Opatření děkana D 123
o upřesnění podmínek pro studium občanů ze sankcionovaných zemí

ve znění ze dne 1. srpna 2023

Studium na Přírodovědecké fakultě se obecně řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (dále jen Zákon), vnitřními předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU) a vnitřními předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen PřF JU) Toto Opatření upřesňuje podmínky studia občanů zemí, vůči nimž jsou uplatňovány národní či mezinárodní sankce zahrnující technickou pomoc a nehmotný přenos technologií. Technickou pomocí se podle Stanoviska Evropské komise C(2019/5883) z 5. 8. 2019 rozumí i poskytování vzdělání.

Článek 1. Seznam zemí, na jejichž občany se vztahuje toto Opatření

Seznam zemí, vůči nimž jsou sankce uplatňovány je uveden v příloze 1 tohoto opatření. Tento seznam je sestaven a aktualizován na základě aktuálně platných předpisů a je revidován nejméně jedenkrát ročně.

Článek 2. Zapisování předmětů

Studentu, občanu země uvedené v příloze 1 tohoto opatření, může být zrušen zápis předmětu označeného za rizikový nebo může být studentovi v zápisu takového předmětu zamezeno. V případě zrušení zápisu předmětu bude student písemně upozorněn zprávou zaslanou do školní e-mailové schránky.

Článek 3. Zadávání kvalifikačních prací

Studentu, občanu země uvedené v příloze 1 tohoto opatření může být zadána pouze kvalifikační práce, která je výhradně základním výzkumem a bude v plném rozsahu zveřejněna ihned po podání k obhajobě. Zveřejnění zajistí studijní oddělení, pokud jej při podání práce nenastavil sám student. Student, vedoucí práce a případný externí partner[1] povinně před zadáním bakalářské nebo diplomové práce, tj. odevzdáním zadávacího protokolu, podepíší informovaný souhlas s okamžitým zveřejněním díla v plném rozsahu po jeho podání k obhajobě. V případě disertačních prací je informovaný souhlas podepsán během přijímacího řízení a je součástí podkladů pro rozhodnutí o výsledku řízení. Formulář informovaného souhlasu je přílohou 2 tohoto Opatření.

Článek 4. Práce na výzkumných projektech

Student, občan země uvedené v příloze 1 tohoto opatření nesmí být součástí výzkumného týmu řešícího aplikovaný výzkum nebo základní výzkum u něhož lze důvodně předpokládat rychlou komercializaci.

Článek 5. Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření vstupuje v platnost dnem vydání.
  2. Kvalifikační práce zadané před vydáním tohoto opatření jím nejsou dotčeny, nicméně vedoucí prací jsou žádáni o aplikaci opatření v maximální možné míře.

 

V Českých Budějovicích

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
děkan PřF JU

 [1] Externím partnerem se pro potřeby tohoto předpisu rozumí jakékoli výzkumné pracoviště mimo PřF JU nebo jiná entita jakkoli se podílející na řešení tématu práce, např. výrobní společnost.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0