Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Biological Chemistry pro akademický rok 2023/2024

Podle § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), vyhlašuji podmínky pro přijetí ke studiu v přeshraničním bakalářském programu Biological Chemistry realizovaném v angličtině studiu na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále PřF JU) ve spolupráci s Johannes Kepler Universität, Linz, Rakusko.

 

Článek 1. Počet přijímaných uchazečů

program

obor

počet přijímaných

Biological Chemistry

Biological Chemistry  

20

 

Článek 2. Termín přijímacího řízení

Přihlášky lze podávat do 31. března 2023. Doklady o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání doručí uchazeč do 16. června 2023, 11:00. Přijímací zkouška se koná 20. června 2023 a v náhradním termínu 21. června 2023.  

 

Článek 3. Podávání přihlášek  

Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na adrese https://www.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/e-prihlaska. Povinnou přílohou e-přihlášky je kopie dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení, pokud tento uchazeč neuhradí platební kartou přímo z prostředí přihlášky. Doklad lze do e-přihlášky dodat i po jejím podání, nebude-li však dodán do konce období pro podávání přihlášek v příslušném termínu, bude přihláška z přijímacího řízení vyřazena. Pokyny pro úhradu poplatku bankovním převodem jsou uvedeny v článku 6 tohoto Rozhodnutí. 

 

Článek 4. Kritéria přijímání 

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání – doklad o dosažení tohoto vzdělání (úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, u uchazečů ze zahraničí ověřené doklady o dosaženém vzdělání a absolvovaných předmětech; fakulta si vyhrazuje právo vyžádat si vyšší formy ověření nebo nostrifikaci) je nutné dodat na Studijní oddělení PřF JU nejpozději v termínech uvedených v článku 2 tohoto Rozhodnutí (předat osobně na Studijním oddělení PřF JU nebo zaslat poštou na adresu Studijního oddělení PřF JU, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice tak, aby do určeného termínu mohlo být doručeno – rozhodující je termín doručení). Při splnění shora uvedené podmínky mohou být přijati uchazeči, kteří splní požadavky uvedené v článku 4.1 nebo článku 4.2, a to až do počtu stanoveného v článku 1 tohoto Rozhodnutí. Pořadník uchazečů bude sestaven podle pravidel uvedených v článku 4.3.  Uchazeč hlásící se do bakalářského programu studia, ve kterém již na PřF JU studuje, nemůže být do tohoto programu přijat.

  

Článek 4.1. Přijímací zkouška

Přijímací zkouška probíhá na místě. V odůvodněných případech může uchazeč fakultu požádat o konání zkoušky na dálku. Fakulta není povinna žádosti vyhovět.

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu z chemie, matematiky ověřujícího znalosti na gymnaziální úrovni a angličtiny ověřujícího schopnost uchazeče studovat v angličtině. Zkoušku z angličtiny lze nahradit předložením certifikátu v úrovni B2 nebo vyšší, který posoudí Oddělení jazyků PřF. Zkoušku z angličtiny nemusí skládat uchazeči z Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států amerických. Případný jazykový certifikát je nutné doručit nejpozději do spolu s dokladem o ukončeném středoškolském vzdělání.

Uchazeči, kteří v kterémkoli z testů nezískají alespoň 50 % bodů nebudou přijati. 

 

Článek 4.2. Jiné způsoby přijímání 

Ke studiu mohou být bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří splní nejméně jednu z následujících podmínek:

a) účast v celostátním kole některé z přírodovědných olympiád ve středoškolských kategoriích;
b) opakovaná účast v krajském kole některé z přírodovědných olympiád ve středoškolských kategoriích;
c) úspěšné absolvování (hodnocení 5-3) Mezinárodních oborových AP (Advanced Placement) zkoušek pořádaných organizací College Board;
d) účast ve srovnávacích testech MATEMATIKA+ pořádaných Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) s výsledkem 1 až 2;
e) dosažení percentilu 70 nebo lepšího ze všech částí testu Obecných studijních předpokladů nebo Všeobecných študijných predpokladov nebo dále odborných testech z biologie, chemie a matematiky konaných v rámci Národních srovnávacích zkoušek v posledním roce;

Pro přijetí podle bodů a) - e) tohoto článku musí uchazeč doručit ověřené kopie dokladů prokazujících splnění příslušné podmínky současně se žádostí o prominutí přijímací zkoušky, a to do 30. 4. 2023 na Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty.  

 

Článek 4.3. Sestavení pořadníků uchazečů 

Pokud bude přihlášeno uchazečů více, než je v článku 1 stanovený počet bude pořadí uchazečů sestaveno podle následujícího klíče (sestupně):

  1. uchazeči splňující podmínky podle bodů a)-d) článku 4.2 tohoto rozhodnutí;
  2. uchazeči splňující podmínky podle bodu e) článku 4.2 tohoto rozhodnutí společně s uchazeči jejichž bodový zisk ve skládaných testech přijímací zkoušky bude minimálně 70 % seřazení podle dosaženého percentilu, respektive dosaženého bodového zisku v přijímací zkoušce v procentech, v případě, že přijímací zkouška sestává z více testů je použit aritmetický průměr procentuálních úspěšností v nich;
  3. uchazeči jejichž bodový zisk ve skládaných testech přijímací zkoušky bude menší než 70 %, ale vyšší nebo roven 50 %, seřazení podle dosaženého bodového zisku v přijímací zkoušce v procentech, v případě, že přijímací zkouška sestává z více testů je použit aritmetický průměr procentuálních úspěšností v nich.

 

Článek 5. Uchazeči se specifickými potřebami 

Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrná opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce „Zohlednění specif. potřeb“. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra (www.centrumssp.jcu.cz), e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

 

Článek 6. Poplatek za přijímací řízení  

Poplatek za přijímací řízení je stanoven na 500 Kč.  
Název banky: ČSOB  
Účet: 104725778 / 0300  
Variabilní symbol: 6020106 
Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky vygenerované systémem elektronické registrace přihlášky.
Poplatek za přihlášku ke studiu může být uchazečem hrazen složenkou, bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány JU.

 

Článek 7. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí  

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude každému uchazeči zasláno po vyhodnocení celkového pořadí uchazečů. 

Nesouhlasí-li uchazeč s rozhodnutím o nepřijetí ke studiu, má právo podat odvolání proti rozhodnutí děkana, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Nevyhoví-li děkan a své rozhodnutí nezmění, postoupí odvolání k rozhodnutí rektorovi Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rozhodnutí rektora je konečné. Odvolání musí být odůvodněno tím, že nebylo správně posouzeno splnění podmínek uvedených v článcích 3 a 4. V ostatních případech se odvolání považuje za neodůvodněné. Pro potřebnou argumentaci má uchazeč právo nahlédnout do své vlastní dokumentace, která byla podkladem pro rozhodnutí. Nemá právo nahlížet do dokumentace jiných uchazečů ani do protokolů komisí.  

 

Článek 8. Závěrečná ustanovení

Pro přijímací řízení je závaznou česká jazyková verze tohoto Rozhodnutí. 

Tyto podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Biological Chemistry na Přírodovědecké fakultě JU vyučovaném v angličtině projednal Akademický senát PřF JU dne 25. listopadu 2022. 

 

V Českých Budějovicích 28. listopadu 2022 

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0