Opatření děkana D 118
k reformě výuky na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v bakalářském studijním programu Biologie

Článek I

Poslání

Účelem reformy je zkvalitnění výuky v bakalářském studijním programu Biologie na PřF JU, zavedení moderních výukových metod, posílení badatelsky orientované výuky a vytvoření skladby předmětů tak, aby získané znalosti a dovednosti absolventů tohoto studijního programu odpovídaly potřebám společnosti 21. století.

Článek II

Garant studijního programu

Garant musí mít na Přírodovědecké fakultně JU úvazek 40 hod týdně.

Garant musí mít ukončené postgraduální vzdělání a odbornou kvalifikaci stejného nebo blízkého zaměření, musí být na pozici akademického pracovníka a v posledních 5ti letech vykonává tvůrčí činnost v dané oblasti vzdělávání.

Garanta bakalářského studijního programu navrhuje RpVH  děkan/ka PřF JU.

Navržený garant:

  • Zodpovídá za přípravu akreditačních materiálů pro RpVH, resp. NAÚ.
  • Vypracovává ve spolupráci s akademickými pracovníky zainteresovanými v oblasti příslušného vzdělávání nebo příbuzného obsahového zaměření. Navržený garant/ka konzultuje realizovatelnost navrženého kurikula z hlediska časoprostorových potřeb s rozvrhářem. Po akreditaci studijního programu a jmenováním RpVH zodpovídá za realizaci tohoto studijního programu.

Článek III

Vyučující

Vyučující v inovovaném bakalářském studijním programu Biologie absolvují minimálně jeden odborný kurz nebo seminář se zaměřením na zkvalitnění výuky na vysokých školách organizovaný nebo schválený fakultou.

Článek IV

Základní východiska reformy

Bakalářský studijní program Biologie na PřF JU musí splňovat následující:

  • Posun frontální výuky směrem k badatelsky orientované výuce. Doporučená hodinová dotace věnovaná přednáškám je 1/3. Zbytek hodinové dotace, je určen pro cvičení, semináře nebo projektově zaměřenou práci. To, jak bude mít předmět rozdělené hodiny mezi přednášky, cvičení/semináře a samostudium závisí na charakteru předmětu. Závazná je hodinová dotace kreditu.
  • Zahrnutí základů nebiologických disciplín relevantních pro biologii.
  • Seskupení obsahově blízkých předmětů tam, kde je to možné a jejich společné rozvrhování. Uspořádání předmětů a stupeň jejich vzájemného propojení bude záviset na typu/zaměření předmětu.
  • Dosažení srovnatelné vstupní kvalifikace do magisterských oborů.

Článek V

Ostatní

Veškeré studijní i organizační záležitosti reformovaného bakalářského studijního programu Biologie se řídí příslušnými předpisy a nařízeními JU a PřF JU, primárně „Studijním a zkušebním řádem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ a „Opatřením děkana D48 - O organizaci studia na Přírodovědecké fakultě JU v bakalářských a magisterských studijních programech“.

 

V Českých Budějovicích 13. prosince 2022

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka PřF JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0