Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu
v navazujících magisterském studijním programu Artificial Intelligence and Data Science
pro akademický rok 2022/2023

 1. Na základě § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb. a bodu 32 zákona č. 552/2005 Sb., kterým se mění § 50 zákona č. 111/1998 Sb., vyhlašuji podmínky pro přijetí ke studiu oborů v navazujícího magisterského studijního programu Artificial Intelligence and Data Science na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen PřF JU) pro akademický rok 2022/2023.

 

 1. Maximální počet uchazečů přijímaných do studijního programu stanovuji na 60.

 

 1. Přihlášky lze podávat od 1. června do 24. července 2022. Úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném absolvování bakalářského studia a dodatek k diplomu uchazeči doručí nejpozději do 24. července 2022. Přijímací zkouška se koná 26. srpna 2022.

U dokladů vydaných zahraniční vysokou školou si fakulta vyhrazuje právo vyžádat si vyšší formy ověření nebo nostrifikaci.

 

 

 1. Podávání přihlášek

Přihlášky se podávají elektronicky https://www.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/e-prihlaska.

Poplatek za přihlášku ve výši 500 Kč je možné uhradit platební kartou prostřednictvím platební brány JU nebo bankovním převodem na účet číslo 104725778/0300; variabilní symbol – 6020106, specifický symbol – číslo elektronické přihlášky vygenerované systémem elektronické přihlášky.  

Doklady o předchozím vzdělání uchazeč doručí osobně nebo poštou na studijní oddělení PřF na adresu:

Přírodovědecká fakulta JU

Studijní oddělení

Branišovská 1760

České Budějovice, 370 05

 

 1. Ke studiu může být přijat:
 2. a) občan ČR, který splní podmínky uvedené v bodech 5 a 6 tohoto Rozhodnutí
 3. b) cizí státní příslušník, který musí vedle splnění těchto podmínek vyhovět zvláštním předpisům pro studium cizích státních příslušníků na vysokých školách v České republice.

 

 1. Ke studiu v navazujícím magisterském stupni mohou být přijati absolventi bakalářského stupně studia, pokud v jeho rámci získali nejméně 120 kreditů (ECTS) za předměty z oblasti informatiky/Computer Science a jejich vážený průměr z těchto předmětů je 2.0 nebo lepší a zároveň úspěšně splní přijímací zkoušku.

 

 1. Přijímací zkouška je ústní, probíhá v anglickém jazyce a skládá se ze znalostí v oboru Informatika/Computer Science. Součástí přijímací zkoušky je navíc zkouška z angličtiny. Uchazeč ji nemusí skládat, pokud složil závěrečnou bakalářskou zkoušku z angličtiny na PřF JU s prospěchem lepším nebo rovným “velmi dobře minus” nebo pochází ze země, kde je angličtina hlavním jazykem[1]. Jako náhrada za přijímací zkoušku z angličtiny jsou uznávány certifikáty na úrovni B2 (dle SERR) a vyšší dle seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT.

 

 1. Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením či chronickým onemocněním) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrných služeb poskytovaných univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce zaškrtnout možnost „Zohlednění specif. potřeb“. Po kompletaci přihlášky bude kontaktován/a pracovníky Centra podpory studentů se specifickými potřebami s informacemi o dalším postupu. Další informace lze získat na internetových stránkách centra (http://centrumssp.jcu.cz/, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního oboru ještě před podáním přihlášky ke studiu.

 

 1. Děkan jmenuje přijímací komisi, jejímž předsedou je proděkan pro studium a členy docenti a akademičtí pracovníci s vědeckou hodností z Katedry informatiky PřF JU. Komise na základě výsledku přijímacích zkoušek sestaví pořadí uchazečů a navrhne děkanovi rozhodnutí o jejich přijetí či nepřijetí.

 

 1. Děkan na základě návrhu předsedy komise do jednoho týdne rozhodne o přijetí nebo nepřijetí uchazeče. Uchazeč je o rozhodnutí bezprostředně vyrozuměn.

 

 1. Uchazeči, kteří nejpozději pátý pracovní den po stanoveném dnu přijímací zkoušky předloží potvrzení od lékaře dokládající jejich zdravotní nezpůsobilost účastnit se zkoušky, budou pozváni v náhradním termínu ke zkoušce organizované stejně jako zkouška v původním termínu.

 

 1. Nesouhlasí-li uchazeč s rozhodnutím děkana o nepřijetí ke studiu, má právo podat odvolání děkanovi proti jeho rozhodnutí, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Nevyhoví-li děkan odvolání a své rozhodnutí nezmění, postoupí odvolání k rozhodnutí rektorovi Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rozhodnutí rektora je konečné. Odvolání musí být odůvodněno tím, že nebylo správně posouzeno splnění podmínek uvedených v odst. 5.

V ostatních případech se odvolání považuje za neodůvodněné. Pro potřebnou argumentaci má uchazeč právo v dohodnuté době (termín je uveden v rozhodnutí o nepřijetí) nahlédnout do své vlastní dokumentace, která byla podkladem pro rozhodnutí děkana. Nemá právo nahlížet do dokumentace jiných uchazečů ani do protokolů komisí.

 

 1. Tyto podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském stupni na PřF JU projednal a schválil Akademický senát Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 18. května 2022.

 

V Českých Budějovicích 20. května 2022

 

 

 prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU

 

[1] Austrálie, Irsko, Jihoafrická republika, anglofonní Kanada, Nový Zéland, Spojené státy americké, Velká Británie,

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0