sapienza cyklus přednášek na téma Počátky zemědělství a krajinné transformace.
Cyklus proběhne v rámci mezinárodního magisterského studia Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage.
Tématem čtyř přednášek jsou vedle pohledu na nejstarší světová vzniku zemědělství na Předním Východě, Číně, Mexiku a v Africe I klíčové tranformace krajiny v Evropě od neolitu do vrcholného středověku.

Lecture "Geography and chronology of Slavic dispersal in Central and Eastern Europe according to archaeogenetic data"

Lecture "Geography and chronology of Slavic dispersal in Central and Eastern Europe according to archaeogenetic data"

The Laboratory of Archaeobotany and Paleoecology of the Faculty of Archaeology of the South Bohemian University and the Institute of Archaeology of the South Bohemian University invite you to a lecture by Dr. Leonid Vyazov (University of Ostrava), which will be given in the archaeological seminar of the South Bohemian University on Thursday of this week (details in the attachment). The lecture will present the results of archaeogenetic and archaeological research on Central and Eastern European human populations, especially Slavic-speaking people. Experts from the University of South Bohemia are involved in the research, where archaeogenetics is covered by David Reich's team from Harvard.

 

Nápady a inspirace nejen pro začínající pedagogy

Centrum pro přírodovědné vzdělávání PřF JU zorganizovalo a podpořilo vydání několika publikací vhodných pro VŠ studenty učitelských i odborných studijních programů a pro učitele středních škol. Na přípravě se podílejí akademičtí pracovníci PřF JU společně se středoškolskými učiteli s cílem podpořit své kolegy ve výuce oborných předmětů tak, aby byla pro studenty poutavá, zábavná a odpovídala současným trendům. Publikace jsou zpracovávány jak po odborné, tak po didaktické stránce. Pro přípravu jsme zvolili moderní cloudovou platformu Publi. Publikace realizujeme pomocí finanční podpory MŠMT pro přípravu učitelů v deficitních aprobacích a z projektu Jihočeské univerzity Flexibilní formy vzdělávání.

 Doposud jsme vydali:

https://publi.cz/book/1941-napady-a-inspirace-pro-mimoskolni-akce-a-vicedenni-pobyty

https://publi.cz/book/211-mnoziny-ucebnice-pro-ss

https://publi.cz/book/2120-algebra

https://publi.cz/book/1798-cvicebnice-z-linearni-algebry

 

Dále připravujeme:

 • CLIL na SŠ - Angličtina a fyzika 
 • Vybrané kapitoly z didaktiky geografie 
 • Biochemie 

New Master's study program Functional genetics and bioinformatics

New Master program Functional genetics and bioinformatics

The new 2-year Master's study program Functional genetics and bioinformatics was created to increase the career prospects of our graduates by implementing rapidly developing new technologies.

The study programme is taught in English and offers four different specializations:

Bioinformatics

Biotechnology

Human molecular genetics

Molecular cell biology and genetic

 

All information about the study programme is here: Master studies - Přírodovědecká fakulta JU (jcu.cz)

 

Examples of model species used in the department's research.

Image 1. - Immuno-fluorescent confocal images of the cryosections of Drosophila in the course of metamorphosis.

Image 2. - Colorized image from scanning electron microscope depicting a close interaction of Drosophila immune cells (green) with adipose tissue (red) in freshly emerged fly.

Image 3. - Immuno-fluorescent confocal images of the cryosections of Drosophila in the course of metamorphosis.

Image 4. - Peri-implnatation stage mouse blastocyst embryo preparing for uterine implantation.

Image 5. - Honey bees (Apis mellifera) feeding on preparatory feed supplements. 

Image 6. - A parasitoid wasp infecting Drosophila larva.

Image 7. - Naked mole-rat, African subterranean rodent, known for its longevity and cancer resistance, that we use as a model to study long-term female fertility.

Image 8. - Female egg of naked mole-rat during meiotic division. Chromosomes (in blue) are arranged in a plate, attached to the meiotic spindle (in white). 

 

 

Created with support of the National Recovery Plan for Higher Education for 2022-2024 (NPO Trasformace-JU, reg. č. NPO_JČU_MŠMT-16608/2022)

Nový magisterský program Funkční genetika a bioinformatika

Nový magisterský program Funkční genetika a bioinformatika

Katedra molekulární biologie a genetiky představuje nový dvouletý magisterský studijní program Funkční genetika a bioinformatika, který vznikl s cílem zvýšit profesní uplatnění našich absolventů prostřednictvím zavádění rychle se rozvíjejících nových technologií.

Studijní program je vyučovaný v anglickém jazyce a nabízí čtyři specializace:

Bioinformatika
Biotechnologie
Molekulární genetika člověka
Molekulární buněčná biologie a genetika

Detailní informace o studijním programu zde: Magisterské studium - Přírodovědecká fakulta JU (jcu.cz)

 

Ukázky modelových druhů, používaných ve výzkumu katedry.

 

 Obrázek 1. - Imunofluorescenční konfokální snímky kryosekcí drozofily v průběhu metamorfózy.

Obrázek 2. - Barevný snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu zobrazující těsnou interakci imunitních buněk drozofily (zeleně) s tukovou tkání (červeně) u čerstvě vylíhlé mouchy.

Obrázek 3. - Imuno-fluorescenční konfokální snímky kryosekcí drozofily v průběhu metamorfózy.

Obrázek 4. - Myší embryo ve stadiu periimplantační blastocysty připravující se na implantaci do dělohy.

Obrázek 5. - Včely medonosné (Apis mellifera) krmící se přípravnými krmnými doplňky.

Obrázek 6. - Parazitoidní vosa infikující larvu Drosophily.

Obrázek 7. - Rypoš lysý, africký podzemní hlodavec, známý svou dlouhověkostí a odolností vůči rakovině, sloužící jako model pro studium dlouhověké samičí plodnosti. 

Obrázek 8. - Vajíčko rypoše lysého během meiotického dělení. Chromozomy (znázorněny modrou) jsou uspořádány v rovině dělícího vřeténka (znázorněno bílou). 

 

 

Obor vznikl s podporou Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024 (NPO Trasformace-JU, reg. č. NPO_JČU_MŠMT-16608/2022)

Ocenění studenti 2023

Gratulujeme studentůmPřírodovědecká fakulta JU, kteří získali v tomto semestru následující ocenění:

🏆 CENA DĚKANKY - Mgr. Václavovi Brabcovi
za vynikající výsledky prezentované v diplomové práci: "In silico and functional analysis of clock component timeless-m" obhájené v oboru EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE

🏆 THE DEAN´S AWARD - Vinicius Silva Kavagutti, Ph.D.
for exellent research presented in the dissertation thesis: "Microbial and Viral Genomic Diversity in Freshwater Environments" in the study field of HYDROBIOLOGY

🏆 CENA REKTORA - Mgr. Monice Hrubé
za vynikající výsledky ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu N1501 BIOLOGIE

🏆 CENA REKTORA - Mgr. Lucii Hornátové
za vyníkající výsledky ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu N0114A300081 UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Pozvánka na přednášku Dr. Kima Sengera

Rádi bychom Vás pozvali na online přednášku našeho kolegy z The University Centre in Svalbard (UNIS), Dr. Kima Sengera, na téma "Can carbon capture mitigate climate change?"

Přednáška bude probíhat 12. 6. 2023 od 19.00 přes Zoom.

Více informací ZDE.

Pozvánka na studentskou diskuzi s Dr. Leonidem Schneiderem: Etika ve vědě

Srdečně vás zveme na diskuzi s předním expertem na vědeckou etiku, Dr. Leonidem Schneiderem. Je to člověk, který své úsilí věnuje odhalování různých plagiátů, problematických a falšovaných vědecký článků na svém blogu https://forbetterscience.com/, věnoval se kromě jiného i známým českým kauzám, popř. Dr. Sabatinimu, který byl nově přijat na UOCHBCH.

Účast doporučujeme především studentům, postdokům, i s ohledem na již zmiňované problémy s etikou, které se objevují i v našich končinách. Tato příležitost vám umožní aktivně se zapojit do debaty a sdílet své myšlenky na téma etiky ve vědě a pomůže vám připravit se na vaši budoucí kariéru ve vědě, medicíně a dalších oblastech.   

Datum a čas: 11. 12. 2023 9:30

Místo: místnost C1 (budova C)

Pro více informací o Dr. Leonidovi Schneiderovi a jeho práci navštivte jeho blog For Better Sciencehttps://forbetterscience.com/,.

invitation-schneider-student-discussion

Přednáška "Geography and chronology of Slavic dispersal in Central and Eastern Europe according to archaeogenetic data"

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie PřF JČU a Archeologický ústav FF JČUzve na přednášku Dr. Leonida Vyazova (Ostravská univerzita), které bude proslovena v archeologickém semináři FF JČU ve čtvrtek 30.11.2023.

Přednáška představí výsledky archeogenetických a archeologických výzkumů středo a východoevropských lidských populací, především pak slovansky hovořících lidí. Na výzkumu, kde archeogenetiku pokrývá tým Davida Reicha z Harvardu, se podílí i odborníci z Jihočeské univerzity.

Protokol o průběhu a výsledcích voleb do Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro období 2023 - 2026

Výsledky voleb do Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro období 2023 – 2026 (pořadí podle počtu získaných hlasů bez uvádění titulů)

Fakulta: Ekonomická

akademičtí pracovníci:

Strnad Zdeněk
Volek Tomáš
Slobodník Martin

studenti:

Čapková Tereza
Zeman David

 

Fakulta: Filozofická

akademičtí pracovníci:

Kaplická Yakimova Vera
Dvořák Martin
Pražáková Kateřina

studenti:

Koreňová Noemi
Prkna Martin

 

Fakulta: Pedagogická

akademičtí pracovníci:

Dvořák Petr
Karvánková Petra
Bahenský Petr

studenti:

Kotlárová Petra
Laštovičková Olga

 

Fakulta: Přírodovědecká

akademičtí pracovníci:

Juráň Josef
Lisner Aleš
Novák Milan

studenti:

Dedecius Damián
Koutská Anna

 

Fakulta: Rybářství a ochrany vod

akademičtí pracovníci:

Bláha Martin
Regenda Ján
Zusková Eliška

studenti:

Škrabánek Jan
Strouhová Alžběta

 

Fakulta: Teologická

akademičtí pracovníci:

Nota Josef
Zbudilová Helena
Suchomelová Věra

studenti:

Rašpličková Magdalena
Luksch Jakub

 

Fakulta: Zemědělská a technologická

akademičtí pracovníci:

Smetana Pavel
Havelka Zbyněk
Ondr Pavel

studenti:

Kůrková Eliška
Kresan Jan

 

Fakulta: Zdravotně sociální

akademičtí pracovníci:

Šedová Lenka
Hudáčková Andrea
Červený Martin

studenti:

Kincl Pavel
Hošek Zdeněk

 

Doc. Dr. Phil. Zdeněk Pecka, předseda hlavní volební komise
V Českých Budějovicích dne  16. 11. 2023

PDF ke stažení zde

Scientific Image Competition 2023

Scientific Image Competition 2023

The department of Molecular Biology & Genetics (PrF, JU) organizes Scientific Image Competition 2023 for the whole Faculty. We solicit you and your labs for entries into this Annual Faculty Image Competition.

There are two categories and each comes with 3000 Czk first prize:

 • The Scientific Merit Category - exemplifying a major research break through from the 2023.
 • The Aesthetic Category - that does what it says on the tin (should be easy on the eye and open to all sorts of artistic licence - people are free to release their inner surrealist and go crazy with Photoshop).

Each entry should be accompanied by a one sentence description, the category in which it is entered, the name of the person submitting the entry and the name of the lab the image originates from.

Additionally, we ask entrants to provide their images in two formats:

 • Full sized and full resolution image they wish to be judged (in any image file format they deem appropriate)
 • Small image (max. 340 x340 pixels) in a jpg or png format, that I can easily and directly upload onto the department website (see URLs above) and Facebook pages.

Send the entrants directly to Alexander W. Bruce This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

The deadline for entries is Friday 22nd December 2023 (inclusive).

All entrants will be judged by a panel of the KMB&G Departmental Academic staff and a component of the number of likes they receive on our Department Facebook page. The winners will be announced in the New Year (most probably around February time).

Galleries of the previous years’ entrants and winners can be found on the faculty KMB&G webpages:

2022: https://web.prf.jcu.cz/en/kmb/research/image-competition/image-competition2017.html

2011-2021 archive: https://web.prf.jcu.cz/en/kmb/research/image-competition/image-competition2016.html

 

 

 

 

SPARC - Students in Polar and Alpine Research

Vážení studenti,

Masarykova univerziita v Brně pořádá 14. - 15. září konferenci pro studenty s polárních či alpinských témat.

Náš vedoucí, doc. Jiří Bárta, zde bude mít jednu z hlavních přednášek: "Buried but not dead - microbiome of Arctic cryosols."

Pokud máte zájem, můžete se přihlásit do 27. srpna. Konference je pro účastníky zdarma.

Více informací na https://sparc-brno.webnode.cz/

SPARC - Students in Polar and Alpine research

Dear students,

Already for the 8th time, the Students in Polar and Alpine Research Conference will be held at the Department of Geography, Masaryk University, in Brno, Czechia, on the 14 and 15 September 2023.

Whether you are an undergraduate/PhD student or early-career researcher working in the fields of geosciences or biosciences in the Polar and alpine environments, you are most welcome to attend our conference.

Deadline for registration is 27 August 2023. The conference is free of charge for all participants. 

The head of Centre for Polar Ecology, Dr. Jiří Bártai s one of the keynote speakers.

 

 

More informations can be found on https://sparc-brno.webnode.cz/

 

Volby do AS JU

Volby do Akademického senátu Jihočeské univerzity

Volby se budou konat ve dnech 14. a 15. listopadu 2023, a to online formou. Více informací naleznete v této aktualitě

 • Zdeněk Franta

  Do senátu kandiduji, neboť bych se chtěl aktivně podílet na udržování zájmů Přírodovědecké fakulty v rámci univerzity. Přírodovědecká fakulta je dle mého názoru výkladní skříní Jihočeské univerzity
  a její „symbióza“ s Biologickým Centrem AVČR...

  ...více informací

 • Josef Juráň

  Moje hlavní motivace zůstává stejná i pro tuto kandidaturu – aktivní podíl v důležité instituci akademické samosprávy. „Volební program“ každého senátora by měl především zahrnovat roli mediátora, komentátora a konstruktivního...

  ...více informací

 • Aleš Lisner

  Mojí hlavní motivací pro kandidaturu do AS JU je především kladný vztah k PřF a z toho vyplývající zájem o dění na fakultě a snaha i trochu přispět k jejímu dobrému chodu. Žádný..

  ...více informací

 • Milan Novák

  Mám hlubokou víru v potenciál vědecko-technologického pokroku, který může naše univerzita dosáhnout. Považuji za důležité tento proces zrychlit, neboť jsem přesvědčen, že například v oblasti elektronizace univerzitní agendy jsme zůstali zastaveni...

  ...více informací

 • Makéta Applová

  Kromě botanické Vily se hodně vyskytuju v třeboňském Botanickém ústavu, kde mám svůj větší úvazek. V senátu bych ráda prosazovala co největší podporu pro ženy a...

  ...více informací

 • Damián Dedecius

  Začal jsem vnímat, jak je popularizace vědy důležitá a rád bych se tomuto tématu věnoval víc. Myslím, že je potřeba otevřít debatu k tématům jako je kvalita stravování v kampusu, studentské hodnocení výuky (SHV) na celouniverzitní úrovni či...

  ...více informací

 • Anna Koutská

  - Katedra Chemie & Katedra molekulární biologie a genetiky
  - Komunikace mezi nebiologickým a biologickým studentským světem
  - Podněty od studentů předat vedení...

  ...více informací

 • Eva Prchalová

  Z postu studenta mě zajímá potenciál inovací v Menze JU. Do čeho se chci ale rozhodně obout, je srozumitelné zprostředkování informací o činnosti senátu pro vás pomocí sociálních sítí...

  ...více informací

Začala letní archeobotanická škola v makedonském Ochridu

Galerie:
 • images/PRF/aktualne/benes-archeobotanicka/20220814_112235.jpg,
 • images/PRF/aktualne/benes-archeobotanicka/20220821_084428.jpg,
 • images/PRF/aktualne/benes-archeobotanicka/20230825_094445.jpg,
 • images/PRF/aktualne/benes-archeobotanicka/20230825_094519.jpg,
 • images/PRF/aktualne/benes-archeobotanicka/20230825_094804.jpg,
 • images/PRF/aktualne/benes-archeobotanicka/received_259100069923662.jpeg,

Studenti a pracovníci Jihočeské univerzity ve spolupráci s Národním archeologickým muzeem ve Skopje (Severní Makedonie) a s Ústavem pro klasickou archeologii FF UK Praha zahájili tento týden na jihu Evropy letní školu archeobotaniky, která se od roku 2019 už tradičně odehrává u nádherného Ochridského jezera. Letošní běh letní školy, který pořádá Přírodovědecká fakulta ve spolupráci s Archeologickým ústavem FF JČU, je zaměřen především na získání rostlinných makrozbytků z výšinného sídliště z doby bronzové a počátku doby železné. Specializovaní studenti oborů botanika a archeologie tu pod vedením zkušených jihočeských a makedonských lektorů získávají znalosti o zemědělství na sklonku pravěku, kdy se oblast Ochridu radikálně proměnila v důsledku silného zemětřesení, na jehož objevu měli jihočeští odborníci významný podíl. Souběžně s archeobotanickou školou v oblasti provádějí výzkumné vrty pracovníci České geologické služby a Přírodovědecké fakulty UK Praha. Díky letním školám již oba týmy publikovali několik významných mezinárodních publikací. Škola potrvá do začátku září.

Foto J. Beneš a Julia Salova

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2024 University of South Bohemia
Cookies

1

0